Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

 

Avaldusi eestikeelsetele õppekavadele saab esitada SAISis 01.02.– 29.06.2023 kuni kella 23.59ni.

Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 5.-29. juunini. Lisainfo SIIT.

Vestlused ja sisseastumiskatsed toimuvad 03.– 07.07.2023

 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Bakalaureuseõppes toimub õpe kõigil õppekavadel eesti keeles.
 • Kõigil bakalaureuse õppe õppekavadel on sisseastumisel nõutud riigieksamid. Ka kutsekeskkooli lõpetanud kandidaatidel on riigieksamid nõutud. Täpsete riigieksami nõuetega saab lähemalt tutvuda SIIN
 • Täpsemalt sisseastumiseksamite sisu kohta saab lugeda iga õppekava sisseastumise lehelt.
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
 • Tutvu lähemalt Vastuvõtu tingimuste ja korraga 2023 aastaks

Avalduste esitamine SAISis

 • Avaldusi saab esitada  SAISis 01.02.–29.06.2023 kuni kella 23.59ni.
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale. Kui sisseastumiskatsete ajad kattuvad, tuleb teha valik ühe eriala kasuks. Sisseastumiseksameid saab sooritada ainult ühel ajal.
 • Kui sisseastumisavalduse esitamisel tulevad kõik haridusandmed riiklikest registritest, siis pole vaja eraldi esitada keskkooli ega riigieksamitunnistust.
 • Avaldust esitades tuleb valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes. 
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. „Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

 

Avalduste esitamine kohapeal

Kui sul puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt, siis on võimalik avaldust tulla esitama kohapeale. Kohapeal saab avaldust esitada 19. juunil, 28. juunil ja 29. juunil 2023 kell 10.00–16.00 Põhja puiestee 7- D206, Tallinn, 10412.

Kui oled eelneva hariduse lõpetanud peale 2004 aastat, siis tuleb kaasa võtta ainult ID-kaart või pass, paberil haridusdokumente kaasa pole vaja võtta. Andmed tulevad avaldusele registritest.  Vajadusel lisaks nõutud lisad (CV, portfoolio jne.)

Kohapeal bakalaureuse- ja integreeritud õppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

– Keskharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul tuleb esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang);

– Riigieksamitunnistus;

– Pass või ID kaart;

– Nõutud lisad (CV, motivatsioonikiri, portfoolio jne) tuleb esitada digitaalselt saates need eelnevalt meilile vastuvott@artun.ee

Kui oled eelneva hariduse lõpetanud peale 2004 aastat, siis paberil haridusdokumente kaasa pole vaja võtta. Andmed tulevad avaldusele registritest.

Animatsiooni, Graafilise disaini, Kunsti, Moe-, tekstiili ja aksessuaaridisaini,  Klaas, keraamika, ehe ja sepis, Tööstus ja digitootedisaini õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Ankeediküsimused leiad klikkides eriala nimele.

Lisaks on vaja Kunsti õppekavale kandideerides esitada koos avaldusega näituse arvustus. Rohkem infot SIIN

Stsenograafia õppekavale kandideerides tuleb koos avaldusega esitada essee. Rohkem infot SIIN

Tööstus- ja digitootedisaini õppekavale kandideerides tuleb koos avaldusega esitada eksamiülesanne. Rohkem infot SIIN

Välisriigis keskkooli lõpetanute vastuvõtt

 • Välisriigis keskhariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Kuna Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole, siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab EKA hiljem ise. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde ja originaaldokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.
 • Kui välisriigis lõpetanud kandidaadil puudub eesti keele või matemaatika riigieksam, siis selle saab sooritada akadeemias kohapeal. Inglise keele oskust tuleb samuti tõendada vastavalt nõuetele.
 • Kui lõpetad kooli sel aastal ja pole veel vastuvõtuperioodiks lõputunnistust kätte saanud, siis esita koos avaldusega tõend lõpuklassis õppimise kohta ja hinneteleht. Lõputunnistus või kinnitus lõpetamise kohta peaks meile jõudma hiljemalt 3. juuliks.

IB Diploma Programme'i lõpetanute vastuvõtt

 • IB Diploma Programme (DP) õppeprogrammi lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel selle programmi raames sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad vastuvõtutingimustele sisseastumisel bakalaureuse- ja integreeritud õppesse.
 • IB DP kursus Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga. IB DP kursus Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eestis IB DP alusel õppivad õpilased peavad valima üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritama ka vastava eksami. Kui eesti keele ainet koolis ei valita, tuleb arvestada eesti keele riigieksami sooritamise vajadusega. Välismaal õppivad õpilased saavad sooritada eesti keele testi EKAs kohapeal (kohtade arv on piiratud) või samuti tuleb sooritada eesti keele riigieksam (registreerimine läbi HARNO.
 • IB DP programmis sooritatud eksamite punktid viiakse üle 10-punkti skaalale vastavalt EKA vastuvõtu tingimuste ja korra § 7 punktile 11.

Kui oled keskkooli lõpetanud enne 2004 aastat

 • Avaldus esita SAISis ilma haridusandmeteta ignoreerides hoiatavaid ikoone.
 • Haridusdokumendid tuleb sul esitada kooli paberil või saata nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.
 • Kohapeal saab dokumente esitada 19. juunil, 28. juunil ja 29.juunil 2023.
 • Kui oled keskkooli lõpetanud 1997-2004, siis tuleb esitada keskkooli lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.
 • Kui oled keskkooli lõpetanud enne 1997 aastat, siis tuleb esitada ainult keskkooli lõputunnistus. Riigieksami tulemustena arvestatakse kandideerimisel lõputunnituse hindeid. Täpsemalt asendamiste kohta saab lugeda SIIT
 • Kui haridusandmed on siiski SAISis avaldust esitades olemas, siis eraldi paberil dokumente esitama ei pea.

Keelenõuded eestikeelsetel õppekavadel õppimiseks

Kõigil BA õppekavadel on nõutud inglise keele tulemus B1 tasemel. Täpsemalt loe SIIT

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel, tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 3. Eesti keele B2 tasemeeksami positiivne sooritamine (miinimum 75%);
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B2 tase).

Riigieksamitele ja keeletestidele saab registreeruda läbi Innove. Rohkme infot leiad SIIT

Eesti keele test kohapeal

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures. Testimine maksab 20 eurot.

 • Test toimub 30.06.2023
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on piiratud.

Oluline teada

 • EKA vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitatud ja  annab võimalusel kandidaadile teada, kui avalduses esineb puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi. Vahetult enne tähtaja lõppu esitatud avaldustele ei pruugi jõuda enam tagasisidet anda seega veendu, et kõik vajalik oleks avaldusel olemas ja võimalusel ära jäta esitamist viimasele minutile.
 • EKA lükkab tagasi kõik avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või õppetulemuste kohta või on esitamata mõni nõutud dokument (motivatsioonikiri, porfoolio vms.)
 • Esimene voor on üldjuhul vestlusvoor, kus tuleb oma töid esitleda ning vastata üldkultuurilistele ja eriala puudutavatele küsimustele.
 • Vestlusest edasipääsenutel tuleb osaleda sisseastumiseksamitel – need on õppekavati erinevad. Jälgige nõudeid õppekava lehel!
 • Kandidaadid leiavad vestluse aja peale avalduse kinnitamist SAIS-is oma avalduse juurest. Samuti on seal olemas täpsed eksamite ajad ja toimumise kohad.
 • Sisseastumiseksamite tulemused ja õppekoha pakkumine teatatakse läbi SAIS keskkonna. Automaatteade läheb avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel. Õppekohti täidetakse vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevani.
 • “Kandideeriv” staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis, aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingerida jõuab sinuni, siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  “Vastuvõetuks”.

Vastuvõtu tulemuste vaidlustamine

Vastuvõtu tulemusi on kandidaadil õigus vaidlustada vastuvõtukomisjonile esitatava kirjaliku vaidega, kui rikutud on vastuvõtueeskirja. Vaie tuleb esitada hiljemalt  9. juuliks 2023 e-posti aadressil vastuvott@artun.ee. Vaides kirjeldatakse väidetava rikkumise kõiki asjaolusid ja viidatakse võimalikele tõenditele.

Üliõpilaskandidaadi poolt esitatud vaie peab sisaldama:
1) vaidlustatava otsuse või toimingu selgitust;
2) põhjendust, miks üliõpilaskandidaat leiab, et otsus või toiming rikub tema õigusi;
3) vaide esitaja üheselt mõistetavat taotlust.

Bakalaureuse- ja magistriõppe vastuvõtuga seotud tähtajaks esitatud vaided vaatab läbi vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni otsus edastatakse vaide esitajale hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale vastuvõtukomisjoni toimumist.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee