Sisseastumine

Sisseastumine ühendõppekavale

Keraamika on üks neljast erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval Klaas, keraamika, ehe ja sepis. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad disainiteaduskonna kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Kuula dekaani ja õppekavajuhtide soovitusi siit: https://live.artun.ee/

Keda ootame õppima
Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi noori. Eelnev kogemus saviga tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Keraamikaga tegelemine pakub palju võimalusi: vorm, värv, maaliline, graafiline, tarbeline, skulptuurne jne. Kuid keraamik vajab ka kannatust ja püsivust oma ideede teostamisel. Üpris sageli ei vasta algaja tulemus ootustele, sest keraamika tekib erinevate füüsikaliste ja keemiliste protsesside käigus. Katsetamine, lugemine, ikka ja jälle uuesti proovimine, on iga keraamiku argipäev. Seepärast ootame uudishimulikke, loomingulisi, eksperimenteerimist armastavaid sisseastujaid. Ka keelteoskus tuleb kasuks, sest enamus erialast kirjandust on võõrkeeles ning palju suheldakse kolleegidega välismaalt.

Keraamiku elu võib olla küll ka eraklik, kuid enamasti on vaja kellegi abi paluda või ise pakkuda, olgu siis tehnoloogia või transpordi küsimuses, näitust installeerides või puuahju küttes — koostöövalmidus tuleb alati kasuks. Kuid kõige olulisem on see, et oled huvitatud erialast ja õppimisest!

01.02.- 26.06.2024 Konsultatsioon ja küsimustele vastamine jooksvalt e-kirja teel:
Keraamika: Kersti Laanmaa kersti.laanmaa@artun.ee

OLULISED KUUPÄEVAD:

01.02.– 27.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206
02.07.2024 vestlus zoomis
03.– 04.07.2024 sisseastumiseksamid
hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
10.07.2024 õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

NB! Klaas, keraamika, ehe ja sepis BA ja Taidestuudiumi MA õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Klaas, keraamika, ehe ja sepis ankeedi küsimused leiad SIIT

Taidestuudiumi MA õppekava vastuvõtu info on SIIN

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava KLAAS, KERAAMIKA, EHE JA SEPIS

 • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
 • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST

Igale sisseastujale saadetakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab üles laadima oma varasemalt tehtud tööd.
Valitud tööd võiksid olla erinevad ja mitmekesised – joonistused, maalid, eskiisid, fotod, maketid, erialased katsetused ja ideevisandid, loomingulised kursuse- või lõputööd. Aga ka muusikapalad, filmiklipid, veebilehed vms, mille oled ise loonud. Lae üles need tööd, mida soovid komisjonile enese tutvustamiseks esitleda.

Maksimaalne maht: 20 tööd.

NB! Palume laadida failid üles enamlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

VESTLUS 02.07.2024

Online-vestlus toimub ankeedi põhjal 2. juulil.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 1. juulil saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib.

Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga: eve.margus-villems@artun.ee (ehe ja sepis) või kersti.laanmaa@artun.ee (klaas ja keraamika) ning üritame leida lahenduse.

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid, ole valmis rääkima enda huvidest ja motivatsioonist – miks soovid just vastavat eriala õppima tulla.

Peale vestlust valitakse järgmisesse vooru edasipääsenud.

SISSEASTUMISEKSAMID 03.– 04.07.2024
Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

Eksamiülesanne 1: ankeet (vastatakse SAISis avaldust esitades kuni 27.06.2024) ja online-vestlus 02.07.2024.

Eksamiülesanne 2: online-ülesanne 03.07.2024. Eksamiülesanne kodus lahendamiseks saadetakse kõigile, kes läbisid vestluse positiivselt, 3. juulil kell 10.00 meilile. Valmis tööd (max 5 fotot ) tuleb üles laadida omanimelisse Google Drive kausta hiljemalt kell 17.00.

Eksamiülesanne 3: vestlus 04.07.2024 toimub kohapeal ruum B504 (ehe ja sepis), B604 (klaas ja keraamika); kodus valminud eksamiülesanne 2 esitlemine. Ole valmis lühidalt põhjendama oma tööprotsessis tehtud valikuid.

Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust ja tööprotsessis tehtud valikute esitlemise veenvust.

Kandideerimiselävend* on 10
* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava TAIDESTUUDIUM

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

– Inglise keele oskust B1 tasemel tõendav dokument

 • CV           
 • Ankeet (küsimustele vastatakse SAISis)
 • Essee (1 A4)
 • Ülesanne materjalis  
 • Digitaalne portfoolio, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis. 

Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt ankeedi küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Küsimused leiad SIIT

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlus
Online-vestlus toimub 3. juulil 2023.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Selleks tuleb alla laadida Zoomi rakendus (https://zoom.us/download). Hiljemalt 30. juunil saadetakse kandidaadile vestluse aeg ja link Zoomi keskkonda. Vestluseks tuleb olla valmis vähemalt 15 minutit enne õiget aega ja arvestada ka võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Kindlasti tuleb kandidaadil juba enne vestlust testida oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe ja internetiühendust. Kui peaks esinema tehnilisi probleeme, siis tuleks nendest teavitada õppespetsialisti Katrin Sütti (katrin.sytt@artun.ee).

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon kandidaadi üles laetud tööde üle. Samuti uuritakse erialavaliku põhjuste ning kandidaadi laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Konkursipall koosneb kolmest hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

1. Portfoolio (portfooliovooru läbimine on vestlusele pääsemise eelduseks)

Portfoolio esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, siis tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Loomingu esitlemise selgust.
 • Eelnevate tööde isikupära ja teostuse kvaliteeti.
 • Loomingu positsioneerimist erialavaldkonnas. 
 • Analüüsivõimet ja iseseisvat loomeprotsessi.

2. Essee

Sisseastuja esitatab essee, mis tuleb lahendada Juhtumiuuringuna. Juhtumiuuring analüüsib ja peegeldab näite või näidete (disainiobjekt, kunsti- või kirjandusteos, külastatud näitus, isikliku või kultuurilise kogemuse / sündmuse analüüs vms) põhjal end huvitavat teemat. Kirjutamisülesanne peab avama kandidaadi mõttemaailma, väärtusi, seoste loomise oskust ja nende selgust, andes aimu, kuidas kogutud näited sisseastujat kõnetavad.

Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Kirjalikku eneseväljendust.
 • Ideede esitlemise selgust ja argumenteeritust, üldistusvõimet ja analüüsioskust.
 • Võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni.
 • Teadlikkust valdkondlike ning erialapiire ületavate ideede ja teemade osas.

3. Ülesanne materjalis

Luua ja kontekstualiseerida enda loomingust lähtuv objekt, protsess või sekkumine teemal
Terraforming, Migrated Bodies, Floating Identities või Material Respondance. 

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Ülesande teostust ja vormistamist.
 • Leidlikkust ja loomingulist eripära. 
 • Võimekust luua seoseid ning algatada haaravat diskussiooni.

4. Vestlus

Vestlus toimub esitatud materjalide põhjal ning on vastuvõtuprotsessis määrava kaaluga. 

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Esitlus- ja sõnastamisoskust, argumenteeritust. 
 • Kavandatavate õpingute sobivust EKA eesmärkide, õppekeskkonna ja -meetoditega.
 • Varasemate teadmiste ja oskuste positsioneerimist. 
 • Huvi ja teadmiste olemasolu erialapiire ületavate ideede ja teemade osas.

Vastuvõtulävend* on 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas peab olema eelnev kogemus saviga?
Ei pea. Kuid see on hea, kui omad kindlat teadmist, et see sulle meeldib. On juba mitmeid stuudioid ja huviringe, kus saab eelnevalt kätt proovida, et veenduda oma soovi õigsuses. Samuti ametikoolid.

Kas peab vestlusele kaasa võtma valmis, põletatud keraamilisi esemeid?
Ei pea, aga kui sul on neid, tee valik oma sisetunde järgi ja võta kaasa ainult 1⎼2 sinu meelest õnnestunumat. Ülejäänud tööd võib pildistada ja lisada portfooliosse.

Mis teha, kui sisse ei saanud?
Alati võib uuesti kandideerida. Analüüsi oma eksamitulemusi. Hinnetest saab välja lugeda ained, mis olid nõrgemad ja takistuseks sissesaamisel. Püüa neid arendada järgmise aasta jooksul. Küsi nõu. Mingeid piiranguid kandideerimiskordade suhtes ei esine. Vastupidi – eksamineerijad näevad, et oled tõesti kindel oma valikus.

Kuidas ma saan ette valmistada end sisseastumisülesanneteks?
Eriala ülesanded on salastatud kuni eksamipäevani. Ometi saad harjutada kasutama värve ja pliiatsit, uurida kompositsiooni põhitõdesid. Peamine, usalda iseennast, ära vaata, kuidas teised teevad, mõtle ise, süvene. Väga kasulik on külastada näitusi, vaadata kunstiraamatuid ja süveneda nähtusse.