Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

2021/2022. õa vastuvõtu ajakava

Avaldusi eestikeelsetele õppekavadele saab esitada SAISis 14.–28.06.2021 kuni kella 23.59ni.

Vestlused ja sisseastumiskatsed toimuvad 30.06–06.07. 2021.

 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).
 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Bakalaureuseõppes toimub õpe kõigil õppekavadel eesti keeles.
 • Kõigil bakalaureuse õppe õppekavadel on sisseastumisel nõutud riigieksamid. Täpsete riigieksami nõuetega saab lähemalt tutvuda SIIN 
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
 • Tutvu lähemalt Vastuvõtu tingimuste ja korraga 2021 aastaks

Avalduste esitamine SAISis

 • Avaldusi saab esitada  SAISis 14.–28.06.2021 kuni kella 23.59ni.
 • Avalduse saab esitada korraga kahele erialale. Kui sisseastumiskatsete ajad kattuvad, tuleb teha valik ühe eriala kasuks. Sisseastumiseksamid toimuvad ainult ühel ajal.
 • Kui sisseastumisavalduse esitamisel tulevad kõik haridusandmed riiklikest registritest, siis pole vaja eraldi esitada keskkooli ega riigieksamitunnistust.
 • Avaldust esitades tuleb valida, kas alustada õpinguid täis- või osakoormuses. Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormuse valimine tähendab õpingute alustamist tasuta õppes ja osakoormuse valik tähendab õpingute alustamist tasulises õppes. 
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. „Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.

Avalduste esitamine kohapeal

Kui sul puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt siis avalduste vastuvõtt kohapeal toimub 28. juunil 2021 kell 10.00–16.00 Põhja puiestee 7, Tallinn, 10412.

Kohapeal bakalaureuse- ja integreeritud õppesse kandideerimisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

– Keskharidust tõendav dokument (välisriigis lõpetatud kooli puhul tuleb esitada ka ENIC/NARIC Keskuse hinnang);

– Riigieksamitunnistus;

– Digitaalne foto. Pildi formaat: png, jpeg, gif (foto saab teha ka kohapeal);

– Pass või ID kaart*;

* Võimalusel võta kaasa ID kaart või Mobiili-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja avalduse täita elektrooniliselt. Kui ID-kaart on kehtiv, kuid PIN-koodid on kadunud, siis soovitame pöörduda panka või Politsei- ja Piirivalveameti teenindustesse, kus väljastatakse uued PIN-koodid.

Kui oled eelneva hariduse lõpetanud peale 2004 aastat siis paberil haridusdokumente kaasa pole vaja võtta. Andmed tulevad avaldusele registritest.

Animatsiooni, Graafilise disaini, Kunsti, Moe, aksessuaari- ja tekstiilidisaini,  Tarbekunst ja disaini ja Tööstus ja digitootedisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Ankeediküsimused leiad klikkides eriala nimele.

Välisriigis keskkooli lõpetanute vastuvõtt

 • Välisriigis keskhariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Kuna Eesti registrites välisriigi lõpetamise andmeid ei ole, siis tuleb avaldus SAISis esitada ilma haridusandmeteta. Haridusandmed sisestab EKA hiljem ise. Hinnang koos haridusdokumentidega palun laadida avalduse juurde ja originaaldokumendid esitada sisseastumisperioodi jooksul kooli vastuvõtutöötajale.
 • Kui välisriigis lõpetanud kandidaadil puudub eesti keele või matemaatika riigieksam siis selle saab sooritada akadeemias kohapeal. Inglise keele oskust tuleb tõendada vastavalt nõuetele.
 • Kui lõpetad kooli sel aastal ja pole veel vastuvõtuperioodiks lõputunnistust kätte saanud, siis esita koos avaldusega tõend lõpuklassis õppimise kohta ja hinneteleht. Lõputunnistus või kinnitus lõpetamise kohta peaks meile jõudma hiljemalt 3. juuliks.

IB Diploma Programme'i lõpetanute vastuvõtt

 • IB Diploma Programme (DP) õppeprogrammi lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel selle programmi raames sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad vastuvõtutingimustele sisseastumisel bakalaureuse- ja integreeritud õppesse.
 • IB DP kursus Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga. IB DP kursus Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eestis IB DP alusel õppivad õpilased peavad valima üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritama ka vastava eksami. Kui eesti keele ainet koolis ei valita, tuleb arvestada eesti keele riigieksami sooritamise vajadusega.
 • IB DP programmis sooritatud eksamite punktid viiakse üle 10-punkti skaalale vastavalt EKA vastuvõtu tingimuste ja korra § 7 punktile 11.

Kui oled keskkooli lõpetanud enne 2004 aastat

 • Avaldus esita SAISis ilma haridusandmeteta ignoreerides hoiatavaid ikoone.
 • Haridusdokumendid tuleb sul esitada kooli paberil või saata nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.
 • Kohapeal saab dokumente esitada 28.06.2021 või kokkuleppel varem.
 • Kui oled keskkooli lõpetanud 1997-2004 siis tuleb esitada keskkooli lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.
 • Kui oled keskkooli lõpetanud enne 1997 aastat siis tuleb esitada ainult keskkooli lõputunnistus. Riigieksami tulemustena arvestatakse kandideerimisel lõputunnituse hindeid. Täpsemalt asendamiste kohta saab lugeda SIIT
 • Kui haridusandmed on siiski SAISis avaldust esitades olemas, siis eraldi paberil dokumente esitama ei pea.

Keelenõuded eestikeelsetel õppekavadel õppimiseks

Kõigil BA õppekavadel on nõutud inglise keele tulemus B1 tasemel. Täpsemalt loe SIIT

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel, tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 3. Eesti keele B2 tasemeeksami positiivne sooritamine (75%);
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B2 tase).

Riigieksamitele ja keeletestidele saab registreeruda läbi Innove. Rohkme infot leiad SIIT

Eesti keele test kohapeal

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

Oluline teada

 • EKA vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitatud ja  annab võimalusel kandidaadile teada, kui avalduses esineb puudusi. Akadeemia ei saa menetleda “Esitamata” staatuses avaldusi.
 • EKA lükkab tagasi kõik avaldused, kus vastuvõtuperioodi lõpuks on puudulik info eelneva hariduse ja/või õppetulemuste kohta või on esitamata mõni nõutud dokument (motivatsioonikiri, porfoolio vms.)
 • Esimene voor on üldjuhul vestlusvoor, kus tuleb oma töid esitleda ning vastata üldkultuurilistele ja eriala puudutavatele küsimustele.
 • Vestlusest edasipääsenutel tuleb osaleda sisseastumiseksamitel – need on õppekavati erinevad. Jälgige nõudeid õppekava lehel!
 • Kandidaadid leiavad vestluse aja peale avalduse kinnitamist SAIS-is oma avalduse juurest. Samuti on seal olemas täpsed eksamite ajad ja toimumise kohad.
 • Sisseastumiseksamite tulemused ja õppekoha pakkumine teatatakse läbi SAIS keskkonna. Automaatteade läheb avaldusel märgitud e-posti aadressile.
 • Kui mõnel erialal vabaneb õppekoht, siis märgitakse kandidaat SAISis vastuvõetuks ja sellest antakse teada ka e-maili teel. Õppekohti täidetakse vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevani.
 • “Kandideeriv” staatus SAISis tähendab seda, et oled sisseastumiseksamid sooritanud positiivselt ja oled endiselt konkurentsis, aga jäid pingereas õppekohast ilma.  Kui pingerida jõuab sinuni, siis muutub sinu avalduse staatus SAISis  “Vastuvõetuks”.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee