Sisseastumine

ESITA AVALDUS (alates 13.06.2022)!

Olulised kuupäevad

13.–27.06.2022 (kuni kl 23:59) avalduste esitamine SAIS keskkonnas

13., 20. ja 27.06.2022 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

20.-22.06.2022 proovieksamid/konsultatsioonid. Registreeru siin.

28.06.2022 kl 13:00-14:00 sisseastumiseksamite infotund (IV korrus, aatrium). Registreeru siin.

27.06.2022 kl 10:00 – matemaatika test EKAs kohapeal neile, kes soovivad oma tulemust parandada või kellel pole matemaatika laia riigieksami tulemust.

29.06.2022 kl 10:00-15:00 – ruumikompositsioon C401/A405

30.06.2022 kl 10:00-16:00 – linnaehituslik kompositsioon C401/A405

01.07.2022 kl 10:00-15:00 – linnavaate joonistamine A400

01.07.2022 kl 15:00-16:00 tööde eksponeerimine

02.- 03.07.2022 kl 09:00-19:00 – vestlused ja tööde esitlus

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale astumiseks tuleb EKAs sooritada järgnevad sisseastumiseksamid:

 • ruumikompositsiooni ülesanne
 • linnaehituse ülesanne
 • linnavaate või interjööri joonistamine

Lisaks sisseastumiseksamitele peavad sooritatud olema järgmised riigieksamid:

 • riigieksam eesti keeles sooritusega vähemalt 50 punkti või eesti keel teise keelena sooritusega vähemalt 75 punkti (tulemus ei lähe pingereas arvesse);
 • inglise keele oskus B1 tasemel (tulemus ei lähe pingereas arvesse);
 • riigieksam matemaatikas või füüsikas miinimumsooritusena 50 punkti.
  Alates 2014. a. keskkooli lõpetanutelt eeldatakse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale kandideerides laia matemaatika riigieksami sooritamist (tulemus läheb pingereas arvesse).

Sisseastujad, kellel puudub laia matemaatika riigieksam (või enne 2014. a lõpetanutel matemaatika riigieksam või kes soovivad oma tulemust parandada), saavad matemaatika testi teha kohapeal:

matemaatika test toimub 27.06.2022 kl 10

testile registreerumine käib avaldust esitades läbi SAISi enne testi toimumist.

SISSEASTUMISEKSAMID 2022

EKSAMIÜLESANNETE KIRJELDUSED:

EKSAMIÜLESANNE 1:

Ruumikompositsioon

SISUKIRJELDUS: 

Leidke süsteem, kuidas luua tasapinnast ruum. Tasapinda saab painutada, murda, voltida, lõigata ja kleepida – põhiline küsimus on, kuidas seda teha? 

Selleks võib olla mingi läbiv geomeetriale tuginev süsteem või rida eraldiseisvaid subjektiivseid otsuseid. Oluline on, et ruumi loomise protsess on vaatajale arusaadav ning ruumiline tulemus ise huvitav. Tööd tehes tasub mõelda järgmistele küsimustele:

–          kuidas on see ruum piiritletud?

–          kas loodud ruumi peab kuidagi jagama ja liigendama?

–          kas sellel ruumil on mingi iseloom?

–          kes ja kuidas seda ruumi kasutab?

 

Loodud ruumi võib ette kujutada väga erinevates mõõtkavades mööbliesemest linnakeskkonnani. Töö lõpus asetage teie poolt loodud ruumi selle suurust kirjeldav inimfiguuri makett, mis annab aimu ruumi võimalikust suurusest ja kasutusest.

 

Etteantud papist tuleb teha ruumiline makett. Kasutada võib nuga, kääre, liimi, joonlauda, visandamiseks ning murde- ja lõikekohtade märkimiseks pliiatsit. Ruumiliseks visandamiseks võib kasutada paberit. Materjali värvida või muul moel graafiliselt töödelda ei ole lubatud. Loodav makett ei tohi ületada 30x30x30cm mõõtudega piiratud mahtu. 

HINDAMISKRITEERIUMID: Hinnatakse ruumi loomiseks leiutatud süsteemi ning ruumi enda väärtust.

VAHENDID: Maketeerimiseks vajalik papp on koha peal olemas. Kaasa võtta paberinuga, käärid, joonlaud, liim ja pliiats.

EKSAMIÜLESANNE 2:

Linnaehituslik kompositsioon

SISUKIRJELDUS: Täiendada etteantud hoonetega kvartalit vastavalt antud joonisele (mõõtkavas M1:1000) uue hoonestusega nii, et tekiks arhitektuurselt ilmekas tervik.

