VÕTA

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

  • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;
  • õppekava vahetamiseks;
  • õppekava täitmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varasemalt õppeasutustes sooritatud õpinguid (nii Eestis kui välismaal)
  • täienduskoolituse raames, iseseisvalt õpitu ja töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi

Seejuures on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga!

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada.

Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

Hinnatakse:

  • mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
  • teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada;
  • vastavust õppeaine ja õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele;
  • vastaval tasemel toimetulekut.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ja analüüs ning tõendusmaterjali kogumine ja esitamine taotleja poolt!

VÕTA arvestamise aluseks saab olla ainult originaalsooritus, mistõttu ei saa taotleda varasema VÕTA otsuse ülekandmist.

Loe lisaks: VÕTA taotlejale – et taotleja oleks paremini ettevalmistatud VÕTA taotlusprotsessiks.

VÕTA protseduurist

Varasemaid õpinguid või töökogemust arvestatakse tudengi taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada Tahvlis, kus esmalt selle vaatab üle õppeosakonna VÕTA spetsialist ning vajadusel nõuab lisadokumente või täpsustusi.

Taotleja lisab varasemate õpingute tõestuseks taotluse juurde kogemust tõendavad dokumendid: koopia diplomist ja akadeemilisest õiendist või õpingukaardi väljavõtte, ainekirjeldused ning õppeainete mittetäielikul kattuvusel ka eneseanalüüsi jms.

Töökogemusest või iseseisvalt õpitu arvestamiseks peab taotleja lisaks avaldusele esitama väljavõtte ettevõtteregistrist, tööandja tõendi vms. Dokumentidel peab näha olema tööle asumise kuupäev, ettevõtte nimi, ametinimetus, töökoormus ning töö kirjeldus. Lisaks peab taotleja kirjeldama oma tööd ning analüüsima sellest õpitut ning sobivust asendatava õppeainega. Loometöö arvestamiseks tuleb esitada portfoolio.

Esitatud dokumentide ja materjalide õigsuse eest vastutab esitaja!

VÕTA sammud taotlejale õppekava täitmisel EKA-s

1. VÕTA protsessi ning reeglitega tutvumine

EKA-s reguleerib varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist EKA õppekorralduseeskiri (kehtib alates 13.02.2024), VÕTA-t käsitletakse § 26-29.

2. Õpiväljundite võrdlus ja eneseanalüüs

Tutvu oma õppekava ja õpiväljunditega Tahvlis. Õpiväljund näitab, mida aine läbinu peab teadma/oskama. Võrdle varem õpitut õppekavaga mille soovid lõpetada. Töökogemusest ja iseseisvalt õpitu tõendamiseks tuleb alati kirjutada põhjalik eneseanalüüs.

3. VÕTA nõustaja poole pöördumine

Vajadusel pöördu eeltäidetud taotluse ja vajalike dokumentidega oma kooli VÕTA nõustaja poole. EKA-s nõustavad sind õppekavade õppespetsialistid (kontaktid leiad SIIT). Õppeosakonnas (D206) nõustab ja tehnilist abi annab VÕTA üldkoordinaator Riina Laaneveer (e-post: riina.laaneveer@artun.ee).

4. Taotluse esitamine

Varasemaid õpinguid (nii Eestis kui välismaal) või töökogemust arvestatakse tudengi taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada Tahvlis, kus esmalt selle vaatab üle õppeosakonna VÕTA spetsialist.

NB! Välisvahetustudengiks käijatel tuleb lisaks esitada õppekava või eriala juhiga koostatud avaldus või protokoll õppeainete asendamiseks õppekavas.

Tahvel https://tahvel.edu.ee > DokumendidVÕTA
Loe juhendit siit: VÕTA taotluse esitamine

Vajadusel ole valmis esitama lisadokumente või vastama täpsustavatele küsimustele.

5. Taotluse hindamine

Sõltuvalt taotlusest annab hinnangu kas õppeainet õpetav õppejõud, õppekava/eriala juht või hindamiskomisjon.

Hindamise käigus võidakse nõuda lisamaterjale. Vajadusel võib õppekava või eriala juht kaasata hindamisele teaduskonna VÕTA hindamiskomisjoni, üldpraktiliste õppeainete õppejõude või teisi eksperte.

VÕTA hindamiskomisjoni moodustab õppeprorektor dekaanide esildiste alusel õppeaasta alguseks.

6. Otsuse teatamine ja tagasiside andmine

Komisjoni kommentaare ja otsust näeb Tahvlis peale vastava teate saabumist. Hiljemalt 30 päeva jooksul peale avalduste esitamise tähtaja lõppu.

7. Vaidlustamine

Negatiivse otsuse korral on taotlejal õigus otsus vaidlustada ÕKE § 49 “Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine”)

Lõpetuseks.

Oluline on ka mõelda, millest ilma jääd, kui VÕTA taotluse esitad. Võib-olla loeb ainet suurepärane õppejõud, kaasatud on huvitavaid praktikuid või on planeeritud aine raames külaskäike ettevõtetesse. VÕTAga ülekantud hinne (hindelise arvestuse või eksami korral ja Eesti haridusasutuses saadud) mõjutab sinu kaalutud keskmist.

Lisainfo:

2023/2024. õppeaastaks kinnitatud VÕTA hindamiskomisjonid

Esimees: Elisabeth Kuusik
Põhiliige: Maarin Ektermann
Komisjoni sekretär: Riina Laaneveer

Arhitektuuriteaduskonna liikmed:
1. Andres Ojari
2. Jüri Kermik
3. Gregor Taul
4. Keiti Kljavin

Disainiteaduskonna liikmed:
1. Kaja Altvee
2. Juss Heinsalu
3. Piret Hirv
4. Andra Jõgis
5. Ott Kagovere
6. Kadri Kangilaski
7. Daniel Kotsjuba
8. Tanel Kärp
9. Marion Laev
10. Krista Leesi
11. Ionel Lehari
12. Ülle Marks
13. Kärt Ojavee
14. Piret Puppart
15. Maria Pukk*
16. Stella Runnel
17. Maarja Valk-Falk
18. Sean Yendrys

Raido-Riho Laasit asendab Maarja Valk-Falk.
*) asendab kevadsemestril Marta Põldmat ja liitub komisjoniga tööstus- ja digitootedisaini õppekavajuhina

Kunstikultuuri teaduskonna liikmed:
1. Merike Kallas
2. Riin Alatalu
3. Linda Kaljundi (kevadsemestril asendab Kädi Talvoja)
4. Liisa-Helena Lumberg-Paramonova
5. Anneli Randla*
6. Triin Reidla*

*) lisandusid 18.09.2023

Vabade kunstide teaduskonna liikmed:
1. Kirke Kangro
2. Liina Siib
3. Kristi Kongi
4. Taavi Talve
5. Reimo Võsa-Tangsoo
6. Anu Vahtra
7. Mark Raidpere
8. Martinus Daane Klemet
9. Lilli Krõõt Repnau

Doktorikooli liikmed:
1. Anu Allas
2. Anneli Randla
3. Siim Tuksam
4. Jaana Päeva
5. Andres Kurg
6. Kristina Jõekalda

Muudetud 18.09.2023 korraldusega nr 6.1-21/93 ja 18.04.2024 korraldusega nr 6.1-21/9.

Kontaktid

_MG_4944

Riina Laaneveer

Peaspetsialist

6267 371
Põhja puiestee 7, ruum D206

riina.laaneveer@artun.ee