Kaitstud doktoritööd

 

2017

Fideelia-Signe Roots

Naine kui kangelane

(Woman as a Hero)

Doktoriktöö juhendajad: dr Tiina Ann Kirss, prof dr Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia)

Konsultant: Marko Mäetamm

Eelretsensendid: dr Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum), dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Oponent: dr Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum)

Erki Kasemets

Väljaspool tavalist: pidu, prügi ja polügoonteater. Brikolaaž kui loome- ja uurimisviis

(Outside the Ordinary: Party, Garbage and Polygon Theatre. Bricolage as a creative and research method)

Doktoritöö juhendajad: dr Juha Varto, dr Aili Aarelaid-Tart, dr Liina Unt

Eelretsensendid: dr Luule Epner (Tartu Ülikool), dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum)

Oponent: dr Luule Epner (Tartu Ülikool)

Tüüne-Kristin Vaikla

Re-purposing Space: the Role and Potential of Spatial Intervention

(Ruumi ümbermõtestamine. Ruumilise sekkumise roll ja võimalus)

Doktoritöö juhendajad: prof dr Ranulph Glanville ja prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Suzie Attiwill (RMIT) ja dr Lilian Hansar (Eesti Kunstiakadeemia)

Oponent: prof Morten Lund (Chalmersi Tehnikaülikool)

2016

Elnara Taidre

Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis

(Model, Metaphor, Play: The Total Mythological Work of Art in the Context of Paradigm Shift in the 20th Century)

Doktoritöö juhendaja: dr Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Oponent: dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Carla Castiajo

Purity or Promiscuity? Exploring Hair as a Raw Material in Jewellery and Art

(Puhtus ja promiskuiteet. Uurimus juustest kui materjalist kunstis ja ehtekunstis)

Doktoritöö juhendajad: prof Kadri Mälk (Eesti Kunstiakadeemia) ja emeriitprofessor dr Robert Baines (RMIT University)

Eelretsensendid: prof dr Kartin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Ana Campos

Oponent: dr Ana Campos

Indrek Rünkla

Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel

(Architectural Way of Thinking: About the Connections Between Social and Cognitive Structures in the Practice of Architecture)

Doktoritöö juhendajad: dr Margus Vihalem ja dr Clarissa Moreira

Eelretsensendid: dr Epp Lankots (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Oponent: dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

2015

Piibe Piirma

Hybrid Practices: Art and Science in Artistic Research

(Hübriidsed praktikad. Kunst ja teadus loomepõhises uurimistöös)  

Doktoritöö juhendaja: dr Andi Hektor (Tartu Ülikool)

Konsultant: dr Veronika Valk (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Laura Beloff (University of Copenhagen)

Oponent: dr Rasa Smite (RixC, Liepaja University)

Stacey May Koosel

The Renegotiated Self: Social Media’s Effects on Identity

(Ümberkujundatud mina. Sotsiaalmeedia mõju identiteedile)

Väitekiri kaitstud eksternina

Doktoritöö juhendaja: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Marina Grišakova (Tartu Ülikool) ja prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University)

Oponent: prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University)

2014

Epp Lankots

Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail

(Critical Historiography of Modern Architecture: Narrating Modernity in the Architectural Histories of Leo Gens and Leonhard Lapin in the 1960s–1980s)

Väitekiri kaitstud eksternina

Doktoritöö juhendaja: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool) ja prof dr Akos Moravanszky (ETH Zürich)

Oponent: dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Andres Kurg

 

Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979

(Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979)

Väitekiri kaitstud eksternina

Doktoritöö juhendaja: prof dr Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: prof Malcolm Miles (Plymouth University) ja dr Eneken Laanes (Yale University)

Oponent: prof Malcolm Miles (Plymouth University)

2013

Kadri Kallaste

Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors: Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania

(Ajalooliste tapeetide säilitamine interjööris. Ajalooliste tapeetide konserveerimise problemaatika käsitlus Austrias, Eestis ja Rumeenias läbiviidud projektide põhjal)

Väitekiri kaitstud eksternina

Doktoritöö juhendajad: prof dr Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia) ja mag Markus Krön (Institut für Papier-Restaurierung, Schloss Schönbrunn, Wien)

Eelretsensendid: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse (University of Amsterdam) ja dr Hilkka Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia)

Oponent: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse (University of Amsterdam)

Kärt Ojavee

Active Smart Interior Textiles: Interactive Soft Displays

(Nutitekstiilid interjööris. Aeglaselt muutuvad pehmed ekraanid)

Doktoritöö juhendaja: prof dr Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)

Eelretsensendid: prof dr Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Lena Berglin (Swedish School of Textile)

Oponent: prof dr Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool)

Sirje Helme

Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis

(Problems of Post-War Modernism and Avant-Garde in Estonian Art)

Väitekiri kaitstud eksternina

Doktoritöö juhendaja: em-prof Jaak Kangilaski (Tartu Ülikool)

Eelretsensendid: dr Mari Laanemets (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Lolita Jablonskiene (National Gallery of Art, Vilnius)

Oponent: dr Lolita Jablonskiene (National Gallery of Art, Vilnius)

2012

Liina Keevallik

La Figure Visuelle des Arts Joues. Ses Rapports au Mythe. Une Recherche sur la Création de Figures Cinématigraphiques par des Moyens Mythologiques

(Visuaalne kujund mängulistes kunstides ja selle seosed müüdiga. Uurimus filmikujundite loomisest mütoloogilisel teel)

Kaitstud Pariisi VIII ülikoolis (Université Paris 8) ülikoolidevahelise lepingu alusel

Doktoritöö juhendajad: prof dr David Vseviov ja em-prof Claude Amey

Eelretsensendid: dr Katre Talviste ja prof Kristian Feigelson

Oponendid: Hasso Krull, MSc ja prof Kristian Feigelson

Urve Sinijärv

Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel

(Art and Nature in Parks: Combining Design Objectives and Biodiversity Conservation Objectives in Park Restoration and Maintenance on the Basis of Case Studies of Protected Parks in Saare County)

Doktoritöö juhendaja: prof Juhan Maiste

Konsultandid: dr Jaan Liira ja dr Merit Otsus

Eelretsensendid: dr Kristiina Hellström ja prof Kalev Sepp

Oponent: prof Kalev Sepp

Riin Alatalu

Muinuskaitse siirdeühiskonnas 1986-2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis

(Heritage Protection in Transitional Society 1986–2002: From Nation’s Conscience in the Estonian SSR into the Harasser of Private Owner in the Republic of Estonia)

Doktoritöö juhendaja: prof dr Mart Kalm

Eelretsensendid: dr Jaak Valge ja dr Tamas Fejerdy

Oponent: dr Tamas Fejerdy

Hilkka Hiiop

Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod

(Contemporary Art in the Museum: How to Preserve the Ephemeral? The Preservation Strategy and Methods of the Contemporary Art Collection of the Art Museum of Estonia)

Doktoritöö juhendajad: Sirje Helme, MA ja dr Anneli Randla

Eelretsensendid: dr Heie Treier ja Kristi Harva, MSc

Oponent: dr Heie Treier

* Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013. a teadustööde konkursi I preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes

Ivar Sakk

Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” kontseptualiseerimine

(Conceptualization of the monograph “From Aa to Zz. The Concise History of Typography”)

Doktoritöö juhendaja: prof dr Mart Kalm

Eelretsensendid: prof dr Virve Sarapik ja prof dr Merle Talvik

Oponent: dr Marcel Bencik

* Väitekirja osana valminud raamat “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” saavutas III koha rahvusvahelisel konkursil Best Book Design From All Over The World 2013

2011

Reet Aus

Trash to Trend – Upcycling in Fashion Design

(Kokkuvõte eesti keeles)

Doktoritöö juhendaja: prof dr Harri Moora

Eelretsensendid: dr Joan Farrer ja prof Martin Pärn

Oponent: dr Joan Farrer

Eva Näripea

Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)

(Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmikunstis (ning edaspidi))

Juhendajad: prof dr Virve Sarapik ja prof dr Mart Kalm

Eelretsensendid: prof dr Ewa Mazierska ja dr Michael Goddard

Oponent: prof dr Ewa Mazierska

2010

Tiina-Mall Kreem

Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855–1881)

(Kirchenbau, Kirchenarchitektur und Kirchenkunst des Luthertums in Estland während der Zeit Alexanders II (1855–1881))

Juhendaja: prof dr Krista Kodres

Eelretsensendid: dr Karin Hallas-Murula ja dr Urmas Petti

Oponent: dr Karin Hallas-Murula

* Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes 2011. a teadustööde konkursi valdkondadeülene peapreemia

Lilian Hansar

Linnast muinsuskaitsealaks. Linnehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades 13.–20.sajandil

(From Town to Heritage Conservation Area: Transformation of Town Structures in Estonian Small Towns from the 13th to 20th Century)

Juhendaja: dr Kaia Lehari

Konsultant: Kaur Alttoa

Eelretsensent: dr Kaisa Broner-Bauer

Oponent: dr Juhan Maiste

2009

Raivo Kelomees

Postmateriaalsus kunstis. Indeterministlik kunstipraktika ja mittemateriaalne kunst

(Postmateriality in Art: Indeterministic Art Practices and Non-Material Art)

Juhendaja: prof dr Virve Sarapik

Eelretsensendid: dr Heie Treier ja dr Chris Hales

Oponent: dr Mari Laanemets

2007

Pia Ehasalu

Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561–1710). Produktsioon ja retseptsioon

(Painting in Tallinn during the Swedish Period (1561–1710): Production and Reception)

Juhendaja: prof dr Krista Kodres

Eelretsensendid: prof Juhan Maiste and Juta Keevallik, MA

Oponent: dr Inga Lena Ǻngström Grandien

2004

Heie Treier

Kohalik modernsus kunstis. Eesti varamodernistliku kunsti teoreetiline ja ajalooline kontseptualiseerimine ning Karl Pärsimägi paradigmaleidmise perioodil

(Local Modernity in Art: The Theoretical and Historical Conceptualisation of Early Estonian Modernist Art and Karl Pärsimägi in the Period of Finding the Paradigm)

Juhendaja: dr Thomas McEvilley

Eelretsensendid: prof dr Katrin Kivimaa ja dots Ene Lamp

Oponent: em-prof Jaak Kangilaski

2003

Ants Juske

Ümberpööratud perspektiivi kulturoloogilised, semiootilised ja tajupsühholoogilised tekkemehhanismid

(Summary in English)

Juhendaja: em-prof Boris Bernstein

Oponendid: prof Peeter Tulviste ja dr Altti Kuusamo

1999

Krista Kodres

Tallinlane ja tema maja. Jõuka Tallinna kodaniku elamu ca 1600–1770. Maja, planeering, kaunistused ja sisustus

(The Burgher of Tallinn and his Dwelling, ca 1600–1750: House, Plan, Decoration and Furnishings)

Väitekiri kaitstud eksternina

Oponendid: prof Lars Olaf Larsson ja prof Juhan Maiste

1998

Mart Kalm

Arhitektuurikultuuri kujunemisest Eestis 1918–1940

(Formation of Architecture Culture in Estonia in 1918–1940)

Väitekiri kaitstud eksternina

Oponendid: prof Riitta Nikula ja prof Leo Gens

1995

Juhan Maiste

Klassikaline suund Eesti ehituskunstis 1530–1830. Stiil ja traditsioon

(Classical ideal in Estonian architecture, 1530–1830: Style and Reception)

Väitekiri kaitstud eksternina

Oponendid: dr Ea Jansen ja dr Pekka Korvenmaa

Rein Zobel

Tallinn ja tema keskaegsed kindlustused. Linnaehituslik ja arhitektuuriline areng läbi kaheksa sajandi

(Zusammenfassung)

Väitekiri kaitstud eksternina

Oponendid: prof Evald Tõnisson ja dr Raimo Pullat