EKA kestlikkuse põhimõtted ehk keskkonnapoliitika

 • Eesti Kunstiakadeemia eesmärk on panustada rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe-, arendus- ja loometööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega ühiskonna kestlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu.
 • Keskkonnaseire ja negatiivsete keskkonnamõjude minimaliseerimine
 • Akadeemia jälgib keskkonnamõõdikute abil oma tegevusest lähtuvaid aspekte ja nii otseseid kui ka kaudseid keskkonnamõjusid ning vähendab negatiivseid keskkonnamõjusid.
 • Keskkonnahoid ja keskkonnasõbralik liiklemine
 • Olulisel kohal on loodusressursside säästliku kasutamise rakendamine, keskkonnareostuse vältimine, saastamise minimaliseerimine, keskkonna taastamine ning keskkonnasõbralik liiklemine.
 • Jäätmete vähendamine ja liigiti kogumine
 • Akadeemia rakendab keskkonda säästvaid meetmeid: jäätmete vältimist, vähendamist, liigiti kogumist, kordus-, rist-, taaskasutamise võimaldamist.
 • Energia, vee, paberi, materjalide ja andmemahu säästmine
 • Vähendab elektrienergia, soojusenergia, ventilatsiooni, vee, paberi, materjalide, andmemahu liigset tarbimist ning taotleb kvaliteedi, kasutusea, naturaalsuse, ökonoomsuse, funktsionaalsuse tõstmist.
 • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
 • Akadeemia mõistab oma rolli uute arengute loojana ning suunab nii töötajaid, tudengeid kui ka ühiskonda keskkonnateadlikumaid, eetilisemaid, innovaatilisemaid, praktilisemaid ja funktsionaalsemaid lahendusi taotlema globaalprobleemide aktuaalsuses.