Lõputöö

Kirjalike tööde vormistamise juhendid

EKA üldistest vormistusjuhistest tuleks kinni pidada kõigi akadeemiliste kirjatööde tehnilisel viimistlemisel. Kui õppekava või õppeülesanne näeb ette teisiti (nt fondi, formaadi osas), annab täiendavaid juhtnööre vastav õppejõud.

Paralleelselt on kasutusel kaks viitamissüsteemi: kas joonealused viited või tekstisisesed, sulus viited. Kui õppekava pole seda ette seadnud, võib nende vahel valida vastavalt isiklikele eelistustele.

 

Inglise keeles lõputööd kirjutavatel tudengitel palume kasutada ingliskeelset juhendit, sest keelest tulenevalt on ka väikseid sisulisi erinevusi vormistuse tavades.

 

 

Joonealust viitamist järgiv vormistus (ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi süsteem)

 

Tekstisisest viitamist järgiv vormistus (ajakirja Akadeemia süsteem)

 

 

 

Bakalaureusetöö või portfoolio

Bakalaureusetaseme õppekava lõputööks on kas portfoolio või bakalaureusetöö. Mis täpselt on sinu õppekaval ja mis mahus, leiad oma õppekavast.

EKA bakalaureuseõppe lõputööde korras on nõuded bakalaureusetööde ja portfooliote koostamisele ja kaitsmisele ning sellega reguleeritakse hindamiskomisjoni moodustamist ja tegevust, lõputööde avaldamist, säilitamist, juhendamist ning retsenseerimist.

Autorideklaratsiooni vorm

 

Magistritöö

Magistritaseme õppekava lõpuks valmib magistritöö ja õpingud lõpevad töö kaitsmisega.

EKA magistritööde koostamise ja kaitsmise kord reguleerib magistritööde koostamist ja kaitsmist, magistritööde hindamiskomisjoni moodustamist ja tegevust ning magistritööde avaldamist ja säilitamist. Teaduskondadel on vajaduse korral õigus seada magistritööde koostamisele täiendavaid nõudmisi (sh täpne magistritöö koostamise kalenderplaan, aktsepteeritavad magistritöö vormid jne).

Autorideklaratsiooni vorm