Keskkonnahoidlikud hanked ja ostud

Keskkonnahoidlike hangete ja ostude läbiviimiseks on abiks Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel kättesaadav juhend “Keskkonnahoidlikud nõuded mööblile, puhastustoodetele ja -teenustele, paberile ja kontori-IT seadmetele – määruse nr 35 rakendamise juhend hankijale” https://envir.ee/ringmajandus/ringmajandus/keskkonnahoidlikud-riigihanked ja Keskkonnaministeriumi määrus nr 35 Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestavad tingimused https://www.riigiteataja.ee/akt/102072021013 koos lisadega. Lisadest leiab täpsed keskkonnahoidlikkuse kriteeriumid mööblile, puhastustoodetele ja -teenustele, kontori IT-seadmetele, koopia- ja joonestuspaberile. Antud määruse paragrahvides 5-8 on selgitatud täpsemalt, millised tooted ja teenused liigituvad nimetatud gruppide alla.

Keskkonnahoidlik toode on

 • kohalikku päritolu – toodetud Euroopas
 • üleliigse pakendita
 • toodetud minimaalse materjalikuluga;
 • toodetud ohututest, võimalusel looduslikest, keskkonnasõbralikest materjalidest;
 • kvaliteetne, vastupidav, pika kasutuseaga;
 • kordus- ja taaskasutatav;
 • energiasäästlik nii tootmis- kui ka kasutusfaasis;
 • funktsionaalne, lahtimonteeritav;
 • omab keskkonnaalast sertifikaati, ökomärgist või õiglase kaubanduse märgist.

Keskkonnahoidliku teenuse puhul kasutatakse 

 • keskkonnahoidlikke tooteid ja materjale;
 • ökomärgise ja/või õiglase kaubanduse märgisega tooteid;
 • ressursse säästlikult;
 • energiasäästlikke lahendusi;
 • keskkonnahoidlikke transpordivahendeid;
 • tekitatakse vähem jäätmeid ning korraldatud on jäätmete liigiti sorteerimine ja äravedu;
 • teenusepakkujal on toimiv sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem.