Ekspertkomisjon: Kunstiakadeemia panus on märgatav nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Kunstiakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse.

EKAt hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi kõrgkooli tugevustena välja põhjaliku ja kaasava arendustegevuse ja koostöö nii Eesti-siseselt kui rahvusvahelisel tasandil. Erilist tunnustust pälvis akadeemia innovaatiline koostöö ühiskondlike sidusrühmade, riigiasutuste ja loomemajandussektoriga. Hindamisraport toob välja, et EKA korraldab arvukalt avalikke näitusi, performance’eid ja üritusi, mis ei jää Eesti ühiskonnas märkamata. EKA teaduskonnad võtavad osa rahvusvahelistest festivalidest, messidest, näitustest ja konverentsidest. EKA üliõpilased osalevad edukalt rahvusvahelistel konkurssidel.

Hindamiskomisjon ja EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu sedastavad samuti, et võrreldes teiste Eesti kõrgkoolidega on EKA üks rahvusvahelistumise lipulaevu nii tudengite kui õppejõudude mobiilsuse osas, kasutades enim ära Erasmus-programmi võimalusi ja osaledes ka nt Nordplus ja muudes rahvusvahelistes võrgustikes.

Ekspertidele avaldas muljet ka asjaolu, et EKA on jõudnud 2017. aasta QS World University Ranking edetabelis kahesaja parima kunsti- ja disainiülikooli hulka.

Parendusvaldkondade hulgas osundas hindamiskomisjon eelkõige vajadusele kriitiliselt üle vaadata EKA organisatsiooniline ülesehitus, seda ühtlustada ning selgelt määratleda kõigi üksuste pädevused, ülesanded, liikmelisus, tegevused ja omavaheline info jagamine. Samuti tasuks eriti valmiva uue õppehoone potentsiaali ära kasutades tugevdada inter- ja transdistsiplinaarset koostööd erinevate teaduskondade vahel, teiste ülikoolidega ja ka väljaspool akadeemilist sfääri.

Hindamiskomisjon rõhutas oma aruandes loomepõhise teadustöö olulisust õppe läbiviimisel kunstide valdkonnas ning kutsus Eesti hariduspoliitika kujundajaid üles leidma võimalus loomealase teadus- ja uurimistegevuse süsteemsemaks rahastamiseks. Praegune, valdkonna eripära mitte piisavalt arvesse võttev rahastamismudel, seab komisjoni hinnangul kunstide valdkonna õppurid teiste erialadega võrreldes kehvemasse olukorda.

Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm kommenteeris tulemusi järgnevalt: „Eestis pole ju kellelgi kahtlust, et EKA on korralik kool, aga nüüd on sellel siis järjekordne rahvusvaheline pitser peal. Kuna EKA töötajad valmistusid akrediteerimiseks hoolsalt, mõtlesid läbi palju majas toimuvaid protsesse, siis ei oleks tohtinudki vähem kiita saada. Kõik meid eelmisel talvel tabanud akrediteerimised ja evalveerimised ei ole ainult bürokraatlik liialdus, küllap oleme nende varjus õppinud oma tööd ka paremini korraldama“.

Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkooli iseloomustab efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev panustamine ühiskonna arengusse.

Hindamisnõukogu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.