Renditingimused

Eesti Kunstiakadeemia ruume saab broneerida vaid tingimusel, et üritus ei sega õppetegevust. Ruumide rentimine toimub lepingu alusel, mille allkirjastamisel nõustub rentija alljärgnevate lepingupunktidega.

1.Ruumide rentija kohustub

1.1. kasutama ruume sihtotstarbeliselt ning tagama korra ürituse ajal;
1.2. vabastama ruumid kokku lepitud ajal seisukorras, milles nad olid üleandmisel (mööbli ja inventari paigutus);
1.3. teatama viivitamatult ruumides toimunud avariist, tulekahjust või muust ohust renditud varale, võttes koheselt tarvitusele abinõud kahjulike tagajärgede vältimiseks või juba ilmnenud tagajärgede likvideerimiseks;
1.4. hüvitama rentija tegevuse tagajärjel tekitatud kahjud ruumidele või neis paikneva inventarile kogu kahjusumma ulatuses. Rentija hulka loetakse kõik rendiperioodi ajal renditavas koolitusruumis olevad isikud.

2. Ruumide rentijal on õigus

2.1. paigutada ümber ruumides asuvat mööblit, tingimusel, et taastab lahkudes selle algse paigutuse;
2.2. kasutada ürituse teenindamiseks enda poolt tellitud firmade teenuseid (toitlustamine jms), lepingus nimetatud ruumides.

3. Eesti Kunstiakadeemia kohustub

3.1. andma ruumid rentijale üle kokku lepitud ajal ning sobivas seisundis;
3.2. osutama ruumide kasutajale kirjalikult kokku lepitud teenuseid ja tagama selleks vajaliku inventari või personali olemasolu.

4. Eesti Kunstiakadeemia esindajal on õigus

4.1. kontrollida ruumide kasutamise sihipärasust ja kasutusajast kinnipidamist.