Kutse andmine

Kutsekoja Kultuurinõukogu otsustas 21.mail 2015 kuulutada Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuripärandi spetsialisti tasemete 7 ja 8 kutse andja avaliku konkursi võitjaks ning kinnitas kutsete andmise korra.

Lisaks omistati EKA-le õigus anda muinsuskaitse ja konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 kutset ning 01.novembri 2016 otsusega Konservaator, tase 6 esmast kutset.

Märge kutse andmise kohta kantakse akadeemilisele õiendile.

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 kutsestandard

Konservaator, tase 6 esmase kutse kutsestandard

Vaata Kutsekoja kohta lähemalt 

TAOTLETAVAD KUTSED JA KUTSESTANDARDID:

arhitektuuripärandi spetsialist, tasemed 7 ja 8

Arhitektuuripärandi spetsialisti kompetentsusnõuded on kehtestatud vastavas kutsestandardis ning kutset on võimalik taotleda kahel tasemel:

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7 kutsestandard

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8 kutsestandard

KUTSE ANDMISE KORD

Kutse taotlemise eeltingimused, esitatavate dokumentide loetelu ja kutsekomisjoni koosseisu sätestab Kultuuri Kutsenõukogu poolt 1.11.2016 otsusega nr. 3 kinnitatud “Arhitektuuripärandi spetsialisti tase 7 ja 8 kutse andmise kord”.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (vorm)

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid:

1.1 Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid:

1) haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

2) täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

3) elulookirjeldus (CV) (vorm)

4) tööandja ja/või koostööpartneri koostatud taotleja iseloomustus, mis tõendab suhtlemisoskust vastavalt kompetentsile B.2.10,

5) kolm (3) kuni viis (5) taotleja osalusel koostatud erialast tööd (nt uuringud, hinnangud, tingimused, tegevuskavad, juhendid, ettepanekud, metoodikad, järelevalve aruanded jm asjakohane dokumentatsioon), mis peavad tõendama taotleja vastavaid kutsealaseid kompetentse B.2.1–B.2.4 (esitada digitaalselt ja paberkandjal ühes (1) eksemplaris). Koos töödega tuleb esitada täidetud kompetentside tabel tõendamaks taotleja pädevust ja rolli esitatud tööde koostamisel (vorm).

6) tööalase tegevuse kirjeldus, mis tõendab taotleja pädevust ja rolli esitatud tööde koostamisel ning annab selgitusi esitatud töödes mittekajastuvate, valitavate ning kutset läbivate kompetentside B.2.5–B.2.10 kohta,

7) avaldatud erialaste kirjutiste nimekiri.

Tööalase tegevuse kirjeldus peab sisaldama:

– esitatud tööde nimekirja ja taotleja rolli nende koostamisel,

   – taotleja juhendamise ja nõustamise alase pädevuse kirjeldust vastavalt kompetentsile B.2.5,

   – taotleja tegevuse planeerimise alase pädevuse kirjeldust vastavalt kompetentsile B.2.6,

   – eriala edendamiseks tehtud taotleja tegevuste kirjeldust vastavalt kompetentsile B.2.7,

   – tõendit taotleja töötamise kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning tööülesannete kirjeldust vastavalt kompetentsile B.2.8 (valitav),

   – töögrupi juhtimise kirjeldust vastavalt kompetentsile B.2.9 (valitav).

Kõik nõutud materjalid tuleb saata hiljemalt 15.veebruariks 2019 e-posti aadressile maris.veeremae@artun.ee. Esitatavad failid peavad olema salvestatud nimetustega “perekonnanimi_eesnimi_faili sisule viitav märksõna”. Mahukamad failid on võimalik üles laadida otse veebikeskkonda, vastavad juhised saadame peale taotluse esitamist. Taotleja osalusel koostatud kutsealaseid kompetentse tõendavad erialased tööd tuleb lisaks tuua või saata ka paberkandjal aadressile Kotzebue 1 / Põhja pst. 7 Tallinn, EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. 

E-postile maris.veeremae@artun.ee palume saata ka kõik tekkinud küsimused.

KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt 1 kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 3 taotluse või ei ole täidetud teisi KA määratud tingimusi.

Taotleja esitab kutse andmise korras nimetatud materjalid igal aastal 15.veebruariks k.a. Kutse andja avalikustab oma veebilehel avalduste ja dokumentide vastuvõtu tähtajad,  täpsustab koha ja esitamise viisi ning hindamiste toimumise ajad.

KUTSE TAOTLEMISE TASU

Esmakordsel taotlemisel on kutseomistamistasu 224 eurot. Tasu palume kanda Eesti Kunstiakadeemia arveldusarvele EE931010002006966000. Makse selgituseks märkida kutseomistamistasu ning kutse taotleja ees- ja perekonnanimi.

KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid ja spetsialistid:

Tööandjate esindajad:

1) AS Restor, peaarhitekt Mart Keskküla

2) OÜ Vana Tallinn, arhitekt Elo Sova

Töötajate/spetsialistide esindajad:

3) Arhitektide Liit, arhitekt Tiina Linna

4) Keskkonnaministeerium, parkide ja maastike spetsialist Urve Sinijärv

Koolitaja esindajad:

5) Eesti Kunstiakadeemia, kunstikultuuri teaduskonna dekaan Lilian Hansar

6) Eesti Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna teadussekretär Maris Veeremäe

Riigi esindajad:

7) Muinsuskaitseamet, restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja Kais Matteus

8) Muinsuskaitseamet, Lääne-Virumaa vaneminspektor Kaarel Truu

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

HINDAMISSTANDARD

Hindamisstandard on koostatud arhitektuuripärandi spetsialisti tase 7 ja 8 kutse taotleja kompetentsuse vastavuse hindamiseks kutsestandardis esitatud nõuetele.

Kutse esmakordsel taotlemisel kasutatakse järgmisi hindamismeetodeid:

tööde ja tööalase kirjelduse hindamine,

vajadusel vestlus taotlejaga.

Hindamine viiakse vajadusel läbi kahes etapis:

– esimeses etapis analüüsib iga hindamiskomisjoni liige (edaspidi hindaja) kutse taotleja poolt esitatud materjale ja valmistab vajadusel ette küsimused vestluseks;

– teises etapis toimub vajadusel vestlus, milles osalevad kutsekomisjoni liikmed ja kutse taotleja ning kutsekomisjoni ettepanekul hindajad.

Hindamisstandardi ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda:

Arhitektuuripärandi spetsialist tase 7 hindamisstandard

Arhitektuuripärandi spetsialist tase 8 hindamisstandard

Arhitektuuriparandi-spetsialist

Lisainfo

Maris Veeremäe

maris.veeremae@artun.ee

56226344