Õpetamine

Õppetöö eel

 • EKAs kvaliteetse õppe läbiviimiseks kaasab õppekava juht koosseisuväliste õppejõududena oma eriala spetsialiste, leppides teiega kokku õppeaine läbiviimise ja õpetamise tasu, mis lähtub kehtivatest koosseisuväliste töötajate tasumääradest.
 • Eesti Kunstiakadeemias kasutatakse õppeinfosüsteemi Tahvel, mis asub aadressil tahvel.edu.ee. Seal on teie aine info, loengusse registreeritud tudengite nimekiri ning peale hindamist tuleb täita hindamise protokoll.
 • Õppeaine eesmärgid ja õpiväljundid (õppimisega omandatud teadmised, oskused, väärtushinnangud ja hoiakud) on ära kirjeldatud ainekaardis. Teie koostate nendest lähtuvalt aineprogrammi, kus kirjutate lahti õppeaine sisu, õppetegevused, hindamismeetodid ( nt kontrolltöö, eksam, ettekanne, õpimapp) ja -kriteeriumid (nõutavate õpitulemuste põhjal määratletud teadmiste, oskuste, soorituste hindamise alused, mis võimaldavad kindlaks teha omandatud teadmiste ja oskuste mahtu ning taset). Kinnitatud aineprogramm peab olema tudengitele kättesaadav vähemalt 1 nädalat enne õppeaine algust (v.a ülemajalised vabaained).
 • Õppeaine mahtu arvestatakse ainepunktides (EAP). Üks EAP hõlmab endas 26 tundi tööd, millest kontakttundide maht ühe (1) ainepunkti (EAP) kohta on:
  • bakalaureuseõppes 12 kontakttundi (sessioonõppes 8 kontakttundi),
  • magistriõppes 8 kontakttundi ja
  • doktoriõppes 6 kontakttundi.
 • 26 tunni (1 EAP kohta) sisse peab mahtuma nii kontakttunnid (sh hindamine) kui iseseisev töö tudengitel ning õppeaine ettevalmistus ja tagasisidestamine õppejõul. Aineprogrammi koostades peaks silmas pidama, et iseseisvalt tehtav töö (kirjanduse läbitöötamine, kirjutamine, praktilised ülesanded jms) mahuks selleks mõeldud tundide sisse (loomulikult on iga tudengi töötempo erinev, aga enam-vähem).
 • EKAs toimuvad bakalaureuseõppe ained üldjuhul esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval ning magistriõppes toimub õppetöö neljapäeval ja reedel (võimalik ka laupäeval).
 • Ühe loengu kestus on minimaalselt 90 minutit (kaks akadeemilist tundi ehk 2 x 45 min). Tunniplaani koostatakse vastavalt järgmisele ajalisele jaotusele:

09:00 – 10:30

10:45 – 12:15

12:30 – 14:00

14:15 – 15:45

16:00 – 17:30

17:45 – 19:15 ja edasi – vabaained

 • Õppeaine tunniplaani koostamiseks, võtab teiega ühendust õppekava õppespetsialist. Teavitage teda ka oma soovidest õpperuumi ja õppetehnika osas.
 • EKA üldkasutatavates õpperuumides on olemas Smart-ekraanid, mille võimalusi tutvustab teile õppespetsialist enne teie esimest loengut. Võimalik on tulla oma arvutiga (peaks enne täpsustama, millist üleminekut on teil vaja; ekraanil on HMDI ots) või mälupulgaga, mille saab ühendada otse Smart-ekraani külge. Smart-ekraanile on võimalik ka näpuga joonistada-kirjutada ning need on ühendatud ka Internetiga. Tehnilist abi saate IT-osakonnast it@artun.ee.
 • Õppetöö läbiviimiseks, õppematerjalide üleslaadimiseks, esseede esitamiseks või eksamite/arvestuste tegemiseks võib ka kasutada e-õppe keskkonda Moodle. Kursuse loomiseks kirjutage EKA digiõppe disainerile Kaja Toomlale kaja.toomla@artun.ee.

Õppetöö ajal

 • Õppetöö ajal aitab kõigis õppekorraldust puudutavates küsimustes õppeseptsialist. Temaga tuleks ühendust võtta kui on probleeme ruumide, õppevahendite vms
 • Esimesele loengule palun tulge 15 minutit varem, et õppespetsialist saaks teid infolauas vastu võtta ning tutvustada EKA õppetööd, ruumi ning vahendeid.
 • Üldkasutatavad õpperuumid on avatavad uksekaardiga, mille saate EKA infolauast (“külaliskaart”) ning peale loengu lõppu peate kaardi tagastama infolauda.
 • Õppespetsialist edastab teile aines osalejate nimekirja, palun jälgige ja täitke kohalolijate nimekirja. Kui loengusse tuleb tudeng, kes ei ole nimekirjas, saate ise otsustada, kas ta mahub veel gruppi, kuid teil on õigus paluda tal ka lahkuda. NB! Vabaainetel on ootelistid ehk tudeng, kes on ootelistis peab ootama koha vabanemist, eelnevalt ei ole tal õigust osaleda loengus.
 • Kui te ei saa mingitel ettenägematutel põhjustel õppetööd läbi viia, teavita esimesel võimalusel õppespetsialisti, kes edastab teate tudengitele või saatke vastav teade aines osalevatele üliõpilastele läbi Tahvli teadete mooduli. Ärajäänud loengute toimumiseks tuleks koos õppespetsialistiga leida tunniplaanis uus aeg.
 • Palun jälgige enda loengu algus ja lõpu aega!
 • Palun jälgige teile broneeritud ruume. Juhul kui on tekkinud topeltbroneering, siis võtke ühendust õppespetsialistiga, kes aitab teil leida vaba ruumi.
 • Juhul kui te ei jälgi/ei kasuta teile broneeritud ruumi, siis sissetuleval õppejõul on õigus teil paluda õpperuum vabastada.
 • Kui soovite lisavahendeid (A1 paber, markerid vms vahendid) või teha loengu ajas ja ruumis muutuseid, siis andke soovist õppespetsialistile hiljemalt 2 päeva enne loengut teada.
 • Häireolukorras on EKA kogunemispunkt maja esine park!

Õppetöö lõpus

 • EKAs peetakse hindamist ja tagasisidet õppeprotsessis oluliseks osaks ning hindamise ja tagasisidestamise hea tava toob välja peamised kokkulepped, millest akadeemias hindamisel ja tagasisestamisel lähtuda.
 • Enne aine lõppu andke õppespetsialistile teada hindamise ning kordushindamise toimumise aeg ning teile broneeritakse ruum.
 • Kui hindate tudengite esseid, andke õppespetsialistile teada tähtaeg, millal olete esseed ära hinnanud.
 • Õppejõul on õigus mitte lubada hindamisele üliõpilast, kes ei ole täitnud aineprogrammis kehtestatud tingimusi ja sellisel juhul tuleb panna hindamisprotokolli negatiivne tulemus. Tulemusest teavitage õppespetsialisti!
 • Negatiivse tulemuse korral on tudengil õigus samal semestril sooritada üks kordushindamine. Kui ka kordushindamisel saab tudeng negatiivse hinde, peab ta õppeaine uuesti läbima. NB! Kui tudeng läbib õppeaine uuesti ning saab hindamisel ja kordushindamisel negatiivse tulemuse, siis tudeng eksmatrikuleeritakse (4 negatiivset sooritust ühes õppeaines).
 • Juhul kui tudeng ei saa tervislikel põhjustel (peab esitama tõendi) esimesel hindamisel osaleda, siis on tema tulemus “mitte ilmunud”.
 • Üliõpilase õpitulemuste eristav (hindeline) hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub kuuepalliskaalal (A – suurepärane, B – väga hea, C – hea, D – rahuldav, E – kasin, F – puudulik). Mitteeristav hindamine toimub järgmisel skaalal: “arvestatud” ja “mittearvestatud”. Kui üliõpilane ei ilmu hindamisele, siis märgitakse hindamisprotokolli “mitte ilmunud”.
 • Õppeaine lõpus kannab õppejõud hindamise tulemused hindamisprotokolli, mis asub Tahvlis, hiljemalt 7 tööpäeva ja üldteooriaainete puhul hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast põhihindamise toimumist. Sama kehtib ka kordushindamiste puhul.
 • Peale tulemuste sisestamist peab hindamisprotokolli ka KINNITAMA!
 • Üliõpilased täidavad iga semestri lõpus tagasiside küsimustiku (asub Tahvlis). Kuna tagasiside täitmine ei ole otseselt tudengitele otseselt kohustuslik, vaid rangelt soovituslik, siis soovi korral võite teha ka ise oma viimasel kohtumisel kas suulise või kirjaliku tagasiside-ringi. Tagasisidet ainele oleks hea arutada ka teid kutsunud õppekavajuhiga.

Koosseisuväliste õppejõudude tasustamine

 • Juhul kui teiega ei ole varem Eesti Kunstiakadeemias lepingut sõlmitud, siis tuleb õppespetsialistile saata oma haridust tõendava dokumendi koopia (lepingu sõlmimiseks on lisaks vaja ID-kaardi koopiat, elukoha andmeid ja arvelduskonto numbrit).
 • Õppetöö leping edastatakse teile kontaktmeilile. Lugege leping läbi, lisage sellele digitaalne allkiri ning saatke tagasi.
 • EKAs tasustatakse õppetööd vastavalt fikseeritud tasude-maatriksile, milles on olulised aspektid õppetöö toimumise tase (BA, MA, PhD), õppejõu kraad ning loengus osalevate tudengite arv.
 • Tasustamine õppetöö eest toimub enne õppetööd sõlmitud võlaõigusliku lepingu, koormuskäskkirja ja õppetöö üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
 • Tavapäraselt toimub tasustamine ühes osas pärast seda, kui õppetöö on läbi viidud ja tulemused ehk hindamisprotokoll on Tahvlis täidetud ja kinnitatud teie kui õppejõu poolt. Erandkorras on tasu võimalik välja maksta ka osade kaupa, näiteks iga kuu lõpus semestri vältel! Palun andke sellest teada enne lepingu koostamist.
 • Töötasu väljamakse kuupäev on iga kuu viimane tööpäev. Juhul kui 5 päeva enne väljamakse tööpäeva ei ole Tahvlis hindamisprotokoll kinnitatud, siis liigub väljamakse järgmisesse kuusse.

Materjale õppimisest ja õpetamisest

Oleme mõistnud kui oluline on tuua erinevate osakondade inimesed kokku ühte ruumi, et paremini mõista, mis õpetamise vallas toimub. Lähtume EKA sõnastatud väärtusest, et meie jaoks on oluline õpiõnn, nii üliõpilase kui õppejõu vaatest.

Hea Õpetamise Seminarid toimuvad korra kuus, on nii EKA koosseisulistele kui ka koosseisuvälistele õppejõududele avatud ning tasuta.

Hea Õpetamise Seminaride ja teiste õppejõududele mõeldud koolituste toimumisajad leiad EKA kalendrist, alakategooriast “Koolitused töötajatele“.

Oleme koostanud õpetamisalaseid põhialuseid tutvustava õppematerjali “Hea õpetamise pagas” EKA Moodles, mis on õppejõududele abiks sisuka planeerimisel ning õpetamisportfoolio loomisel.

Uudised ja sündmused

Õpetamiskonsultatsioonid!

Õpetamiskonsultatsioonid!

Hea Õpetamise Seminaril on hea meel välja kuulutada õpetamiskonsultatsioonidEKA koosseisulistele ja tunnitasulistele õppejõududele! Kuidas õppeühikut ja kursust terviklikult kavandada (ning mis see “õppeühik” täpselt ikkagi on)? Millised õppe- ja hindamismeetodid valida? Mida ikkagi peale hakata e-õppega, millised on Moodle peidetud voorused? Konsultatsioone viivad läbi EKA ...
Screenshot 2021-11-08 195235

Videod abiks õppejõule – Hea Õpetamise Seminar

Millest alustada kui Sind kutsuti EKAsse õpetama? Kas tead, mida mõtleb Sinu kolleeg õpetamisest ja õppimisest EKAs? EKA õppeprorektorAnne Pikkovsõnab: “EKA jaoks on hea õpetamine väärtus. Meie üliõpilaste rahulolu õpingutega on aasta-aastalt suurenenud. Anname hoogu juurde sellega, et oleme alustanud hea õpetamise videode sarjaga abiks õppejõule ning kutsume teid vaatama, mida ...