Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Üldinfo

Sisseastumisavalduste vastuvõtt doktoriõppekavadele (arhitektuur ja linnaplaneerimine, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, kunst ja disain, muinsuskaitse ja konserveerimine) 2024/2025 õppeaastaks kestab SAISis  01. veebruar – 31. märts 2024.

Doktoriõppe infotund 7.02. 2024


Doktorantuuri kohad õppekavade kaupa

Arhitektuur ja linnaplaneerimine:
1 doktorant-nooremteaduri koht arhitektuuriteaduskonnas;
1 doktorandi koht EKA stipendiumiga

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud:
1 doktorant-nooremteaduri koht kunstikultuuri teaduskonnas;
1 doktorandi koht EKA stipendiumiga

Kunst ja disain:
1 doktorant-nooremteaduri koht vabade kunstide teaduskonnas;
1 doktorandi koht EKA stipendiumiga

1 doktorant-nooremteaduri koht disainiteaduskonnas;
1 doktorandi koht EKA stipendiumiga

Muinsuskaitse ja konserveerimine:
1 doktorant-nooremteaduri koht kunstikultuuri teaduskonnas;
1 doktorandi koht EKA stipendiumiga

Lisaks võib EKA luua teadmussiirde doktorantuuri kohti koostöös ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektori asutustega.

Doktorant-nooremteaduri töötasu on 2024. aastal 1840 eurot/kuus (bruto) ja EKA doktorandi stipendium on 750 eurot/kuus (neto).

Palume märkida SAISi avaldusel, millisele kohale kandideerite.

Vestlused toimuvad:

08. aprill – Muinsuskaitse ja konserveerimine
09. aprill – Kunst ja disain
22. aprill – Arhitektuur ja linnaplaneerimine
22. aprill – Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

 • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi või magistri tasemele vastavat haridust, kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.
 • Kõigil õppekavadel on nõutud inglise keele oskus B2 tasemel. Täpsed nõuded on SIIN
 • Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.
  Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus alates 2022/23. õppeaastast
 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Kõikidel õppekavadel teeb komisjon esitatud dokumentide alusel otsuse, keda kutsutakse vestlusele.
  Vestlused toimuvad ajavahemikul 8. aprill kuni 28. aprill 2024. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.

Doktoritöö kavandi struktuur

Soovitusi kunsti ja disaini õppekava doktoritöö kavandi kirjutamiseks

Soovitusi arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava doktoritöö kavandi kirjutamiseks

CV struktuur

Doktoriõppe eeskiri

Sisseastumisavalduse esitamine

 • Avaldusi saab esitada elektroonselt SAISis 01.02.– 31.03.2023 kuni kella 23.59ni
 • Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat ja SAISis avaldust täites selgub, et avaldusel puudvad haridusandmed siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil.
 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb taotleda Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust. Kui ENIC/NARIC hinnang on keskuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.
 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi.
 • Tulemused teatatakse läbi SAIS keskkonna. Samuti saadetakse teade ka avaldusel märgitud e-posti aadressile.

Õppekavade teemavaldkonnad 2024/25

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekava:

 • Kunsti- ja arhitektuuriajalugu
 • Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad
 • Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst
 • Kunstiajaloo historiograafia
 • Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

 • Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus
 • Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad
 • Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu
 • Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

 • Kunst/disain, ühiskond ja digitaliseerumine
 • Kujundlik mõtlemine kunstipraktikas
 • Laiendatud stsenograafia
 • Soouuringud läbi kunstipraktika
 • Ökoloogiakriitika kaasaegses kunstis
 • Kunst ja avalik-sotsiaalne ruum
 • Kestlik disain ja biomaterjalide arendus
 • Sensoorne disain ja nutikad tekstiilid
 • Sotsiaalne disain rõhuasetusega tervishoiul
 • Tähendusloome disaini, taide ja tarbekunsti kaudu
 • Innovatsioon disaini, taide ja tarbekunsti kaudu

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava:

 • Jätkusuutlik puitarhitektuur
 • Urbanismi ajalugu ja teooriad
 • Arhitektuuri ajalugu ja teooriad

Vastuvõtu tulemuste vaidlustamine

Vastuvõtu tulemusi on kandidaadil õigus vaidlustada vastuvõtukomisjonile esitatava kirjaliku vaidega, kui rikutud on vastuvõtueeskirja. Vaie tuleb esitada hiljemalt 11. maiks 2023 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Vaides kirjeldatakse väidetava rikkumise kõiki asjaolusid ja viidatakse võimalikele tõenditele.

Üliõpilaskandidaadi poolt esitatud vaie peab sisaldama:
1) vaidlustatava otsuse või toimingu selgitust;
2) põhjendust, miks üliõpilaskandidaat leiab, et otsus või toiming rikub tema õigusi;
3) vaide esitaja üheselt mõistetavat taotlust.

Tähtajaks esitatud doktoriõppe vastuvõtuga seotud vaided vaatab läbi ja otsuse teeb teadusprorektor. Otsus edastatakse vaide esitajale hiljemalt 2 tööpäeva peale vaiete esitamise tähtaega.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee
Irene Hütsi (23)

Irene Hütsi

Doktorikooli koordinaator

53 068 909

irene.hutsi@artun.ee