Spin-off ettevõtlus

EKA teeb vastastikku kasulikku koostööd EKA töötajate ja/või tudengite ja/või vilistlaste poolt loodud ettevõtetega, mille tegevusväli on välja kasvanud EKAs tehtud teadustöö raames. Koostöö eesmärgiks on kommertsialiseerida EKAs tehtavat teadustööd, edendada EKA õppekavade kvaliteeti ja aidata ettevõtetel kasvada iseseisvaks või suuremaks organisatsiooniks. EKA pakub ettevõttele müügi- ja turundustuge, samuti ettevõtlusalast konsultatsiooni.  Ettevõtet, kes on EKAga koos või EKAst välja kasvamas, nimetatakse EKA spin-off ettevõtteks ja koostöömudelit spin-off ettevõtluseks.

EKA spin-off ettevõtted:

Creatomus Solutions
Creatomusele pandi alus EKA arhitektuuriteaduskonna töötajatest tuumiku ümber moodustatud meeskonna võiduga Garage’48 Greentech üritusel 2015. aasta kevadel. Ettevõte ja akadeemia on sestsaadik teinud koostöös Nõukogudeaegsete paneelelamutele renoveerimislahenduste leidmisega. Creatomus annab EKA magistrantidele teadustöö tegemiseks tasuta tarkvara kasutada ning otsib kontakte ja uurimisteema rahastamiseks võimalusi eraettevõtetele suunatud toetuste seast. 2016. aastal võitiski ettevõte Prototroni rahastu peapreemia, mille toel loodav arhitektuurne väljund jääb ka EKA kasutusse. Akadeemia ja ettevõte on otsustanud ühiselt taotleda finantstoetusi paneelmajade renoveerimisega seotud uurimisteemade edasiarendamiseks.

Kontakt: Kaiko Kivi ;  kaiko@creatomus.com

Kui Sul on idee spin-off ettevõtluskoostöö tegemiseks, siis ole hea ja anna endast märku!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017.04.10 Eesti Kunstiakadeemia spin-off koostöö põhimõtted
1. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) lähtub spin-off ettevõtetega koostöö tegemisel EKA teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) strateegia 2016-2020 eesmärgist siduda EKA TAL tihedalt innovatsiooniahelaga ja panustada kõrge lisandväärtusega teenuste, toodete, äriprotsesside ja -mudelite loomisesse ning arendamisesse.

2. EKA Spin-off ettevõte on EKAga spin-off koostöölepingu sõlminud äriühing:

mille asutajateks ja/või osanikeks on EKA ja/või selle liikmed ning
mis kokkuleppel EKAga kasutab oma tegevuses akadeemia intellektuaalset kapitali* ja/või taristut ning
mis toob oma äritegevuse arendamisel esile seose EKAga.

* Intellektuaalse kapitalina käsitletakse teadmisi, informatsiooni, intellektuaalomandit, kogemusi jms.

3. Spin-off koostöölepinguga lepitakse kokku koostöö valdkonnad, ühised tegevused ja vajadusel ka EKAle kuuluva intellektuaalomandi ja/või taristu kasutamise tingimused.

4. Ettevõttega spin-off koostöölepingu sõlmimise otsustab EKA teadus- ja arendusosakonna (TAO) põhjendatud ettepaneku alusel komisjon, mille koosseisu kuuluvad rektor, haldus- ja finantsdirektor, teadus- ja arendusosakonna juhataja, ettevõtlusnõustaja ja spin-off ettevõtte tegevusvaldkonnana vastava teaduskonna dekaan. Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse ka teisi liikmeid.

5. EKA osaluse spin-off ettevõttes otsustatakse igal üksikul juhul eraldi EKA nõukogu poolt. Ettepaneku nõukogule EKA osaluse otsustamiseks teeb käesoleva dokumendi punktis 4 sätestatud komisjon oma vastavasisulise põhjendatud otsusega.

6. Spin-off ettevõtete ülesandeks on:
– olla paindlik ja ettevõtlikkust arendav vahelüli EKA ja ettevõtete ning investorite vahelises koostöös;
– kaasata täiendavaid finantsvahendeid TAL tulemuste arendamiseks teenuse või tooteni;
– rakendada EKA teadustulemusi ettevõtluses;
– teenida tulu nii EKAle kui selle liikmetele;
– toetada ettevõtliku EKA arendamist.

7. EKA ja spin-off ettevõte otsivad ühisprojektide rahastamisvõimalusi ning osalevad võimalusel koos uurimis- ja arendusprojektides.

8. EKA teadus- ja arendusosakond:
– analüüsib võimalusi rakendada spin-off ettevõtetega koostöö tegemise kaudu efektiivsemalt EKAle kuuluvat intellektuaalset kapitali ja infrastruktuuri, hinnates ühtlasi ka sellega kaasnevaid riske;
– nõustab spin-off ettevõtete koostöö alustamist ja arendamist ning aitab luua sidemeid teadusparkide, ettevõtjate ning rahastajate kontaktvõrgustikega.