Teadus

Eesti Kunstiakadeemia teadussuundi ja -teemasid ühendavad märksõnad on praktika, tehnoloogia, teooria, ühiskond ja kultuur. Kõrgel tasemel humanitaarteaduslike uurimisprojektide kõrval kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja nõukogude kultuuri uuringute vallas, on meie prioriteet loomepõhise uurimustöö rahvusvahelisel tasemel arendamine. Loomepõhine uurimistöö EKA-s hõlmab valdkonniti erinevaid viise ning vahendeid teadmiste loomeks: loomeuurimus kaasaegses kunstis, disainiuurimus, praktikapõhine uurimus arhitektuuris ja linnaplaneerimises, praktlilist ning teoreetilist uurimistööd lõimiv konserveerimine ja kultuuripärandi uuringud. Loomepõhine uurimistöö on teadmusvaldkonnana eksperimentaalne, erialade piire nihutav ja protsessile keskenduv. Selle kriteeriumid on rakenduslikkus, innovaatilisus, avalikkusele kommunikeeritud ja/või avalikkusega suhestuv loometegevus.

Akadeemias tehtavad rakendusuuringud põhinevad valdavalt infotehnoloogia sidumisel ruumilise organiseerimisega ning kasutajakesksel mõtlemisel, mis tegelevad disainiprotsesside kaudu probleemide ja probleemivõrgustike märkamise, kaardistamise ja lahendamisega sünteesides tehnoloogilised ning materjaliteaduste uuendused inimikult arusaadavaks, hästi toimivaks ja jätkusuutlikuks keskkonnaks.