ÜE Stipendium

Üliõpilasesinduse stipendiumiprogramm on ellukutsutud tudengite omaalgatuse edendamiseks, tudengielu elavdamiseks ja erialase arengu toetamiseks. Stipendiumi võib taotleda erinevatele akadeemia üliõpilaste erialaga seonduvatele projektidele – sh praktikad, lähetused, näitused, üritused, teoste valmistamine jms, mille täideviimiseks taotlejal endal materiaalsed vahendid puuduvad. 2022 kevadsemestri stipendiumi pälvisid: 
 • “Let’s get Digital” (Darja Popolitova)
 • “In the middle of everything” (Joel Väli)
 • “Maardu dekanaal” (Mattias Veller)
 • “Moeshow Ida-Virumaa disaininädala raames” (Viktoria Muske)
2021 sügissemestri stipendiumi pälvisid projektid:
 • Lightbox” (Björn Giesecke)
 • Malmivalu kokkuvõttev näitus 2021” (Dana Loren Vares jt)
 • “Moshimine keraamilistes kampsunites” (Keithy Kuuspu)
 • “KleepsuKoda” (Maria Naulainen)
 • Ingan kuos maaga” (Maryliis Teinfeldt-Grins)
 • “I need space (to see myself as worthy of love)” (Noah Emmanuel Morrison)
 • “Oh Radio and SSS Listening Sessions” (Paula Buškevica)
Taotlemine 1. Loe läbi EKA ÜE stipendiumi jagamise kord (allpool) 2. Lae alla ja täida taotlusvorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna ÜE meilile (yesindus@artun.ee), või too paberkandjal esinduse kontori postkasti (D600). Stipendiumi dokumendid: Google Drive’is

Lisainfo

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ÜLIÕPILASESINDUSE STIPENDIUMITE KORD 

 1. Stipendiumi jagamise eesmärgid, maht ja põhimõtted

1.1. Käesoleva dokumendiga reguleeritakse Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi akadeemia) üliõpilasesinduse (edaspidi esindus) poolt akadeemia üliõpilaste projektide toetamise tingimusi ja korda. 

1.2. Esindus toetab üliõpilaste projekte konkursi korras käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel ja korras. Stipendiumite kogumaht on 1500 (üks tuhat viissada) eurot iga taotlusvooru kohta ja 3000 (kolm tuhat) eurot aasta kohta. 

1.3. Stipendiumite jagamise eesmärk on edendada tudengite omaalgatust, elavdada tudengielu ning toetada tudengite erialast arengut. Toetatakse akadeemia üliõpilaste erialaga seonduvaid projekte – sh praktikad, lähetused, näitused, üritused, teoste valmistamine jms, mille täideviimiseks tudengil endal materiaalsed vahendid puuduvad. Eelistatakse üliõpilaskonnale ja laiemale ühiskonnale suunatud projekte. Esindus ei poolda äärmuslikke projekte ja ei vastuta ühelgi juhul stipendiumit saanud projektide sisu eest. Stipendium on mõeldud eelkõige materjali-, transpordi- jm teenuste kulude katteks. Stipendiumit ei väljastata taotleja(te)le makstava tasuna töö eest vms. 

1.4. Stipendiumit saab taotleda ühel korral semestris, st kaks korda õppeaasta jooksul taotlemise ajaks veel teostamata projektiga või toimumata üritusega seotud kuludeks. 

1.5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada nõuetele vastav taotlus koos nõutavate dokumentidega, mille põhjal on võimalik hinnata vastavust stipendiumi eraldamise eelduseks olevatele nõuetele. 

1.6. Stipendiumi saaja(te)l tuleb eksponeerida Üliõpilasesinduse logo (koos EKA logoga) projekti avaldamisel, avalikkusele esitamisel, reklaamimisel jm projektiga seotud andmekandjatel. 

