Õppetoetused ja stipendiumid

Kõikidel bakalaureuse ja magistriõppe erialadel täiskoormusega õppivatel üliõpilastel on võimalik kandideerida vajaduspõhisele õppetoetusele, vajaduspõhisele eritoetusele ja tulemusstipendiumile.

Täpsemat infot iga õppetoetuse liigi kohta lugege altpoolt.

Tasulistel üliõpilastel on võimalus taotleda sotsiaalstipendiumi.

Lisaks pakutakse veel sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume kunstikultuuri teaduskonna tudengitele.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kevadsemestri taotlusvoor avatakse 20. jaanuar 2020. Kandideerimise tähtaeg on 20. veebruar.

Lisaks on võimalik taotleda erinevaid stipendiume Sihtasutus Archimedes kaudu.  Rohkem infot leiad SIIT

Vajaduspõhine õppetoetus

Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemine toimub internetis keskkonnas www.eesti.ee (sisenedes ID-kaardi, Mobiil ID või panga kaudu).

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:

 • kelle perekonna kuu sissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 523 eurot.
 • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul – septembris või veebruaris.

Täpsema info taotlemise korra ja tingimuste kohta leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus

Vajaduspõhine ERItoetus

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane (v.a doktorant): 

 • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
 • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalset õppeaega;
 • õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses või õpib täiskoormusega esimesel semestril;
 • kelle www.eesti.ee-s esitatud vajaduspõhise õppetoetuse taotlus lükati tagasi majanduslikel põhjustel (viimase kahe nädala jooksul);
 • kelle perekonnaliikmete sissetulek eritoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolmel kuul ei ületa toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri. Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse brutotulu alusel. Toetust ei saa, kui sissetulek ühe pereliikme kohta on üle 523 euro.

Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

 

Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on:

 • tema vanemad
 •  alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.
 • tudengi pereliikmeteks loetakse samuti kuni 24-aastased õed-vennad, kes omandavad üldkeskharidust statsionaarses õppes ning kutse- või kõrgharidust täiskoormusega nominaalaja piires.

Kuni 24-aastane tudeng, kes on abielus, lapsevanem või lapse hooldaja, moodustab iseseisva perekonna.

25 aastane ja vanem tudeng on eraldi perekond ning õppetoetuse taotlemisel oma vanemate sissetulekust enam ei sõltu.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljatrükk portaalist https://haridusportaal.edu.ee/, negatiivne otsus peab olema saadud eelneva kahe nädala jooksul alates eritoetuse taotlemisest);
 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlus (väljatrükk portaalist https://haridusportaal.edu.ee/);
 • eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme (3) kuu keskmise sissetuleku tõend (väljatrükk e-maksuametist – “Maksuandmete tõend”) ja/või
 • töötuna arvele võtmise tõend ja/või
 • töövõime püsiva kaotuse tõend või
 • muud perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid.

Juhend maksuandmete tõendi esitamiseks

Tõendi koostamisel pidada silmas, et alates 11. kuupäevast kajastub tõendil eelmise kuu sissetulek. Tõendile lisada Maksu- ja Tolliameti digitempel.

Kõik nõutud dokumendid tuleb laadida ÕISis stipendiumi taotluse juurde. Ilma dokumentideta taotlused lükatakse tagasi.
Vajadusel võime paluda dokumentide esitamist paberil.

Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Eesti Kunstiakadeemia ÕISis sügissemestril ajavahemikus 1. kuni 20. september ning kevadsemestril ajavahemikus 1. kuni 20. veebruar.

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi ehk õppekavatäiedetus peab olema 100%.

Tulemusstipendiumeid määratakse kaks korda aastas viie kuulisteks perioodideks – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini.

Tulemusstipendiumitele kandideerivad sätestatud tingimustele vastavad bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilased õppekava nominaalkestuse jooksul alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist .

Tulemusstipendiumile saab kandideerida bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane, kes:

– on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel,

– õpib akadeemias täiskoormusega,

– ei viibi akadeemilisel puhkusel,

– ei ole ületanud õppekava nominaalaega,

– on saavutanud suurepäraseid õpitulemusi ning vastab muudele tulemusstipendiumi määramisel kehtestatud tingimustele.

NB! Alates 2019/20 õppeaastast läheb tulemusstipendiumi taotlemisel arvesse  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava maht.

Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Eesti Kunstiakadeemia ÕISis sügissemestril ajavahemikus 1. kuni 20. september ning kevadsemestril ajavahemikus 1. kuni 20. veebruar.

Tulemusstipendiumi suurus on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega. Eesti Kunstiakadeemia poolt määratavate ja makstavate tulemusstipendiumite arv sõltub tulemusstipendiumi kehtivast suurusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt akadeemiale eraldatavast stipendiumifondist.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee