Tugiüksused

Haldusosakond ja töökojad

Haldusosakonna põhiline eesmärk on akadeemia õppe- ja teadustööks sobiliku keskkonna tagamine, mille käigus korraldatakse hoonete koristust ja tehnilist korrashoidu, osutatakse liikmeskonnale transporditeenust ning tehnilist kui ka mehitatud valvet. Lisaks sellele, akadeemiaga seotud erinevate ürituste logistikat, varustamist ning turvalisust.

 • EKA busside logistika, transport
 • Varustamine
 • Hoonete ja seadmete haldus
 • Valvurite töö koordineerimine
 • Ürituste logistika ja varustamine
 • Halduslepingute täitmise jälgimine
 • Rendipindadel suhtlus rendile andjatega
 • Kinnisvaraarenduste koordineerimine ja selleks vajaliku sisendi hankimine
 • Tule- ja tööohutuse tagamine
 • Hangete vajaduse ja suuruse määramine
 • EKA busside logistika, transport

Infotehnoloogia osakond

Infotehnoloogia osakond vastutab EKA andmesidevõrkude ja ülemajaliste arvutiklasside arendamise ja haldamise eest.

Kommunikatsiooniosakond

Osakonnas töötavad kommunikatsioonijuht, kommunikatsioonispetsialist, turundusspetsialist ja graafiline disainer, kelle ülesanne on edastada Kunstiakadeemia sõnumeid ühiskonnale, tulevastele üliõpilastele, partnerorganisatsioonidele jt nii Eesti-siseselt kui välisriikides. Kommunikatsiooniosakonna juhataja vastutab osakonna töö planeerimise ja strateegiliste arendusprojektide eest, ühtlasi juhib sisekommunikatsiooni, vastab meediapäringutele, koordineerib veebilehe arendust, vilistlassuhteid ning vastutab ka EKA visuaalidentiteedi ja sümboolika järjepidevuse ja arendamise eest.
Kommunikatsioonispetsialist suhtleb meediaga, vastutab kodulehe toimetamise ja haldamise eest ning EKA sündmuste, ürituste ja uudiste kommunikeerimise eest nii akadeemia sees kui väljapoole.    Turundusspetsialist tegeleb uute üliõpilaste värbamisega, koordineerib koolidega suhtlust ja korraldab reklaamikampaaniaid.
Graafiline disainer kujundab EKA materjale, reklaame jpm.
Osakond haldab ka EKA sotsiaalmeedia võrgustikke.  Ühiselt korraldatakse olulisemaid avalikke üritusi ja koordineeritakse sotsiaalseid ja kommunikatiivseid projekte.

Visuaalse kommunikatsiooni käsiraamat, sh sümboolika, logod, esitlused, teatepõhjad jpm leiad siit: https://www.artun.ee/eka-cvi/

Kvaliteedi- ja arendusjuht

Kvaliteedi- ja arendusjuhi tegevusvaldkonnad EKAs:

 • kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine ja toimimise tagamine koostöös akadeemia nõukogu, rektoraadi, üliõpilaste ja struktuuriüksustega;
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsiooni, sh kvaliteedikäsiraamatu, aktuaalsuse tagamine vastavalt ülikoolide parimatele praktikatele ja kvaliteedikokkuleppele ning Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhistele;
 • õppeprotsessi tõhusa läbiviimise ning tulemuslikkuse hindamise koordineerimine;
 • töötajate nõustamine kvaliteedijuhtimissüsteemiga seotud küsimustes;
 • tagasisidesüsteemi arendamine, küsitluste läbiviimine ja tulemuste analüüsimine ning nende põhjal parendustegevuste planeerimine ja parenduste rakendamiseks ettepanekute tegemine;
 • enesehindamise läbiviimine ja korraldamine sh eneseanalüüsi aruande koostamise koordineerimine vastavalt institutsionaalse akrediteerimise tingimustele ja korrale ning koostöös akadeemia juhtkonnaga;
 • kvaliteedialane koostöö teiste kõrgkoolide, riigiasutuste ja organisatsioonidega.

Personaliosakond

Personaliosakond korraldab personalitööd, selle arendamist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, töösuhete korraldamist, personali arendust ja koolitust, ohutu töökeskkonna tagamist ja personaliarvestust.
Töötamise kohta loe siit: https://www.artun.ee/akadeemia/too/tootamine/

Psühholoog-karjäärinõustaja

Psühholoog-karjäärinõustaja juurde võib tulla rääkima kõigest, mis meeli painab. Ükski mure ei ole liiga tühine ja tulla võib ka siis, kui muret justkui ei olegi, vaid tahaks lihtsalt kellegagi rääkida.

Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogiga saab usalduslikult ja konfidentsiaalselt vestelda kõikidel teemadel, mis muret teevad, sealhulgas:
*kohanemisprobleemid (kohanemine ülikoolisüsteemiga, sõpruskonna vahetumine, elukoha/keskkonna vahetus, taaskohanemine pärast välisõpinguid)
*suhtlemise ja suhetega seotud probleemid (suhted õpikaaslaste, vanemate ja õppejõududega, paarisuhted)
*stress, kurvameelsus või masendus
*madal enesehinnang ja ebakindlus
*valikute tegemine, otsustamisraskused
*inspiratsiooni, motivatsiooni kadumine, loomeprobleemid
*õpimotivatsioon ja eksamiärevus
*rasked, ootamatud elusündmused (lein, tõsised terviseprobleemid)

Psühholoog aitab nõustataval probleemist paremini aru saada, seda sõnastada, toetab inimest oma mõtetes, tunnetes, soovides ja hirmudes selgusele jõudmisel ning aitab lahendusteni jõuda.

Karjäärinõustamine
Karjäärinõustamise puhul on põhiteemadeks sobiva töökoha ja töövormi leidmine, otsused ja ebakindlus karjäärivalikutes, motivatsioonikirja ja CV kirjutamine (kuidas tuua välja oma tugevaid külgi, põhilised vead CV kirjutamise juures), töövestluseks valmistumine, selle läbimängimine. Õpingute kõrvalt töölkäijatel ka suhted töökohas ning töö- ja koolielu ühitamine.

Nõustamine on privaatne ja konfidentsiaalne, kestab tavaliselt 45 minutit ning reeglina kohtutakse mitu korda. Kes ei soovi esimese hooga kohe kohale tulla, võib oma murest alustuseks ka e-posti teel kirjutada.

Karjäärinõustamine ja psühholoogiline nõustamine on mõeldud kõigile Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele toetamaks neid nii õppetöös kui isiklikus elus ette tulla võivate murede korral. Nõustamine on tasuta.

Aja kokkuleppimiseks palume eelnevalt ühendust võtta e-posti teel.

Kaia-Leena Pino, psühholoog-karjäärinõustaja
kaialeena.pino@artun.ee

Teata eetikakonfliktist SIIN

Tasuta psühholoogilist nõustamist saab Tallinnas: http://www.tallinn.ee/est/Nou-ja-abi

Tasuta e-nõustamine ja info erinevate häirete kohta: www.peaasi.ee

Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele: http://www.tallinnakoda.ee/uudised/1436

Muretelefon – nõustamine telefonil 126 (eesti keeles) või 127 (vene keeles)

MTÜ Eluliin usaldustelefon – nõustamine telefonil 655 8088 (eesti keeles) või 655 5688 (vene keeles)

Perearsti nõuandeliin – 1220

Ohvriabi (nõustamine individuaalselt, internetis ja telefoni teel): http://www.ohvriabi.ee/

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus (nõustamine arvuti- ja hasartmängusõltuvuse puhul): http://www.15410.ee/

Raamatukogu

Teenindame akadeemia üliõpilasi, õppejõude ja teisi töötajaid, vilistlasi, kunstiõpetajaid ning kõiki huvilisi. Komplekteerime täielikult akadeemia väljaandeid, teadustöid, Eesti kunsti ja arhitektuuri. Muus osas lähtume akadeemia õppekavadest. Teadus- ja õppekirjanduse üldised komplekteerimise suunad on: teatmeteosed kunstist, arhitektuur, disain, kujutav- ja rakenduskunst, kunstiteadus- ja kriitika, kunstiajalugu, semiootika, meediakunst, moodsad teooriad, stsenograafia, kino- ja fotokunst, kultuuriajalugu, religioon ning mütoloogia, kunstitehnoloogiad, loodus.

Rahandusosakond

Rahandusosakond korraldab akadeemia raamatupidamisarvestust, eelarve koostamist ja selle täitmist, rahaliste vahendite sihipärast ja efektiivset kasutamist ja juhtimist.

Teadus- ja arendusosakond

Üksuse ülesandeks on edendada ettevõtete ja kõrgkooli vahelist koostööd uudsete toodete väljatöötamiseks. Teadus- ja arendusosakonna (TAO) töötajad nõustavad lepingute koostamisel ja sõlmimisel, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) esitatavate dokumentide vormistamisel, korraldavad ettevõtlus- ja turundusalaseid koolitusi, konkursse ning ettevõtete ja kooli kontaktüritusi. Arendusosakonna teenused oma liikmeskonnale hõlmavad erinevaid rahvusvahelisi projekte, intellektuaalomandi alast nõustamist, ettevõtlusalaseid tegevusi, karjäärinõustamist ja praktikaprogrammi välisriikides. Osakond korraldab oma valdkonna strateegiliste dokumentide ettevalmistamist ja nende täiendamist, esitab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale ettepanekuid kooli ja ettevõtete koostöö edendamiseks ning analüüsib tegevuste tulemuslikkust. Samuti arendab rahvusvahelist koostööd ja kogub arendusalast teavet. Teadus- ja arendusosakond on avatud kõigile koostööettepanekutele!

Välissuhete osakond

Välissuhete osakond nõustab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonda õpingute ja praktika, õpetamise ja enesetäienduse võimaluste kohta välismaal ning koordineerib õppejõudude, töötajate ja üliõpilasvahetust partnerülikoolidega ERASMUS+ ja Nordplus programmide ning teiste ülikoolidevaheliste lepingute raames. Samuti tagab osakond vahetusüliõpilaste sujuva vastuvõtu EKAs.
Välissuhete osakonnas asub Nordplus võrgustiku CIRRUS sekretariaat.

Õppeosakond

Õppeosakonna eesmärk on akadeemia tasemeõppe õppetegevuse ja sellega seotud arendustegevuse üldine koordineerimine ja korraldamine.

Õppeosakonna tegevusvaldkonnad on:

 • Üliõpilaste vastuvõtu ja õppima asumise korraldamine ja koordineerimine.
 • Üliõpilasarvestuse pidamine ja lõpudokumentide vormistamine.
 • Õppetegevuse kavandamine.
 • Akadeemia liikmeskonna, sisseastujate, ja vilistlaste õppekorralduslik nõustamine.
 • Õppetegevuse arendamine ja õppekavaarenduse toetamine.

Kontaktid

241357_177748385612163_4955641_o

Kaido Kruusamets

Haldusjuht ja töökojad

5152682

kaido.kruusamets@artun.ee
_MG_6615_1

Dagmar Raide

Personali­osa­konna juhataja

626 7306

dagmar.raide@artun.ee
Mait Väljas (6)

Mait Väljas

Raamatukogu juhataja

6267 340

mait.valjas@artun.ee
_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

6267 369

sandra.mell@artun.ee
elisabeth-kuusik

Elisabeth Kuusik

Õppeosakonna juhataja

Põhja puiestee 7, ruum D206

elisabeth.kuusik@artun.ee