Jätkusuutliku arengu tegevuskava

Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku arengu tegevuskava 2021-2022

EKAl on toimiv ja sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem, mille raames on koostatud:

 1. keskkonnapoliitika;
 2. keskkonnaülevaade koos keskkonnaaspektide ja -mõjude hindamisega;
 3. tulemuslikkust kirjeldavad indikaatorid koos andmetega;
 4. jäätmekäitluseeskiri koos sorteerimisjuhendiga;
 5. keskkonnahoidlike hangete ja ostude juhend;
 6. keskkonnahoidlike ürituste juhend;
 7. keskkonnahoidlikkuse meelespea;
 8. keskkonnaalane kokkuvõte.

EKAs on korraldatud:

 1. keskkonnateadlikkuse tõstmiseks kampaania/koolitus;
 2. keskkonnateadlikkuse tulemuslikkuse kontroll;
 3. EKAs viibimisega seotud keskkonnahoidlikkuse küsitlus;
 4. jäätmete liigiti kogumist ja äravedu võimaldav süsteem.

EKAl on:

 1. keskkonnasäästlikkust väljendav sertifikaat;
 2. keskkonnakasutuse infotabloo: näiteks elektri, kütte, vee ja transpordi kasutuse aegrida ja koos hetkeseisuga ning jäätmete kogused;
 3. jäätmete vähendamist, kordus- ja taaskasutust soodustav süsteem: näiteks töökodade materjalide ristkasutuseks kapid ja ringlust koordineeriv infotehnoloogiline rakendus;
 4. osa siseriiklikes ja rahvusvahelistes ülikoolide keskkonnaalastes projektides/võrgustikes jätkusuutliku õppe-, teadus-, arendustöö ning puhta ja elamiskõlbliku looduskeskkonna tagamise eesmärgil;
 5. teostatud jätkusuutlikkusega seotud lõputööde ülevaade ÜRO Säästva arengu eesmärkide raames

EKAs on teostatud keskkonnahoidlikke rakenduslikke meetmeid:

 1. Eemaldatud on üleliigsed olmeprügikastid, mis liigiti kogumist ei soodusta.
 2. Lisatud on jäätmete liigiti kogumist soodustavad juhendid ja kleepsud.
 3. Akende eest on eemaldatud mööbel, mis võimaldab saada ruumi looduslikku lisavalgust (näiteks maaliruumis).
 4. Väljas EKA hoone ümbruses on võimalik sorteerida jäätmeid liigiti.
 5. Välja EKA hoone ümbrusse on lisatud panditaarale taarakorvid.
 6. On korraldatud rohetalgud eesmärgiga tõsta keskkonnateadlikkust.
 7. Tudengid, töötajad ning ühiskond on informeeritud EKA keskkonna-alsest tegevusest Roheveebi vahendusel.