Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

2020/2021 vastuvõtt

 • Avaldusi eestikeelsetele õppekavadele saab esitada SAISis 15.-29.06.2020 kuni kella 23.59ni. Vestlused ja sisseastumiskatsed toimuvad 1.-8. juulil.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida need, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskhariduse).
 • Riigieksami nõuetega saab lähemalt tutvuda SIIN 
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Bakalaureuseõppes toimub õpe kõigil õppekavadel eesti keeles (v.a meedigaraafika õppekaval, kus õppekeel on vene keel).
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
 • Tutvu lähemalt Vastuvõtu tingimuste ja korraga 2020 aastaks

 

Avalduste esitamine SAISis

 • Avaldusi saab esitada  SAISis 15.-29.06.2020 kuni kella 23.59ni
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale. Kui sisseastumiskatsete ajad kattuvad, tuleb teha valik ühe eriala kasuks.
 • Kui sisseastumisavalduse esitamisel tulevad kõik andmed riiklikest registritest siis pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed ega riigieksamitulemusi.
 • Avaldust esitades tuleb valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

Avalduste esitamine kohapeal

Kui sul puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt siis avalduste vastuvõtt kohapeal toimub 29. juunil 2020 kell 10.00-16.00 Põhja puiestee 7.

Kohapeal bakalaureuse- ja integreeritud õppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

– Keskharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul tuleb esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang)

– Riigieksamitunnistus

– Digitaalne foto. Pildi formaat: png, jpeg, gif (foto saab teha ka kohapeal)

– Pass või ID kaart*

* Võimalusel võta kaasa ID kaart või Mobiili-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja avalduse täita elektrooniliselt.

Kui oled eelneva hariduse lõpetanud peale 2004 aastat siis paberil haridusdokumente kaasa pole vaja võtta. Andmed tulevad avaldusele registritest.

Animatsiooni, Graafilise disaini, Kunsti, Moe, aksessuaari- ja tekstiilidisaini,  Tarbekunst ja disaini ja Tööstus ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeediküsimused leiad klikkides eriala nimele

 

Info välisriigis eelneva haridusetaseme lõpetanutele

 • Välisriigis keskhariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Kuna Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole, siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab EKA hiljem ise. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde ja originaaldokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.
 • Välisriigis keskhariduse omandanud isikul arvestatakse riigieksami tulemusena välisriigi lõputunnistuse tulemusi võõrkeeles. Eesti keele eksami puudumisel tuleb sooritada test EKAs kohapeal.
 • Kui lõpetad kooli sel aastal ja pole veel vastuvõtuperioodiks lõputunnistust kätte saanud, siis esita koos avaldusega tõend lõpuklassis õppimise kohta ja hinneteleht. Lõputunnistus või kinnitus lõpetamise kohta peaksid meile jõudma hiljemalt juuli keskpaigaks, IB kooli lõpetajatel 3. juuliks.
 • IB DP kursus Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga.IB DP kursus Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eestis IB DP alusel õppivad õpilased peavad valima üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritama ka vastava eksami. Kui eesti keele ainet koolis ei valita, tuleb arvestada eesti keele riigieksami sooritamise vajadusega.

Kui oled keskkooli lõpetanud enne 2004 aastat

 • Avaldus esita SAISis ilma haridusandmeteta ignoreerides hoiatavaid ikoone.
 • Haridusdokumendid tuleb sul esitada kooli paberil või saata nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.
 • Kohapeal saab dokumente esitada 29.06.2020 või kokkuleppel varem.
 • Kui oled keskkooli lõpetanud 1997-2004 siis tuleb esitada keskkooli lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.
 • Kui oled keskkooli lõpetanud enne 1997 aastat siis tuleb esitada ainult keskkooli lõputunnistus. Riigieksami tulemustena arvestatakse kandideerimisel lõputunnituse hindeid.

Keelenõuded eestikeelsetel õppekavadel õppimiseks

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel, tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 3. Eesti keele B2 tasemeeksami positiivne sooritamine;
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B2 tase).

Eesti keele test kohapeal

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

Oluline teada

 

 • EKA vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused,mis on SAISis esitanud, ning annab kandidaadile teada, kui avalduses esineb puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi.
 • EKA lükkab tagasi kõik avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või õppetulemuste kohta või on esitamata mõni nõutud dokument.
 • Esimene voor on üldjuhul vestlusvoor, kus tuleb oma töid esitleda ning vastata üldkultuurilistele ja eriala puudutavatele küsimustele.
 • Vestlusest edasipääsenutel tuleb lahendada kohapeal eksamiülesanded – need on erialati erinevad. Jälgige nõudeid eriala lehel!
 • Kandidaadid leiavad vestluse aja peale avalduse kinnitamist SAIS-is oma avalduse juurest. Samuti on seal olemas täpsed eksamite ajad ja toimumise kohad.
 • Tulemused teatatakse hiljemalt 14. juulil 2019 läbi SAIS keskkonna. Lisaks saadetakse teade avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel.
 • “Kandideeriv” staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingerida jõuab sinuni siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  “Vastuvõetavaks”.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee