Õppetoetused

Kõikidel bakalaureuse ja magistriõppe erialadel täiskoormusega õppivatel üliõpilastel on võimalik kandideerida vajaduspõhisele õppetoetusele, vajaduspõhisele eritoetusele ja tulemusstipendiumile.

Täpsemat infot iga õppetoetuse liigi kohta lugege altpoolt.

Tasulistel üliõpilastel on võimalus taotleda sotsiaalstipendiumi.

Lisaks pakutakse veel sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume ja ARCO VARA stipendium EKA arhitektuuri ja kunstikultuuri teaduskonna tudengitele.

Interaktsioonidisaini õppekaval jagatakse igal semestril heade õpitulemuste eest motiveerimise stipendiumit.

Vajaduspõhine õppetoetus

Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele:

 • kelle perekonna kuu sissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 429 eurot.
 • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul – septembris või veebruaris.

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemine toimub internetis keskkonnas www.eesti.ee (sisenedes ID-kaardi, Mobiil ID või panga kaudu). https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/haridus_ja_teadus/vajaduspohise_oppetoetuse_taotlus

Täpsema info taotlemise korra ja tingimuste kohta leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: https://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus

Vajaduspõhine eritoetus

Alates 2015. aastast on üliõpilastel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus. Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Vajaduspõhise eritoetuse TAOTLUSE VORMI LEIAD SIIT.

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane, kes:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
 • õpib Eesti Kunstiakadeemias täiskoormusega ja on täitnud eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75% või õpib täiskoormusega esimesel semestril;
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
 • vajaduspõhise eritoetuse taotlemisele eelneval kolmel kuul ei ületa tema perekonnaliikmete keskmine kuu sissetulek riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära;
 • tema www.eesti.ee-s esitatud vajaduspõhise õppetoetuse taotlus lükati tagasi majanduslikel põhjustel.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt nii vajaduspõhist õppetoetust kui vajaduspõhist eritoetust.

Vajaduspõhise eritioetuse taotlusele lisab üliõpilane järgmised dokumendid:

 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljatrükk portaalist eesti.ee);
 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlus (väljatrükk portaalist eesti.ee);
 • eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme (3) kuu keskmise sissetuleku tõend (väljatrükk e-maksuametist – näiteks “Maksuandmete tõend”) ja/või
 • töötuna arvele võtmise tõend ja/või
 • töövõime püsiva kaotuse tõend või
 • muud perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid.

Taotluse vormid on saadaval teaduskondades, õppeosakonnas ruumis 526, Estonia pst. 7 ja EKA koduleheküljel.

Täidetud vorm koos lisatud dokumentidega palun tuua aadressile Estonia pst. 7, ruum 526 või kantseleisse õppeosakonna postisahtlisse.

Taotluste esitamise tähtaeg 2017/2018 õppeaasta sügissemestril on 29.09.2017 ja kevadsemestril 15.02.2018.

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.

Tulemusstipendiumeid määratakse kaks korda aastas viie kuulisteks perioodideks – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini.

Tulemusstipendiumitele kandideerivad sätestatud tingimustele vastavad bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilased õppekava nominaalkestuse jooksul alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist .

Tulemusstipendiumile saab kandideerida bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilane, kes:

– on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel,

– õpib akadeemias täiskoormusega,

– ei viibi akadeemilisel puhkusel,

– ei ole ületanud õppekava nominaalaega,

– on saavutanud suurepäraseid õpitulemusi ning vastab muudele tulemusstipendiumi määramisel kehtestatud tingimustele.

Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Eesti Kunstiakadeemia ÕISis sügissemestril ajavahemikus 1. kuni 15. september ning kevadsemestril ajavahemikus 1. kuni 15. veebruar.

Tulemusstipendiumi suurus on määratud Vabariigi Valitsuse määrusega. Eesti Kunstiakadeemia poolt määratavate ja makstavate tulemusstipendiumite arv sõltub tulemusstipendiumi kehtivast suurusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt akadeemiale eraldatavast stipendiumifondist.

Vaata ka

Tulemusstipendiumite määramise ning maksmise tingimused ja kord
Vajaduspõhiste eritoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord

Interaktsioonidisaini stipendiumi statuut

Taotlemise tähtajad

Sügissemestril: 29. september

Kevadsemestril: 15. veebruar

Kontakt

Helen Kärner-Gavrilin
Õppeosakond
Estonia pst.7-526
tel. 626 7321