Vastuvõtt ja sisseastumiskatsed

 

Avaldusi bakalaureuse- ja integreeritud õppe õppekavadele saab esitada SAISis 01.02.– 27.06.2024 kuni kella 23.59ni.

Vestlused ja sisseastumiskatsed toimuvad 29.06.– 05.07.2024

Tutvu lähemalt vastuvõtutingimustega

 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Bakalaureuseõppes toimub õpe kõigil õppekavadel eesti keeles.
 • Kõigil bakalaureuse õppe õppekavadel on sisseastumisel nõutud riigieksamid. Ka kutsekeskkooli lõpetanud kandidaatidel on riigieksamid nõutud. Täpsete riigieksami nõuetega saab lähemalt tutvuda lehe allosas.
 • Täpsemalt sisseastumiseksamite sisu kohta saab lugeda iga õppekava sisseastumise lehelt.
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
 • Tutvu lähemalt Vastuvõtueeskirjaga 2024 aastaks

Alates 1. augustist 2024. aastal jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused

Kõrgharidusseaduse muudatustega antakse kõrgkoolidele võimalus küsida õppeteenustasu üliõpilaselt:

 1. kes on eelnevalt juba kaks korda samale õppetasemele tasuta õppesse immatrikuleeritud ja viimasest eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat. See tähendab, et hoolimata tasuta õpitud päevade arvust, läbitud semestritest või õppekavast, saab üliõpilane kolmandat korda sama kõrgharidusastme õppekavale õppima asuda ainult tasulisel õppekohal.
 2. kes on õpingud katkestanud peale ühe aasta ehk 365 kalendripäeva möödumist (päevade hulka ei arvestata akadeemilist puhkust). Neil avaneb tasuta õppimise võimalus kümne aasta möödumisel eksmatrikuleerumisest.
 3. kes õppima asudes juba õpib tasuta mõnel teisel kõrghariduse õppekaval.
 4. ülikoolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist semestri lõpul katkestajatelt. Üliõpilaselt, kes katkestab õpingud omal soovil hiljem kui 70 päeva semestri algusest, on ülikoolil õigus nõuda sooritamata ainepunktide eest tasu deklareeritud õppeainete mahus.

Esimeseks õppeastmeks loetakse bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe ning teiseks õppeastmeks integreeritud õpe ja magistriõpe. See tähendab, et tasuta õpingud bakalaureuseõppes mõjutavad tasuta õppimise õigust rakenduskõrgharidusõppes ja vastupidi. Kuna bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe lõpetamisel omandatakse magistrikraad, on tasuta õppimise õiguse seisukohast see võrdsustatud magistriõppega.

Neile üliõpilastele, kes on kõrgkooli astunud ja õpingud katkestanud enne 2024/2025. õppeaastat, kehtib kuni 2026/2027. õppeaasta lõpuni praegune kord, mille järgi saab samas kõrgharidustaseme õppes uuesti tasuta õppima asuda, kui õpingud on katkestatud enne õppekava poole nominaalaja täitumist.

Haridus- ja teadusministeerium

Sisseastumisavalduse esitamine

 

 • Sisseastumiavaldus tuleb esitada SAISis
 • Avalduse saab esitada korraga kahele õppekavale. Kui sisseastumiskatsete ajad kattuvad, tuleb teha valik ühe õppekava kasuks. Sisseastumiseksameid saab sooritada ainult ühel ajal.
 • Kui SAISis avaldust esitades ei ole eelneva hariduse andmed riiklikust registrist kättesaadavad, tuleb paberil originaaldokumendid tuua Eesti Kunstiakadeemiasse kohapeale. See puudutab neid sisseastujaid, kes on lõpetanud enne 2004. aastat.
 • Avaldust esitades tuleb valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes. 
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. „Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

 

