Üldinfo

Lugupeetud EKAsse pürgijad, sellelt lehelt võib alata Teie kõrge lend.

Lennukuse tagamiseks olge enesekindlad, usaldage end, lugege palju erialast kirjandust, käige näitustel, tutvuge Eesti ja välismaa kaasaegsete kunstnike, disainerite, arhitektide jt loominguga ning olge maailma suhtes uudishimulikud!

Üldnõuded

  • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 
  • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab akadeemia Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt ning tunnustuse saamiseks on vaja esitada nii bakalaureuse kui ka magistriõppe haridusdokumendid.
  • Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi olemasolu või magistri tasemele vastavat haridust kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.  
  • Doktoriõppe nominaalne kestvus on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.

Ajakava ja avalduste esitamine

Avalduste esitamine SAISis 11.-28.06.2018. Täpsema ajakavaga saad tutvuda SIIN

Sisseastumisvestlus ja doktoritöö kavand

Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Eksamitulemus (max 10 punkti) moodustub vestluse, eelnevalt kaitstud magistritöö või portfoolio ja esitatud doktoritöö kavandi põhjal.

Sisseastumisel nõutavad dokumendid on:

  1. doktoritöö projekt/ kavand (struktuur allalaetav doktorikooli kodulehelt (vt paremalt, piltide sektsioonist))
  2. CV (vorm allalaetav doktorikooli kodulehelt (vt paremalt, piltide sektsioonist))
  3. portfoolio või kaitstud magistritöö
  4. motivatsioonikiri
  5. *juhendaja akadeemiline CV (juhul kui väitekirja eeldatav juhendaja ei ole Eesti Kunstiakadeemiast)

Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAISist oma avalduse juurest.

Õppekavade teemavaldkonnad 2017/18

Kunstiteaduse õppekava:

* Kunsti- ja arhitektuuriajalugu

* Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad

* Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst

* Kunstiajaloo historiograafia

* Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

* Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus

* Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad

* Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu

* Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

* Sotsiaalselt osalev kunst

* Nüüdiskunst, kunstniku identiteet ning positsioon kaasaegsel kunstiväljal

* (Elu)keskkonna innovatsioon ja jätkusuutlik areng

* Kaasava disaini praktikad ja strateegiad

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava: 

* Arhitektuuri praktikad

1) nüüdisarhitektuuri praktika linnaehituses

2) arhitektuuripraktika digiajastul

3) nüüdisarhitektuuri hübriidsed praktikad

KEELENÕUDED

Sisseastuja peab tõendama oma vastavust keelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei ole läbinud mõnda eelnevat õppetaset õppekava õppekeeles.

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel tõendama oma eesti keele oskust.

Muukeelse õppekeelega kooli lõpetanud sisseastuja peab oma eesti keele oskust tõendama vähemalt B1 tasemele, esitades ühe järgnevatest:

1. Eesti keele riigieksami tulemus;

2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus;

3. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test;

 

Sisseastuja, kelle eesti keele või eesti keele ku teise keele riigieksami tulemus on alla 60% maksimaalsest tulemusest või eesti keele oskuse tase on alla B1 taseme, on kohustatud õppima eesti keelt süvendatult ja tõstma oma keeletaset vähemalt B1 tasemele.

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

 

Inglisekeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja inglise keele oskuse tõendamiseks olema sooritanud kas inglise keele riigieksami vähemalt B1 tasemel või ühe järgmistest testidest va. isikud, kellel on eelmise astme haridus omandatud inglise keeles:

1. TOEFL ITP: min 510
2. TOEFL iBT: min 65         
3. IELTS: min 5,5
4. FCE: min C
5. CAE/CPE: min C
6. Eesti keelefirma poolt läbiviidu EN ühtse keeleoskustaseme test: miinimum sooritus  B1 tasemele;
7. Mõne muu eesti ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud inglise keele testi               tulemus miinimumsooritusega 50% võimalikust tulemusest.

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

DOKUMENDID

2017/18 Vastuvõtutingimused ja -kord

Rahvusvaheline doktorikool ADAPT-R

http://adapt-r.eu/

Helen Jürgens

helen-jurgens

Spetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee