Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Üldinfo

Sisseastumisavalduste vastuvõtt doktoriõppekavadele (arhitektuur ja linnaplaneerimine, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, kunst ja disain, muinsuskaitse ja konserveerimine) 2024/2025 õppeaastaks kestab SAISis  01. veebruar – 31. märts 2024.

Doktoriõppe infotunni salvestus (8. veebruar 2023)

Vestlused toimuvad (kuupäevad on täpsustamisel)

. aprill – Muinsuskaitse ja konserveerimine
. aprill – Arhitektuur ja linnaplaneerimine
. aprill – Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud
. aprill – Kunst ja disain

 • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi või magistri tasemele vastavat haridust, kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.
 • Kõigil õppekavadel on nõutud inglise keele oskus B2 tasemel. Täpsed nõuded on SIIN
 • Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.
  Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus alates 2022/23. õppeaastast
 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Kõikidel õppekavadel teeb komisjon esitatud dokumentide alusel otsuse, keda kutsutakse vestlusele.
  Vestlused toimuvad ajavahemikul 8. aprill kuni 28. aprill 2024. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.

Doktoritöö kavandi struktuur

Soovitusi kunsti ja disaini õppekava doktoritöö kavandi kirjutamiseks

Soovitusi arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava doktoritöö kavandi kirjutamiseks

CV struktuur

Sisseastumisavalduse esitamine

 • Avaldusi saab esitada elektroonselt SAISis 01.02.– 31.03.2023 kuni kella 23.59ni
 • Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat ja SAISis avaldust täites selgub, et avaldusel puudvad haridusandmed siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil.
 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb taotleda Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust. Kui ENIC/NARIC hinnang on keskuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.
 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi.
 • Tulemused teatatakse läbi SAIS keskkonna. Samuti saadetakse teade ka avaldusel märgitud e-posti aadressile.

Õppekavade teemavaldkonnad 2022/23

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekava:

 • Kunsti- ja arhitektuuriajalugu
 • Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad
 • Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst
 • Kunstiajaloo historiograafia
 • Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

 • Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus
 • Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad
 • Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu
 • Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

 • Kunst, ühiskond ja digitaliseerumine
 • Kujundlik mõtlemine kunstipraktikas
 • Laiendatud stsenograafia
 • Loovuurimuse meetodid
 • Kestlik disain ja biomaterjalide arendus
 • Sotsiaalne disain rõhuasetusega tervishoiul
 • Sensoorne disain ja nutikad tekstiilid
 • Innovatsioon disaini ja käsitöö ning tarbekunsti kaudu

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava:

 • Jätkusuutlik puitarhitektuur
 • Urbanismi ajalugu ja teooriad
 • Arhitektuuri ajalugu ja teooriad

Vastuvõtu tulemuste vaidlustamine

Vastuvõtu tulemusi on kandidaadil õigus vaidlustada vastuvõtukomisjonile esitatava kirjaliku vaidega, kui rikutud on vastuvõtueeskirja. Vaie tuleb esitada hiljemalt 11. maiks 2023 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Vaides kirjeldatakse väidetava rikkumise kõiki asjaolusid ja viidatakse võimalikele tõenditele.

Üliõpilaskandidaadi poolt esitatud vaie peab sisaldama:
1) vaidlustatava otsuse või toimingu selgitust;
2) põhjendust, miks üliõpilaskandidaat leiab, et otsus või toiming rikub tema õigusi;
3) vaide esitaja üheselt mõistetavat taotlust.

Tähtajaks esitatud doktoriõppe vastuvõtuga seotud vaided vaatab läbi ja otsuse teeb teadusprorektor. Otsus edastatakse vaide esitajale hiljemalt 2 tööpäeva peale vaiete esitamise tähtaega.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee
Irene Hütsi (23)

Irene Hütsi

Doktorikooli koordinaator

53 068 909

irene.hutsi@artun.ee