Eraettevõtja Ott Kikkas otsustas toetada Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasi mitme stipendiumiga

Eraettevõtja Ott Kikkas otsustas toetada Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasi mitme stipendiumiga.  Koostöös teadus- ja arendusosakonnaga töötati välja stipendiumite sihtotstarve ja statuut:

Ott Kikkase Sihtstipendium on rahaline toetus, mis on suunatud
Eesti Kunstiakadeemia Disainiteaduskonna keraamika ja klaasikunsti eriala BA
ja/või MA taseme tudengile. Stipendium on ellu kutsutud stipendiaadi õpingute,
loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks. Stipendiumi
eesmärk on ka väärtustada autori- ja materjalikeskse kunstiloominguga tegelemist
disainiteaduskonnas.

Sihtstipendiumi määramisel hinnatakse eelkõige noore
tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist
erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja kasutamisele
unikaalteoste loomisel. Tunnustatakse kandidaate, kelle looming annab
alust arvata, et tegu on Eesti tarbekunsti uusi ja olulisi ideid või
lähenemisnurki lisavate noorte autoritega, kelle jätkamine professionaalse
kunstnikuna on Eesti kultuuri seisukohalt oluline ning klaasikunsti ja/või
keraamika erialade arengut rikastav.

Sihtstipendium antakse välja alates 2016. aasta veebruarist.
Sihtstipendiumi kogusumma on 400 eurot kuus, mis jaguneb ühele kuni
neljale tudengile. Sihtstipendiumi makstakse stipendiaadile kümne kuu
jooksul õppeaastas igakuise väljamaksena septembrist juunini. Otsus
stipendiumi saaja(te) kohta tehakse igal aastal septembris. (2016. aastal
tehakse erandkorras esimene otsus stipendiumi saajate kohta jaanuaris ja
stipendiumi makstakse viie kuu jooksul veebruarist juunini.)

Sihtstipendiumi määramise aluseks on keraamika ja klaasikunsti
õppekava üliõpilase poolt esitatud motiveeritud taotlus, millele on
lisatud portfoolio ja lühike ülevaade oma õpingutest ja loomingulisest
tegevusest. Konkurss kuulutatakse avalikult välja osakondade infokanalite
kaudu.

Konkurss toimub kahes etapis: taotlejate hulgast valivad nii
klaasikunsti kui keraamika osakonna komisjonid välja kuni 4 parimat
kandidaati. Lõppotsuse stipendiumi saajate osas teeb 5-liikmeline Ott
Kikkase Stipendiumi komisjon, kuhu kuuluvad keraamika osakonna
juhataja, klaasikunsti osakonna
juhataja, Disainiteaduskonna MA õppekava Disain ja rakenduskunst juht, Disainiteaduskonna dekaan ja Ott Kikkas.

Sihtstipendiumi määramine vormistatakse Ott Kikkase
Stipendiumi komisjoni kirjaliku otsusena, mis nimetab stipendiumi saajad
ning põhjendab oma otsust.

Sihtstipendiumi kuulutab välja ja annab üle rektor (tema
eemalviibimise ajal Disainiteaduskonna dekaan).

Žürii koosseisus Lylian Meister, Mare Saare, Ingela Heinaste, Urmas Puhkan ja Ott Kikkas kogunes 13.01.16 ja üheselt otsustati kevadsemestril 2016 (veebruar-juuni) anda välja sihtstipendiumid 100 (sada) eurot iga kuu järgmistele silmapaistvatele EKA tudengitele:

Maarja Mäemets (klaasi eriala);

Maria Tamm (klaasi eriala);

Igor Filjušin (keraamika eriala);

Sander Raudsepp (keraamika eriala).

Stipendiumid anti pidulikult üle EKA Nõukogus 23. veebruaril, 2016.