Sisseastumine

Sisseastumine ühendõppekavale

Keraamika on üks neljast erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval Klaas, keraamika, ehe ja sepis. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad disainiteaduskonna kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Kuula dekaani ja õppekavajuhtide soovitusi siit: https://live.artun.ee/

Keda ootame õppima
Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi noori. Eelnev kogemus saviga tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Keraamikaga tegelemine pakub palju võimalusi: vorm, värv, maaliline, graafiline, tarbeline, skulptuurne jne. Kuid keraamik vajab ka kannatust ja püsivust oma ideede teostamisel. Üpris sageli ei vasta algaja tulemus ootustele, sest keraamika tekib erinevate füüsikaliste ja keemiliste protsesside käigus. Katsetamine, lugemine, ikka ja jälle uuesti proovimine, on iga keraamiku argipäev. Seepärast ootame uudishimulikke, loomingulisi, eksperimenteerimist armastavaid sisseastujaid. Ka keelteoskus tuleb kasuks, sest enamus erialast kirjandust on võõrkeeles ning palju suheldakse kolleegidega välismaalt.

Keraamiku elu võib olla küll ka eraklik, kuid enamasti on vaja kellegi abi paluda või ise pakkuda, olgu siis tehnoloogia või transpordi küsimuses, näitust installeerides või puuahju küttes — koostöövalmidus tuleb alati kasuks. Kuid kõige olulisem on see, et oled huvitatud erialast ja õppimisest!

Ajakava

13.06.- 27.06.2022 konsultatsioon ja küsimustele vastamine kahe nädala jooksul e-kirja teel:
Urmas Puhkan urmas.puhkan@artun.ee

13.–27. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is kuni 23:59

13., 20. ja 28. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7-D206

NB! Klaas, keraamika, ehe ja sepis õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Ankeedi küsimused leiad SIIT

29. juuni –2. juuli toimuvad bakalaureuseõppe vestlused ja sisseastumiseksamid

1. juulil toimuvad magistriõppe vestlused

hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

11. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava KLAAS, KERAAMIKA, EHE JA SEPIS

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST

Igale sisseastujale saadetakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab üles laadima oma varasemalt tehtud tööd.
Valitud tööd võiksid olla erinevad ja mitmekesised – joonistused, maalid, eskiisid, fotod, maketid, erialased katsetused ja ideevisandid, loomingulised kursuse- või lõputööd. Aga ka muusikapalad, filmiklipid, veebilehed vms, mille oled ise loonud. Lae üles need tööd, mida soovid komisjonile enese tutvustamiseks esitleda.

Maksimaalne maht: 20 tööd.

NB! Palume laadida failid üles enamlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

VESTLUS 29.06.22

Online-vestlus toimub ankeedi põhjal 29.juunil.

Vestlused toimuvad sel aastal veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 28. juunil saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib.

Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga: urmas.puhkan@artun.ee (klaas ja keraamika) ning üritame leida lahenduse.

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid, ole valmis rääkima enda huvidest ja motivatsioonist – miks soovid just vastavat eriala õppima tulla.

Peale vestlust valitakse järgmisesse vooru edasipääsenud.

SISSEASTUMISEKSAMID 30.06-02.07.2022
Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

 

Eksamiülesanne 1: ankeet (vastatakse SAISis avaldust esitades kuni 27.06.2022) ja online-vestlus 29.06.2022.

Eksamiülesanne 2:  online-ülesanne  30.06.2022. Eksamiülesanne kodus lahendamiseks saadetakse kõigile, kes läbisid vestluse positiivselt, 30. juunil kell 10.00 meilile. Valmis tööd (max 5 fotot )tuleb üles laadida omanimelisse Google Drive kausta hiljemalt kell 17.00.

Hinnatakse idee ja materjalikasutuse leidlikkust, olulise rõhutamist, kujundi värskust, originaalsust ja tabavust, loovat isikupärast lähenemist, töö vormistust, idee loetavust. 

Eksamiülesanne 3: online-vestlus 02.07.2022; kodus valminud eksamiülesanne 2 esitlemine. Ole valmis lühidalt põhjendama oma tööprotsessis tehtud valikuid.

Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust ja tööprotsessis tehtud valikute esitlemise veenvust.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
– CV
– ankeet (ankeedi küsimustele vastatakase SAISis)
– essee vabalt valitud teemal (1 lk A4)
– portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina. Kui tööd on välja pandud isiklikule kodulehele, siis võib portfoolio asemel esitada ka kodulehe lingi.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlus
Online-vestlus toimub 1. juulil 2022.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Selleks tuleb alla laadida Zoomi rakendus (https://zoom.us/download). Hiljemalt 30. juunil saadetakse kandidaadile vestluse aeg ja link Zoomi keskkonda. Vestluseks tuleb olla valmis vähemalt 15 minutit enne õiget aega ja arvestada ka võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Kindlasti tuleb kandidaadil juba paar päeva enne vestlust testida oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe ja internetiühendust. Kui peaks esinema tehnilisi probleeme, siis tuleks nendest teavitada õppespetsialisti Katrin Sütti (katrin.sytt@artun.ee).

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon kandidaadi üles laetud tööde üle. Samuti uuritakse erialavaliku põhjuste ning kandidaadi laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Konkursipall koosneb kolmest hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

1. Portfoolio (portfooliovooru läbimine on vestlusele pääsemise eelduseks)

Hindamisel võetakse arvesse ideede isikupära, eelnevate tööde tehnilise teostuse kvaliteeti, loomingu esitlemise selgust, erialavaldkonnas teostatud praktiliste tööde olemasolu.

2. Essee vabalt valitud teemal. Essee eesmärk ei ole fikseerida magistritöö teemat, vaid anda aimu kandidaadi mõttemaailmast, väärtustest, seoste loomise oskusest ja selgusest. Essee võiks kirjeldada teemasid, mis kandidaati praegusel hetkel kõnetavad ja millega seotud küsimustega soovitakse õppetöö vältel tegeleda. Essees esitatud mõtted võetakse aluseks vestlusvoorus toimuvale arutelule.
Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.

Hindamisel võetakse arvesse ideede isikupära, võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni, huvi ja teadmiste olemasolu erialapiire ületavate ideede ja teemade osas, üldistusvõimet ja analüüsioskust ja ideede esitlemise selgust.

3. Vestlus

Vastuvõtukomisjonis toimuva vestluse käigus arutletakse kandidaadi portfoolio, essee ja ankeediküsimustele antud vastuste üle. Vestluse eesmärk on tutvuda kandidaadi erialavaliku põhjustega ning uurida tema laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Hindamisel võetakse arvesse avatust ja soovi end proovile panna, varasemate teadmiste ja oskuste olemasolu erialavaldkonna, valmidust iseseisvaks ja grupitööks, esitlus- ja sõnastamisoskust, kavandatavate õpingute sobivust EKA eesmärkide, õppekeskkonna ja -meetoditega.

Vastuvõtulävend* on 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas peab olema eelnev kogemus saviga?
Ei pea. Kuid see on hea, kui omad kindlat teadmist, et see sulle meeldib. On juba mitmeid stuudioid ja huviringe, kus saab eelnevalt kätt proovida, et veenduda oma soovi õigsuses. Samuti ametikoolid.

Kas peab vestlusele kaasa võtma valmis, põletatud keraamilisi esemeid?
Ei pea, aga kui sul on neid, tee valik oma sisetunde järgi ja võta kaasa ainult 1⎼2 sinu meelest õnnestunumat. Ülejäänud tööd võib pildistada ja lisada portfooliosse.

Mis teha, kui sisse ei saanud?
Alati võib uuesti kandideerida. Analüüsi oma eksamitulemusi. Hinnetest saab välja lugeda ained, mis olid nõrgemad ja takistuseks sissesaamisel. Püüa neid arendada järgmise aasta jooksul. Küsi nõu. Mingeid piiranguid kandideerimiskordade suhtes ei esine. Vastupidi – eksamineerijad näevad, et oled tõesti kindel oma valikus.

Kuidas ma saan ette valmistada end sisseastumisülesanneteks?
Eriala ülesanded on salastatud kuni eksamipäevani. Ometi saad harjutada kasutama värve ja pliiatsit, uurida kompositsiooni põhitõdesid. Peamine, usalda iseennast, ära vaata, kuidas teised teevad, mõtle ise, süvene. Väga kasulik on külastada näitusi, vaadata kunstiraamatuid ja süveneda nähtusse.