RKAS Stipendiumid

NB! Taotluste esitamise tähtaeg 2019/2020 õppeaasta sügissemestril on 21.10.2019.

Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendium

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) magistriõppe stipendium on loodud Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele, et suurendada üliõpilaste õppimismotivatsiooni, aidata valida erinevate spetsialiseerumisvaldkondade vahel ning toetada ülikooli akadeemilise personali järelkasvu.

Stipendium määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

Stipendium on mõeldud magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • üliõpilane on immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilase kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5 kuue punkti skaalal;
 • üliõpilane soovib omandada valitud erialal ülikoolihariduse ja teha koostööd RKASiga;
 • üliõpilasel on aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasiarendamisele;
 • üliõpilasele ei ole samas õppeastmes varem RKSi stipendiumi määratud ja välja makstud.

Eelis on tudengil, kelle planeeritav magistritöö uurimissuund on seotud RKASi tegevusega seonduvate valdkondadega, nt mõnega järgmistest valdkondadest:

 • teadmispõhine ehitus;
 • hoonete keskkonnamõju;
 • sisekliima ja tööviljakus;
 • hoone ja linn;
 • töökeskkonna haldamine.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mida ülaltoodud loetelus ei märgitud, kuid mis on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb magistriõppe üliõpilastel esitada sihtasutusele elektrooniliselt järgmised dokumendid:

 • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • ülikooli õppeosakonna väljastatud õpingutulemuste väljatrükk;
 • õppejõu või lõputöö juhendaja soovitus;
 • lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg.

Stipendiumi saajale võimaldatakse magistritöö tegemisel konsultatsiooni RKASi erinevate valdkondade tippspetsialistidega. RKAS ja stipendiumi saanud üliõpilane võivad vastastikusel kokkuleppel teha üliõpilase õpingute ajal koostööd, mis seisneb RKASi poolt üliõpilasele praktika võimaldamises, kursuse- ja lõputööde teemade määratlemises ning nende praktilises realiseerimises RKASile huvipakkuvates valdkondades. Õpingute ajal või pärast nende lõppemist, võib RKAS kaaluda stipendiumi saanule töökoha pakkumist.

Riigi Kinnisvara AS doktoriõppe stipendium

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) doktoriõppe stipendium loodud Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppe üliõpilastele, et suurendada üliõpilaste õppimismotivatsiooni ning toetada ülikooli akadeemilise personali järelkasvu.

Stipendium määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

Stipendium on ette nähtud edukale doktoriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • üliõpilane on immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilane on valmis tegema koostööd RKASiga;
 • üliõpilase planeeritav doktoritöö uurimissuund on seotud RKASi tegevusega seonduvate valdkondadega, nt mõnega alljärgnevatest valdkondadest:
  • teadmispõhine ehitus;
  • hoonete keskkonnamõju;
  • sisekliima ja tööviljakus;
  • hoone ja linn;
  • töökeskkonna haldamine.
 • üliõpilane ei ole saanud samas õppeastmes varem RKSilt stipendiumi.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mida ülaltoodud loetelus ei esine, kuid mis on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb doktoriõppe üliõpilasel esitada sihtasutusele elektrooniliselt järgmised dokumendid:

 • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • doktoritöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg;
 • ülikooli õppeosakonna väljastatud õpingutulemuste väljatrükk;
 • juhendava õppejõu soovitus;
 • teaduskonna dekaani soovitus.

Eesti võiks hakata turbast maju 3D printima ja eksportima, arvab Riigi Kinnisvara stipendiumiga tunnustatud EKA arhitektuuri magistrant Märten Peterson

Riigi Kinnisvara AS poolt asutatud stipendium antakse seekord Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise 5. kursuse üliõpilasele Märten Petersonile magistritöö teema “Kaasaegsete tehnoloogiatega vernakulaarsuse otsingutel” ...