Jätkusuutliku arengu tegevuskava

Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku arengu tegevuskava 2021-2022

EKAle koostatakse keskkonnajuhtimissüsteemi raames:

 1. keskkonnapoliitika;
 2. keskkonnaülevaade koos keskkonnaaspektide ja -mõjude hindamisega;
 3. tulemuslikkust kirjeldavad indikaatorid koos andmetega;
 4. jäätmete sorteerimisjuhend;
 5. keskkonnahoidlike hangete ja ostude juhend;
 6. keskkonnahoidlike ürituste juhend;
 7. keskkonnahoidlikkuse meelespea;
 8. keskkonna-alane kokkuvõte.

EKAs korraldatakse:

 1. keskkonnateadlikkuse tõstmiseks kampaania/koolitus;
 2. pakendivaba nädal;
 3. autovaba nädal;
 4. CO2 vabade kilomeetrite kogumise võistlus;
 5. keskkonnateadlikkuse tulemuslikkuse kontroll;
 6. EKAs viibimisega seotud keskkonnahoidlikkuse küsitlus;
 7. jäätmete liigiti kogumist ja äravedu võimaldav süsteem.

EKAl saab olema:

 1. keskkonnasäästlikkust väljendav sertifikaat;
 2. keskkonnakasutuse infotabloo: tarbitud elektri, kütte, vee, transpordi ja tekkinud jäätmete koguste kohta;
 3. jäätmete vähendamist, kordus- ja taaskasutust soodustav süsteem,
 4. sh ühepoolselt kasutatud paberite kogumispaik;
 5. osa siseriiklikes ja rahvusvahelistes ülikoolide keskkonnaalastes projektides/võrgustikes jätkusuutliku õppe-, teadus-, arendustöö ning puhta ja elamiskõlbliku looduskeskkonna tagamise eesmärgil;
 6. jätkusuutlikkusega seotud lõputööde ülevaade ÜRO Säästva arengu eesmärkide raames.

EKAs teostatakse keskkonnahoidlikke rakenduslikke meetmeid:

 1. Lisatakse jäätmete liigiti kogumist soodustavad juhendid ja kleepsud. Eemaldatakse üleliigsed olmeprügikastid, mis liigiti kogumist ei soodusta.
 2. Välja EKA hoone ümbrusse lisatakse panditaarale taarakorvid.
 3. Akende eest eemaldatakse mööbel, mis võimaldab saada ruumi looduslikku lisavalgust (näiteks maaliruumis).
 4. Korraldatakse rohetalgud eesmärgiga tõsta keskkonnateadlikkust.
 5. Tudengeid, töötajaid ning ühiskonda informeeritakse EKA keskkonna-alsest tegevusest Roheveebi vahendusel.
 6. Arvutatakse EKA süsiniku jalajälg.
 7. Õppetöösse integreeritakse jätkusuutliku maailmavaate perspektiiv.