1.7. Stipendiumi saaja(te)l peab olemas olema Eesti isikukood ja Eesti pangakonto number. 

2.Stipendiumi taotlemise õigus 

2.1. Stipendiumi taotlemiseks on õigus stipendiumi taotlemise ajal akadeemias õppival üliõpilasel, akadeemia üliõpilaste grupil (nt kursus) või akadeemia üliõpilasest organiseerunud rühmitusel. Grupi või rühmituse nimel esitab taotluse üks grupi või rühmituse liikmete poolt valitud üliõpilane. 

2.2. Stipendiumit ei saa taotleda: 

2.2.1. akadeemias viibivad vahetusüliõpilased; 

2.2.2. akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased;

2.2.3. juriidilised isikud

 1. Stipendiumi taotlemine

3.1 Stipendiumi taotlemine 

3.1.1 Taotluse vorm ja esitamise viis: 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada käesoleva dokumendi lisas 1 toodud vormil korrektselt täidetud taotlusankeet digitaalse dokumendina yesindus@artun.ee aadressile või paberkandjal esinduse kontorisse. Taotluse digitaalsel esitamisel tuleb märkida e-kirja pealkirjaks Taotlus”. Kui stipendiumit taotleb tudengite grupp või rühmitus, vastutab taotlusvormi täitmise eest üks isik.

3.1.2 Taotlemise tähtajad: 

3.1.2.1. sügissemestri taotlusvoor on avatud 01.10 (alates kella 00:00) – 01.11 (kuni kella 23:59); 

3.1.2.2. kevadsemestri taotlusvoor on avatud 1.02 (alates kella 00:00) – 1.03 (kuni 23:59). 

3.1.3. Nõuetekohaselt täidetud taotluse kättesaamisel saadetakse taotlejale sellekohane kinnitav e-kiri hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul peale taotlusvooru sulgemist. 

 1. Taotluste hindamine

4.1. Stipendiumi väljastamisega seotud otsused võtab vastu esinduse poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad kolm esinduse ning kolm selle välist liiget. Esinduse välised liikmed võivad taotlusvooruti erineda. 

4.2. Komisjon võib jätta taotluse läbi vaatamata, kui taotlusankeet on esitatud taotlusvooru väliselt, täidetud puudulikult või ei vasta käesolevas dokumendis kehtestatud eesmärkidele ja tingimustele. 

4.3. Taotluse sisulisel hindamisel lähtutakse käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtetest. 

4.4. Taotluse läbivaatamise tulemuseks on komisjoni otsus, millega taotlus kas rahuldatakse täielikult või osaliselt või jäetakse täies ulatuses rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt kui selle täies mahus rahuldamine pole piisavalt põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või vajalik. 

4.5. Taotluse läbivaatamise tulemus avaldatakse taotlejatele e-posti teel hiljemalt 14 tööpäeva jooksul peale taotlusvooru lõppemist. 

 1. Stipendiumite väljamaksmine

5.1. Komisjon esitab akadeemia rahandusosakonda stipendiumi väljamaksmiseks vajalikud dokumendid. 

5.2. Stipendium makstakse taotlusankeedil märgitud kontonumbrile ühe kuu jooksul peale konkursi tulemuste väljakuulutamist. 

 1. Aruandlus ja stipendiumi tagasinõudmine

6.1. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama hiljemalt stipendiumit saamisest arvates ülejärgmise semestri alguskuupäevaks esindusele aruande stipendiumite kasutamise kohta koos kuludokumentidega (kulu sisu kajastavad arved, tšekid jms). Aruande vorm saadetakse stipendiumi saamise kinnitamisel. 

6.2. Esindusel on õigus stipendiumit tagasi nõuda juhul, kui: 

6.2.1. aruanne on tähtajaks esitamata jäänud või kui aruandlusest nähtub, et stipendiumit ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt; 

6.2.2. kui taotluses kirjeldatud projekt on jäänud teostamata; 

6.2.3. kui käesoleva dokumendi punktis 1.6. sätestatud tingimus ei ole täidetud või on täidetud nõuetele mittevastavalt.