 • Kui sul puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt, siis on võimalik avaldust tulla esitama kohapeale. Kohapeal saab avaldust esitada 17. juunil, 25. juunil ja 26. juunil 2024 kell 10.00–16.00 Põhja puiestee 7- D206, Tallinn, 10412.
 • Kui oled eelneva hariduse lõpetanud peale 2004 aastat, siis tuleb kaasa võtta ainult ID-kaart või pass. Lõpetamise andmed tulevad avaldusele registritest.  Vajadusel tuleb elektroonselt kaasa võtta või saata eelnevalt meilile vastuvott@artun.ee nõutud lisad (CV, portfoolio jne.)
 • Kui oled eelneva hariduse lõpetanud enne 2004 aastat, siis tuleb kaasa võtta paberkandjal keskharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul tuleb esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang) ja riigieksamitunnistus.

Animatsiooni, Graafilise disaini, Kunsti, Moe-, tekstiili ja aksessuaaridisaini,  Klaas, keraamika, ehe ja sepis, Tööstus ja digitootedisaini õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja saada vstused e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Lisaks on vaja Kunsti õppekavale kandideerides esitada koos avaldusega näituse arvustus. Rohkem infot SIIN

Stsenograafia õppekavale kandideerides tuleb koos avaldusega esitada essee. Rohkem infot SIIN

Tööstus- ja digitootedisaini õppekavale kandideerides tuleb koos avaldusega esitada eksamiülesanne. Rohkem infot SIIN

Välisriigis keskkooli lõpetanud kandidaadile

 • Välisriigis keskhariduse omandanud sisseastujatel tuleb taotleda Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust. Kui ENIC/NARIC hinnang on keskuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel.
 • Kui Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole, siis tuleb esmalt avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab vajadusel EKA hiljem ise. Kui ENIC/NARIC hinnang on eelnevalt olemas, siis palun laadida see koos haridusdokumentidega  avalduse juurde ja originaaldokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.
 • Kui välisriigis lõpetanud kandidaadil puudub eesti keele või matemaatika riigieksam, siis selle saab sooritada akadeemias kohapeal. Inglise keele oskust tuleb samuti tõendada vastavalt nõuetele. Akadeemia arvestab soome ja läti riigieksameid inglise keeles ja matemaatikas.
 • Kui lõpetad kooli sel aastal ja pole veel vastuvõtuperioodiks lõputunnistust kätte saanud, siis esita koos avaldusega tõend lõpuklassis õppimise kohta ja hinneteleht. Lõputunnistus või kinnitus lõpetamise kohta peab meile jõudma hiljemalt 1. juuliks.
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangut ja soovitust ei nõuta välismaal IB õppekava (International Baccalaureate) ja EB õppekava (European Baccalaureate) järgi õppinud sisseastujatelt.

IB Diploma Programme'i lõpetanud kandidaadile

 • Kandideerida saab diplomiga, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded pole kandideerimiseks piisav).
 • IB Diploma Programme (DP) õppeprogrammi lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel selle programmi raames sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad vastuvõtutingimustele sisseastumisel bakalaureuse- ja integreeritud õppesse.
 • IB DP kursus Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga. IB DP kursus Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eestis IB DP alusel õppivad õpilased peavad valima üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritama ka vastava eksami. Kui eesti keele ainet koolis ei valita, tuleb arvestada eesti keele riigieksami sooritamise vajadusega. Välismaal õppivad õpilased saavad sooritada eesti keele testi EKAs kohapeal (kohtade arv on piiratud) või tuleb sooritada eesti keele riigieksam (registreerimine läbi HARNO).
 • IB DP programmis sooritatud eksamite punktid viiakse üle 10-punkti skaalale vastavalt EKA vastuvõtu tingimuste ja korra § 7 punktile 10.

 

 

Riigieksamite (eesti keel ja matemaatika) nõuded

Riigieksamite (eesti keel, inglise keel, arhitektuuri õppekaval lisaks ka matemaatika) tulemused on kandideerimise eeltingimuseks kõigil bakalaureuseõppe ja integreeritud õppe õppekavadel. Enamus õppekavadel tulemused pingerea arvutamisel arvesse ei lähe.

Riigieksami tulemused ei aegu. Kui oled keskkooli lõpetanud enne 1997. aastat, siis arvestatakse riigieksamite asemel lõputunnistuse hindeid. Kandideerida saab hinnetega 4 ja 5.

Riigieksamitele saab registreeruda 1. novembrist 20. jaanuarini. Lisainfo Harno kodulehel.

Eesti keele riigieksam/ eesti keel teise keelena riigieksam

 • Kõigil erialadel on nõutud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami sooritamine. Eesti keele riigieksami sooritus tulemusega vähemalt 40 punkti (erialati võivad olla erinevad lävendid) või eesti keel teise keelena riigieksami sooritus tulemusega vähemalt 75 punkti.
 • Vene õppekeelega kooli lõpetanud sisseastuja peab oma eesti keele oskust tõendama vähemalt B2 tasemele (tasemeeksami tulemus peab olema vähemalt 75 %). Võimalik sooritada eesti keele test EKAs kohapeal 28. juunil 2024 . Registreerumine vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on piiratud.
 • Välisriigis keskkooli lõpetanud kandidaat, kellel puudub eesti keele riigieksam, saab sooritada eesti keele testi EKAs kohapeal 28. juunil 2024. Registreerumine vastuvott@artun.ee. Kohtade arve on piiratud.
 • Erialade puhul, kus läheb sisseastumise eeltingimusena arvesse eesti keele riigieksami sooritus, võib lugeda riigieksami sooritatuks, kui isik on eelnevalt läbinud esimese kõrgharidusastme eesti keeles. Antud punkti ei saa kohaldada erialade puhul, kus eesti keele riigieksami tulemus läheb sisseastumiseksamina pingereas arvesse (kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud ning muinsuskaitse ja konserveerimise õppekavad).

Matemaatika riigieksam

 • Matemaatika riigieksam on nõutud ainult arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal. Kandideerida saab laia matemaatika riigieksamiga. Enne 2014. a lõpetanutel arvestatakse vana matemaatika või füüsika eksamit. Miinimumsooritus on 50 punkti.
 • Matemaatika kõrgharidusega isikul arvestatakse matemaatika riigieksami hindena maksimumpunktid;
 • Võimalik sooritada matemaatika test EKAs kohapeal 26.06.2024.  Registreerumine toimub läbi SAISi avaldust esitades kuni 25.06.2024 kell 17:00

Inglise keele nõuded

Kõigil õppekavadel on nõutud inglise keele tulemus B1 tasemel.

Inglise keele oskust B1 tasemel tõendab üks järgnevatest:

1) inglise keele riigieksam (1997.-2013. aastal vähemalt 51 punkti, alates 2014. aastast B1 tase);
2) kui inglise keele aastahinne A võõrkeelena on põhikooli lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
3) kui inglise keele aastahinne B1 või B2 keeleoskustaseme kursusel on gümnaasiumi lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
4) kõrgharidust tõendaval dokumendil olev inglise keele tasemeeksami tulemus B1 tasemel;
5) Soome küpsuseksam (ylioppilastutkinto) inglise keeles (pikk kursus) – vähemalt hinne cum laude approbatur (4);
6) Läti riigieksam (centralizētais eksāmens) inglise keeles – vähemalt 51%;
7) International Baccalaureate Diploma Programme’i inglise keele (English A, English B, English Literature and Performance) lõpueksam – vähemalt hinne 4;
8) European Baccalaureate Diploma Language 1 või Language 2 inglise keele lõpueksami positiivne tulemus;
9) TOEFL ITP vähemalt 460 punkti;
10) TOEFL iBT vähemalt 42 punkti;
11) IELTS Academic või IELTS Indicator vähemalt 4,0 (ükski osaoskus ei tohi olla 4,0 punkti);
12) PET (Cambridge English: Preliminary) B1 tasemeeksam vähemalt 140 punkti;
13) FCE (Cambridge English: First) B2 tasemeeksam;
14) CAE (Cambridge English: Advanced) C1 tasemeeksam;
15) CPE (Cambridge English: Proficiency) C2 tasemeeksam;
16) PTE Academic (Pearson Test of English Academic) vähemalt 38 punkti;
17) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test B1 tasemele;
18) akadeemias kohapeal või mõne muu Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B1;
19) omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal;
20) õppinud vähemalt ühe semestri täiskoormusega (vähemalt 15 eap) inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus-Meremaa kõrgkoolis.

