Head e-õppe praktikad

Tutvu suunistega AI kasutamiseks õppetöös.

Hea e-kursus on
 • süsteemselt ning loogiliselt üles ehitatud: õpitulemused, hindamine ning õpitegevused on omavahel loogilises seoses
 • sotsiaalne ja kaasav – on võimalus nii koostööks kui personaalseks lähenemiseks
 • üles ehitatud õppija-keskselt ja disaini põhimõtteid kasutades
 • monitooritud ja tuge pakkuv: pakub tagasisidet, juhendaja jälgib mida õppijad teevad ja kuidas edenevad (Moodle näitab visuaalselt õppurite tegevust ning edenemist)
 • üles ehitatud asjakohasele ja õppuritele jõukohasele tehnoloogiale
Soovitusi distantsõppe läbiviimiseks:
 • Pööra ekstra tähelepanu selguse loomisele. Distantsõppe perioodil väheneb vahetu suhtlus ning suureneb digitaalselt edastatava info hulk. On ideaalne, kui kõik ühe ainekursusega seotud info (järgmise kohtumise veebilingid, õppematerjalid, kodutöödele esitatud nõuded, kodutööde tagasiside, muud jooksvad juhised) on leitav ühest kohast. Näiteks võimaldab EKA Moodle lisaks materjalide, ülesannete ning tagasiside koondamisele luua õppijale ka visuaalne vaade oma edenemisest (edenemisriba) – see võimaldab õppijale hoida mugavalt ülevaadet, kas kursuse ülesanetega ollakse järjel.
 • Õppijate aktiine kaasamine distantsõppes võib olla omaette väljakutse. Flipped classroom ehk pööratud klassiruum on üks populaarsust koguv lähenemisviis. Alati ei pea õppejõud sisu looma ise, sobib ka parimat teemakohase sisu edastamine (avalikud videod, artiklid, podcastid). Vastanduvad seisukohad, intrigeerivad vaatenurgad loovad hea eelduse diskussiooni kujunemiseks kohtumisel.
 • Veebiseminari grupitöödes kasutatakse enamasti breakout room’i võimalust. Kuigi õppejõul on võimalus liikuda ühest ruumist teise, et kuulata, kuidas grupitöö edeneb ning vajadusel abi pakkuda, lõhub õppejõu ootamatu ilmumine enamasti grupi arutelu. Paremini jääb õppejõud distantsile siis, kui on omalt poolt loonud igale grupile oma virtuaalse töölaua. See võib olla eeltäidetud küsimuste/ struktuuriga Miroboard tahvlil grupipõhine sektsioon (frame) või kasvõi igale grupile jagatud oma Google Docs fail. Mõlemal juhul on õppejõul võimalik jälgida, kuidas hakkab grupp oma sektsioonis/failis tööle ning liituda breakout room’iga juhul, kui grupp näib vajavat abi ja suunamist.
Võimalusi õppijate aktiveerimiseks distantsõppe ajal:
 • Palu õppijatel ettevalmistava õppematerjali pinnalt koostada ja postitada 3 küsimust/teemat, mis jäid kas ebaselgeks või mille kohta õppijad soovivad rohkem teada saada. Keskendu seminaris eelkõige tudengite püstitatud teemadele.
 • Loengu aktiivsemaks kuulamiseks palu tudengitel loengu ajal koostada käsikirjaline visanditega konspekt, mõiste- või mõttekaart ning pärast loengut palu neid jagada kogu kursusega. Miks käsikirjaline? Sest käsitsi kirjutamine ning visandite loomine aktiveerivad ajukoore terviklikumalt ning see loob tugevamaid kontseptuaalseid seoseid kui trükkimine.
 • Webquest (veebiseiklus) suunab õppijad uurima ning analüüsima veebis leiduvat infot. Õppejõu roll on tõstatada asjakohased küsimused, mille vastused on leitavad küll veebist, kuid ideaalis eeldavad ka allikate võrdlemist, analüüsi, järeldamist. Webquesti võib luua kasvõi GoogleForms põhjale. Põnevam on mäng aja peale (nt tund aega vastuste leidmiseks) ning väärtust tõstab hilisem küsimuste ühine läbivaatamine, arutelu.
 • Kalavaagna meetod toimib kõige paremini küll kontaktkohtumisel, kuid on ülekantav ka veebikohtumisele.
  • Auditooriumis: Moodusta 5 toolist sisemine ring ning kutsu neljale toolile tudeng, üks sisemise ringi toolidest jääb vabaks. Ülejäänud tudengid võtavad tooli ning istuvad välisringi. Käivita arutelu kohtumise eel loetud/vaadatud materjalide pinnalt. Arutleda võivad üksnes siseringi tudengid. Kes iganes välisringist soovib midagi lisada, küsida, vaidlustada, peab liikuma siseringi vabale toolile. Üks neljast siseringi tooli istunud tudengitest peab tõusma ning liikuma vaikselt vabaks jäänud välisringi toolile.
  • Veebis: Kaamerad võivad olla avatud vaid neil neljal tudengil, kes diskuteerivad. Kes iganes soovib midagi lisada, avab oma kaamera ning üks eelnevast neljast arutlejast peab oma kaamera sulgema. Siiski peab arvestama, et arutelu veebis kaldub olema vähem aktiivne ning seetõttu on eriti oluline, et seminari eeltööna jagatud allikad toetavad erinevate vaatenurkade esilekerkimist.
Lugemissoovitus Kvaliteetse e-kursuse loomise juhend ning kriteeriumid Järgmine: Moodle

Lisainfo

Online Learning Consortsiumi e-kursuse hindamismaatriks
Tartu ülikooli Moodle juhend
Tallinna ülikooli e-õppe juhendid

Näited headest avatud Moodle kursustest
Digital Literacy
Kasutajanimi “student”, salasõna “moodle”

Psychology in Cinema
Kasutajanimi “student”, salasõna “moodle”