Uus hoonestus koos olemasoleva olukorraga esitada maketina mõõtkavas M 1:500. Olemasolevaid hooneid ei tohi muuta, kuid sellega võib liita uusi hooneid või hooneosasid.

Uute hoonete kõrgus ei tohi ületada 3⁄4 kvartali küljepikkusest ja suurim kõikide hoonete alune pind kokku 50% kvartali pinnast.

HINDAMISKRITEERIUMID: 

Hinnatakse etteantud joonisest ja ruumilistest seostest arusaamise võimet ning komponeerimise fantaasiat. Vestluse käigus arutletakse teostatud ülesande põhjuslikkuse üle ning vesteldakse planeeritud  linnaruumi väärtuste üle.

VAHENDID: Visandamiseks kasutada tavalist pliiatsit. Maketeerimise materjal (1mm papp ja vahtplast) on koha peal olemas. Kaasa võtta paberinuga, käärid, joonlaud ja liim.

EKSAMIÜLESANNE 3:

Linnavaate joonistamine 

SISUKIRJELDUS: Linnavaate kujutamine vabas tehnikas võttes arvesse perspektiivireegleid, ruumilisi suhteid ja kompositsiooni (paigutust lehel).

HINDAMISKRITEERIUMID: 

 1. a) perspektiivi kasutamise oskus
 2. b) motiivi valik ja selle terviklikkus (kompositsioon)
 3. c) kujutamisviisi värskus

VAHENDID: Vaba valik – pliiats, söepliiats, viltpliiats, marker jne

Lisa: töö suurus 1/2 poognat (A2), paksem joonistuspaber (vatman)

Valmis töö tuua kell 14:00 ruumi C401 ja panna üles koos eelnevatel päevadel valminud töödega.

PROOVIEKSAMID JA KONSULTATSIOONID 2022

2022 a. proovieksamitele ja konsultatsioonidele registreerimine:

https://forms.gle/RXMgmrTLfZQaEH5x8

Palume kaasa võtta:

vahendid ruumi- ja linnaehitusliku kompositsiooni tarbeks- Visandamiseks kasutada tavalist pliiatsit. Kaasa võtta paberinuga, käärid, joonlaud ja liim. Maketeerimise materjal (1mm papp ja vahtplast) on koha peal olemas. 

vahendid joonistamise ülesande tarbeks-

Vaba valik – pliiats, söepliiats, viltpliiats, marker jne. Töö suurus 1/2 poognat (A2), paksem joonistuspaber (vatman).

VASTUVÕTT EELNEVA KÕRGHARIDUSE BAASIL

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava integreeritud õppesse saavad astuda:

– arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetajad;
– Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitekti eriala lõpetanud;
– EKA sisearhitektuuri eriala lõpetanud (Eelduseks on laia matemaatika eksami positiivne sooritus. Selle puudumisel on võimalik matemaatika eksam sooritada EKAs 27.06.2022 kl 10:00).

– inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Esitatud VÕTA taotluse alusel selgub, millised ained 5-aastasest arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavast on võimalik varasemate õpingute alusel asendada ja millised ained tuleb edaspidi õpingute käigus sooritada ning millisele kursusele tudeng liidetakse.

13.–27.06.2022 (kuni kl 23:59) avalduste esitamine SAISkeskkonnas
13.-27.06.2022 kl 10:00-16:00 avalduste vastuvõtt kohapeal
29.06.–05.07.2022 vestlused ja eksamid

11.07.2022 õppima tuleku kinnitamine SAISis

Vastuvõtuks tuleb esitada järgmised dokumendid:
– CV
– motivatsioonikiri
– portfoolio

Portfoolio koos kõigi vajalike dokumentidega laetakse üles SAISi keskkonda. Portfoolio esitada pdf-formaadis, mida saab vajadusel A3 formaadis välja printida.

Portfoolio peab sisaldama lisaks oma loomingu ülevaatele ka eelmise arhitektuurikooli lõputööd või viimase kursuse eriala projekti.

EELAKADEEMIA

Eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi ning töötube. Oma ala professionaalsete tegijate juhendamisel saavad noored vanuses 16 kuni 26 avastada, mida EKA erialad endast reaalses praktikas kujutavad ning lisaks ka erialaseid teadmisi ja oskusi.

Arhitektuuri erialast huvitatule pakub eelakadeemia järgnevaid kursuseid:

– arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia;

– arhitektuurijoonistamise eelakadeemia

Loe täpsemalt eelakadeemia lehelt.