17) inglise keele tasemenõude täitmisel võib arvestada tema kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust. Akadeemilisel tõendil peab olema näha nõutud tase. Lihtsalt inglise keele tulemusest ei piisa.

18) Enne 1997. aastat Eestis keskhariduse omandanud isikul arvestatakse riigieksami tulemusena Eestis välja antud lõputunnistuse hinnet (4 või 5).

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud inglise keele testidest, saab inglise keele testi teha EKAs kohapeal 26. või 28. juunil 2024. Registreerumine vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on piiratud. Tegemist on online testiga, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.

 

Erivajadustega kandidaadile

Erivajadusega kandidaatidele kehtivad samad vastuvõtutingimused nagu kõigile teistelegi aga lähtuvalt erivajadusest on võimalik taotleda sisseastumiseksami kohandamist. Selleks tuleb, soovitatavalt vähemalt 14  päeva enne sisseastumiseksami toimumist, ühendust võtta erivajadustega üliõpilaste nõustajaga e-posti aadressil kaia-leena.pino@artun.ee. Kirjas tuleb täpsustada, millisele õppekavale soovitakse kandideerida ning milliseid kohandusi vajatakse.

Oluline teada

 • EKA vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitatud ja  annab võimalusel kandidaadile teada, kui avalduses esineb puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi. Vahetult enne tähtaja lõppu esitatud avaldustele ei pruugi jõuda enam tagasisidet anda seega veendu, et kõik vajalik oleks avaldusel olemas ja võimalusel ära jäta esitamist viimasele minutile.
 • EKA lükkab tagasi kõik avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või õppetulemuste kohta või on esitamata mõni nõutud dokument (motivatsioonikiri, porfoolio vms.)
 • Esimene voor on üldjuhul vestlusvoor, kus tuleb oma töid esitleda ning vastata üldkultuurilistele ja eriala puudutavatele küsimustele.
 • Vestlusest edasipääsenutel tuleb osaleda sisseastumiseksamitel – need on õppekavati erinevad. Jälgige nõudeid õppekava lehel!
 • Kandidaadid leiavad vestluse aja peale avalduse kinnitamist SAIS-is oma avalduse juurest. Samuti on seal olemas täpsed eksamite ajad ja toimumise kohad.
 • Sisseastumiseksamite tulemused ja õppekoha pakkumine teatatakse läbi SAIS keskkonna. Automaatteade läheb avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel. Õppekohti täidetakse vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevani.
 • “Kandideeriv” staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis, aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingerida jõuab sinuni, siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  “Vastuvõetuks”.

Vastuvõtu tulemuste vaidlustamine

Vastuvõtu tulemusi on kandidaadil õigus vaidlustada vastuvõtukomisjonile esitatava kirjaliku vaidega, kui rikutud on vastuvõtueeskirja. Vaie tuleb esitada hiljemalt  7. juuliks 2024 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Vaides kirjeldatakse väidetava rikkumise kõiki asjaolusid ja viidatakse võimalikele tõenditele.

Üliõpilaskandidaadi poolt esitatud vaie peab sisaldama:
1) vaidlustatava otsuse või toimingu selgitust;
2) põhjendust, miks üliõpilaskandidaat leiab, et otsus või toiming rikub tema õigusi;
3) vaide esitaja üheselt mõistetavat taotlust.

Bakalaureuse- ja magistriõppe vastuvõtuga seotud tähtajaks esitatud vaided vaatab läbi vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni otsus edastatakse vaide esitajale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale vastuvõtukomisjoni toimumist.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee