Missioon

Elukeskkonna kujundaja

EKA arengukava 2021–25


EKA on ainus avalik-õiguslik kunstiülikool Eestis.
Peame oma peamiseks ülesandeks pakkuda kõrgel tasemel arhitektuuri-, disaini-, kunsti-, ja kunstikultuurialast kõrgharidust, mille tulemusena panustame Eesti kultuuriruumi ja parema elukeskkonna kujundamisesse.

Järgmise kümnendi jooksul soovime kasvatada ülikooli mõju Põhja- ja Baltimaade ühe olulisema loovmõtte keskusena. Selleks soovime oma valdkonna parimate ekspertide toel arendada õppe- ja loomekeskkonda, mis on inspireeriv nii EKA kogukonna kui ka külaliste jaoks.

Õppetöö arendamisel on lähtekohaks koosloome, mille kaudu leida mh lahendus võtmetähtsusega küsimustele kestliku arengu, rohepöörde ja digipädevuste teemal. Endiselt on meie jaoks tähtis olla oma tegevustes avatud nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis toimiva täiendõppe keskuse Avatud Akadeemia kaudu.

Teadus- ja arendustegevustes on prioriteediks uurimiskeskused ja fookusteemade väljaarendamine teaduskondades. Tähtsal kohal on ka loovuurimuse kontseptsiooni arendamine ning õppe- ja teadustöö sidumine, edendame doktoriõpet ja teadmussiiret.

EKA-s tehtava töö väärtus kandub edasi ühiskonda, mistõttu on oluline selle laiemat mõju võimendada ning selgitada. Soovime olla eestkõnelejad ning kaasamõtlejad kestliku arengu ja erinevate poliitikate kujundamisel ning elluviimisel. Soovime toetada teadlikke valikuid tudengite edasise karjääri kujundamisel ning mõlemapoolselt kasulikke kontakte tööandjatega. Näeme EKA-t kui olulist kunsti- ja kultuurikeskust, mis on atraktiivne toimumispaik erinevat laadi algatustele ja sündmustele.

EKA organisatsioon toetub pühendunud inimestele. Pakume neile regulaarseid võimalusi ülikooli strateegiliste sihtide seadmisel kaasa rääkida, väärtustame kaasavat juhtimist. Soovime toetada EKA töötajate arengut ning luua jätkuvalt organisatsioonikultuuri, mis on vastavuses meie missiooni ja väärtustega.

EKA arengukava aastateks 2021-2025 on ülevaade lähiaastate peamistest akadeemia ülestest arengusuundadest ja olulistest tegevustest. Arengukava on aluseks ülikooli strateegilistele otsustele ja uuendus- või muudatuskavadele.

Kord aastas annab rektoraat arengukava elluviimise kohta ülevaate ning kõigil EKA liikmetele on võimalus strateegias toodud suundade ja eesmärkide kohta pakkuda omapoolseid mõtteid ning kommentaare. Põhjalikum arengukava uuendamine on kavandatud aastasse 2023, mil koostatakse strateegia aastateks 2023-2027.


Missioon

EKA missioon on olla loova ja kriitilise mõtlemise platvorm, Eesti kultuuri- ja ühiskonnaelu edasiviija ning maailmas toimuva mõtestaja.

Eesti ainsa avalik-õigusliku kunstiülikoolina anname arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust. Toetame Eesti arengut mõtestades ja kujundades kultuuriruumi ning aidates luua kestlikumat elukeskkonda.

Visioon

EKA kuulub Põhja- ja Baltimaade regiooni kvaliteetseimat kunsti-, arhitektuuri- ja disainiharidust pakkuvate ülikoolide hulka ning on Eestis valdkonna loome-, teadus- ja arendustöö eestvedaja.

Kultuuriliselt mitmekülgne EKA on loomingulisel eneseteostusel, koosloomel ja erinevate vaatenurkade kaasamisel põhinev kestlik ja avatud ülikool. Oma ala juhtivate asjatundjate abil õpitakse meil iseseisvaks ja vastutustundlikuks loojaks. EKA ühendab parimaid eksperte vabade kunstide, disaini, arhitektuuri, kunstiteaduse ja muinsuskaitse valdkondades ning kasvatab oma mõju olulise loovmõtte keskusena.

EKA pakub võimaluse siduda loometöö laiemate ühiskondlike arengutega ning mõtestada seeläbi Eestit ja maailma täna ja homme. EKA on kultuurielu kujundaja, uute suundade näitaja ning atraktiivne kunstielu keskus nii oma kogukonna kui ka külaliste jaoks.

EKA jaoks on tegevuste korraldamisel olulisteks põhiväärtusteks:

hoogsus tasakaalus süvenemisega – edendame kaasaegset ning loometegevust toetavat õpikeskkonda ja koosloomet, innustame üliõpilast kujundama oma õpinguid läbimõeldult ja kõikide osapoolte vastutust mõistvalt.

vahetus – ajame asju lihtsalt, hoidume liigsest paberimäärimisest ja digiprügist, käitume üksteisega lugupidavalt, suhtleme avatult ja konstruktiivselt, väärtustame ja tunnustame oma inimesi.

kestlikkus – jagame nutikalt ühist ruumi, oskusi ja vahendeid ning edendame kestlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Arengukava 2016–20

Arengukava 2016–2020

Eesti Kunstiakadeemia arengukavas aastateks 2016–2020 määratles akadeemia oma missiooni, visiooni, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2020. Arengukava lähtepunkt oli 2016. aasta seis ja kavas arvestati riiklikes ning valdkondlikes strateegiates seatud eesmärke ja prioriteete.

Missioon

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti peamine kunsti-, disaini-, arhitektuuri-, kunstiteaduse-, muinsuskaitse- ja kunstihariduse professionaalide koolitaja ning arendaja, visuaalkultuuri edendaja ja tutvustaja, Eesti ühiskonna oluline edasiviija. EKA õpetus on nüüdisaegne ja erialasid lõimiv, loominguline ja uurimuslik.

Visioon

Oleme vilistlaste, õppejõudude ja üliõpilaste kaudu Eestis keskne 
ja rahvusvaheliselt arvestatav kunsti, visuaalkultuuri ja elukeskkonna looja, kujundaja ja mõtestaja ning oluline kultuurikeskkonna ja elukvaliteedi rikastaja.

Strateegilised eesmärgid

  • Tegutseda uues kaasaegses õppehoones interdistsiplinaarselt, rahvusvaheliselt ja võrgustunult.
  • Panustada ühiskonna arengusse akadeemiliselt ja loominguliselt ning olla õppijakeskne ja jätkusuutlik õppe- ja teadusasutus.
  • Olla oma peamistes akadeemilistes vastutusvaldkondades juhtiv kompetentsikeskus Eestis ning tunnustatud keskus rahvusvaheliselt.

Rektor Kaunase Vytatutas Suure Ülikooli 100. aastapäeval

Neljapäeval, 28. aprillil, 2022 tervitavad Kaunase Vytatutas Suure Ülikooli 100. aastapäeva Senati avalikul istungil T4E partnerid Triestest, Katowicest, Tallinnast, Saarbrückenist, Sofiast rektori ja senati esimehe vahel.