Eesti doktorikool

Eesti doktorikooli kaudu toetatakse ülikoolide koostööd doktoriõppes, et parandada selle kvaliteeti ja suurendada atraktiivsust. Muu hulgas saavad Eesti doktorandid sõlmida selle projekti abil erialade- kui ka rahvusvahelisi teaduskontakte ning kasutada enesetäiendusvõimalusi. Eraldi üritustesari toetab juhendamispädevuse arengut. Doktorikooli projekti elluviija on Tartu Ülikool, partnerid Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool. Doktorikooli juhivad ülikoolide teadusprorektorid.

EKA kuulub kahte valdkondlikku harusse:

Humanitaarteadused ja kunstid (juhtpartner Tallinna Ülikool, partnerid Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Tehnika ja tehnoloogia (juhtpartner Tallinna Tehnikaülikool, partnerid Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool)

Doktorikool alustas oma tegevust jaanuaris 2024 ja projekti lõpptähtaeg on 31. august 2029. Selle kogueelarve on seitse miljonit eurot, mis kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool 2009–2023

Alates 2009. aastast on Eesti Kunstiakadeemia nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) liige.

Kõik EKA doktorandid on KTKDK liikmed.

KTKDK tegutseb alates 2009. aastast. Aastatel 2016-2022 on doktorikooli juhtpartneriks Tallinna Ülikool.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli projekti eesmärgiks on:

  • viia kultuurianalüüsiga tegelev doktoriõpe Eestis kõrgemale teoreetilisele tasemele;
  • muuta kultuuriteaduslik doktoriõpe interdistsiplinaarsemaks ning anda valdkonna doktorantide tööle laiem kontekst;
  • ühendada institutsionaalselt ja administratiivselt lahutatud kultuuriuurijaid, integreerida õppe- ja uurimistööd, kaasata intensiivsemalt kraadiõppesse õppetööga mitteseotud uurimisasutusi (arhiivid, muuseumid jms);
  • tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti;
  • tuua Eestisse sisse rohkem kaasaegset kultuuriteaduslikku teadmist, s.t suurendada väliskompetentsi osakaalu kultuurianalüüsiga tegelevas doktoriõppes
  • siduda senisest enam KTKDK tegevusi doktoriõppekavade vajadustega, korraldades selleks ühiseid ainekursuseid ja seminare, mida on võimalik lõimida KTKDK-ga liitunud õppekavadesse.
  • lõimida KTKDK tegevus aktiivsemalt tööturu vajadustega ja praktiliste oskuste arendamisega, korraldades selleks praktilise suunitlusega üritusi (kirjutamislaagrid, tööpajad, praktilised seminarid jms).
  • kaasata KTKDK tegevusse magistrante, et soodustada nende õpingute jätkumist doktorantuuris.

KTKDK tegevuste tulemuseks on kultuuriteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem iseloom, ülikoolidevaheline tihedam koostöö (sh ühised ainekursused, kraadiõppurite mobiilsus), väliskompetentsi suurem osakaal kraadiõppes, teadus- ja õppetöö tugevam side. Projekti kaasatud kõrgkoolide jaoks tähendab see kompetentsi kasvu, mida ei ole võimalik eraldi saavutada. Laiemal tasandil tähendab see oluliselt avarama silmaringiga haritud inimeste osakaalu, kes oma väärtushinnangute ja teadmistega avaldavad soodsat mõju ühiskonna arengule. Oma tegevusega toetab doktorikool mitmekülgset noore haritlaskonna ettevalmistamist muutuvas sotsiaalmajanduslikus olukorras paremini toimetulekuks.

 

 

 

 

Aastatel 2016–2022 kuuluvad doktorikoolid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA) alla.

Eesti Kunstiakadeemias tegutseb doktorikool ASTRA projekti EKA Loovkärg raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koduleht: ktkdk.edu.ee

Toimunud üritused

23-24.04.2021 Mona Livholtsi seminar “Situated Writing as Theory and Method – Or Why Don’t You Write a Novella Instead of an Article?”

09.04.2020 EKA doktorikooli konverents

09.-12.09.2019 toimus prof Ewa Domanska intensiivseminar

04.-07.06.219 toimus Benjamin Ligneli seminar Unpacking “show and tell”

06.-08.05.2019 toimus Nithikul Nimkulrati seminar “Design Methods for Analysing Art Practice”

19.11.2018 toimus Pia Siveniuse seminar “Using psychoanalysis in artistic research”

07.-08.11.2018 toimus Thomas Markusseni seminar “Ways of drifting in research through design”

19.-20.10.2018 toimus konverents pealkirjaga “Koostööpööre kunstis/ Uurimisprotsess kunstipraktikas”

15.-19.10.2018 toimus workshop pealkirjaga “Smart information systems for cultural heritage”, mida viisid läbi Fabrizio Ivan Apollonio ja Silvia Bertacchi

24.-27.09.2018 toimus seminar pealkirjaga “Intensive seminar in art history with Anthony Gardner”

11.04.2018 toimus EKA doktorikooli konverents

03.-05.01.2018 toimus Werner Schmidi rahvusvaheline workshop teemal “Theoretical and methodological issues of mural painting conservation”

27.-28.11.2017 toimus loovkirjutamise seminar “Writing seminar”, mida viisid läbi prof Aslaug Nyrnes ja Nina Schjønsby

28.-29.09.2017 toimus loeng ja seminar pealkirjaga “Using documents and documentarity in contemporary art”, mida viis läbi dr Laura Gröndahl

12.-16.06.2017 toimus rahvusvaheline workshop “International workshop: Matter and meaning. Consolidation of historic plasters: theoretical issues, recent research and conservation methods”, mida viisid läbi Jan Vojtechovsky (University of Pardubice) ja Paolo Pagnin (Lithos srl, Venice)

08.-11.05.2017 toimus seminar “Intensive seminar in Art History with Griselda Pollock”

18.11.2016 toimus loometaduse intensiivseminar “Tacit Knowledge”

 

Lisainfo

Doktorikooli projektijuht EKAs:

Irene Hütsi
E-mail: irene.hutsi@artun.ee