Lõputöö

Lõputööks võib bakalaureuseõppes olla kas portfoolio või bakalaureusetöö. Mis täpselt on sinu õppekaval ja mis mahus, leiad oma õppekavast.

Magistritaseme õppekava lõpuks valmib magistritöö ja õpingud lõpevad töö kaitsmisega.

Nõuded lõputöö koostamisele ja juhendamisele, hindamiskomisjonide moodustamise alused ja kaitsmise kord on sätestatud Eesti Kunstiakadeemia õppekorralduseeskirjas.

Autorideklaratsiooni vorm

Doktoritöö autorideklaratsiooni vorm

Lõputöö avaldamise luba

Kirjalike tööde vormistamise juhendid

EKA üldistest vormistusjuhistest tuleks kinni pidada kõigi akadeemiliste kirjatööde tehnilisel viimistlemisel. Kui õppekava või õppeülesanne näeb ette teisiti (nt fondi, formaadi osas), annab täiendavaid juhtnööre vastav õppejõud.

Paralleelselt on kasutusel kaks viitamissüsteemi: kas joonealused viited või tekstisisesed, sulus viited. Kui õppekava pole seda ette seadnud, võib nende vahel valida vastavalt isiklikele eelistustele.

Inglise keeles lõputööd kirjutavatel tudengitel palume kasutada ingliskeelset juhendit, sest keelest tulenevalt on ka väikseid sisulisi erinevusi vormistuse tavades.

Joonealust viitamist järgiv vormistus (ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi süsteem)

Tekstisisest viitamist järgiv vormistus (ajakirja Akadeemia süsteem)