VÕTA

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada

 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks
 • õppekava vahetamiseks
 • õppekava täitmiseks

VÕTA võimaldab arvestada

 • varasemalt õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolituses õpitut
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga!

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada.

Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

Mida hinnatakse?

 • Mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
 • teadmisi, oskusi;
 • pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile;
 • vastaval tasemel toimetulekut.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

Loe lisaks: VÕTA taotlejale – et taotleja oleks paremini ettevalmistatud VÕTA taotlusprotsessiks.

VÕTA protseduurist

Varasemaid õpinguid või töökogemust arvestatakse tudengi taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada Tahvlis, kus esmalt selle vaatab üle õppeosakonna VÕTA spetsialist ning vajadusel nõuab lisadokumente või täpsustusi.

 

Taotleja lisab varasemate õpingute tõestuseks taotluse juurde kogemust tõendavad dokumendid: koopia diplomist ja akadeemilisest õiendist või õpingukaardi väljavõtte, ainekirjeldused ning õppeainete mittetäielikul kattuvusel ka eneseanalüüsi jms.

Töökogemusest õpitu arvestamiseks peab taotleja lisaks avaldusele esitama väljavõtte ettevõtteregistrist, tööandja tõendi vms. Dokumentidel peab näha olema tööle asumise kuupäev, ettevõtte nimi, ametinimetus, töökoormus ning töö kirjeldus. Lisaks peab taotleja kirjeldama oma tööd ning analüüsima sellest õpitut ning sobivust õppekavaga. Loometöö arvestamiseks tuleb esitada portfoolio. Töökogemust ei saa üle kanda vabaaineteks.

Esitatud dokumentide ja materjalide õigsuse eest vastutab esitaja!

VÕTA sammud taotlejale õppekava täitmisel EKA-s

1. VÕTA protsessi ning reeglitega tutvumine

EKA-s reguleerib varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist EKA õppekorralduseeskiri, VÕTA-t käsitletakse § 26-29.

2. Õpiväljundite võrdlus ja eneseanalüüs

Tutvu oma õppekava ja õpiväljunditega ÕIS-is. Õpiväljund näitab, mida aine läbinu peab teadma/oskama. Võrdle varem õpitut õppekavaga mille soovid lõpetada. Töökogemusest ja iseseisvalt õpitu tõendamiseks tuleb alati kirjutada põhjalik eneseanalüüs.

3. VÕTA nõustaja poole pöördumine

Koos nõustajaga vajalike dokumentide ning kogemuse sobivuse õppekavaga väljaselgitamine

VÕTA-alase nõustamisega tegelevad kõikide teaduskondade õppespetsialistid (kontaktid leiad SIIT). Õppeosakonnas (D206) annab nõu ja abi VÕTA üldkoordinaator Riina Laaneveer (e-post: riina.laaneveer@artun.ee).

4. Taotluse esitamine

Varasemaid õpinguid või töökogemust arvestatakse tudengi taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada Tahvlis, kus esmalt selle vaatab üle õppeosakonna VÕTA spetsialist ning vajadusel nõuab lisadokumente või täpsustusi.

Tahvel https://tahvel.edu.ee > DokumendidVÕTA
Loe juhendit siit: VÕTA taotluse esitamine

5. Taotluse hindamine

Taotlust hindab õppekava või eriala juht, kes kuulub VÕTA komisjoni.

Hindamise käigus võidakse nõuda lisamaterjale. Vajadusel võib õppekava või eriala juht kaasata hindamisele teaduskonna VÕTA hindamiskomisjoni, üldpraktiliste õppeainete õppejõude või teisi eksperte.

VÕTA hindamiskomisjoni moodustab õppeprorektor dekaanide esildiste alusel õppeaasta alguseks.

6. Otsuse teatamine ja tagasiside andmine

Komisjoni kommentaare ja otsust näeb Tahvlis peale vastava teate saabumist. Hiljemalt 30 päeva jooksul peale avalduste esitamise tähtaja lõppu.

7. Vaidlustamine

Negatiivse otsuse korral on taotlejal õigus otsus vaidlustada. (ÕKE § 49 “Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine”)

Lisainfo:

 • VÕTA taotlejale, taotleja juhend. Ülevaade kõigist peamistest VÕTA teemadest, et taotleja oleks paremini ettevalmistatud VÕTA taotlusprotsessiks.
 • VÕTA nõustajale. Ülevaade kõigist peamistest VÕTA teemadest ning praktikatest VÕTA nõustaja perspektiivist vaadatuna.
 • VