Õppekavast

Disaini ja rakenduskunsti MA õppekava valmistab tudengeid ette eluks aktiivsete loovisikute ja kriitiliste mõtlejatena, kes on võimelised edendama oma professionaalset praktikat ning aitama seejuures kaasa positiivsete ja vastutustundlike muutuste loomisele. Tudengeid kutsutakse üles avastama stuudioid ja töökodasid, mis ei kuulu otseselt nende eriala alla, esitades sel moel väljakutse traditsioonilisele nägemusele sellest, mida eriala ja loominguline praktika tähendavad.

Õppekava moodustavate erialade mitmekülgne kooslus võimaldab välja töötada täiesti ainulaadseid praktikaid ja viise nende praktikate mõtestamiseks, läheneda materjalidele ja tehnoloogiatele erinevatest meetoditest ja teooriatest lähtuvalt ning toetada seeläbi tudengite praktikat toetavate autoripositsioonide väljakujunemist.

Sügis- ja kevadsemestritel toimuvate Disainiteaduskonna valikainete kaudu saavad tudengid oma õppeprotsessi vahetult ka suunata. Varasemate aastate jooksul on valikaineid pühendatud sellistele teemadele, metodoloogiatele ja praktikatele nagu näiteks antropoloogia, disainisemiootika, jätkusuutlik disain, eksperimentaalsed materjalipraktikad, fenomenoloogia, psühholoogia, ettevõtlus ja bränding, traumaesteetika, materiaalne kultuur, tehnoloogilised murrangud 20. ja 21. sajandil, uusmaterialism ning loominguline kirjutamine ja lugemine.

Õppe sisu

Õpe kestab 2 aastat ning selle keskmes on tudengite enda praktika. Õppekava koosneb nii teooria- kui ka praktikaainetest, nii individuaalsest tööst kui ka tööst gruppides. Kolmel esimesel semestril toimuvad teemapõhised projektid, mis toetavad tudengite praktika väljakujunemist. Teemaprojektide valikul on tudengid vabad, need ei pea vastama tudengi enda magistritöö teemale. Sügissemestritel võetakse suurema tähelepanu alla erialades tehtav töö. Ka toimuvad siis disaini ja rakenduskunsti seminarid, kus tutvutakse valdkonnaga seotud teoreetilise kirjandusega. Stuudiote raames tuuakse kõik õppekavaga seotud erialade tudengid kokku, et arutleda ühiselt loovuurimuslike meetodite üle. Nii kevad- kui ka sügissemestritel on tudengitel võimalik valida Disainiteaduskonna valikainete hulgast enda huvidele kõige paremini vastavad ained.

Õpe aastate lõikes

I aasta

Õppetöö esimesel aastal tehakse tutvust erinevate disaini ja rakenduskunsti jaoks oluliste teemade, loovuurijate ja metodoloogiatega. Algust tehakse enda praktikast ja uurimistöö teemast tõukuva ainulaadse tööprotsessi kaardistamisega.

II aasta

Teisel õppeaastal tegeletakse uurimistööks vajaliku materjali kogumise ja selle süvaanalüüsiga. Jätkatakse materjalikatsetuste ning praktika ja teooria sidumisega, välja töötatakse oma magistritöös käsitletavate tööprotsesside ja teemadega sobivad loovuurimuslikud meetodid.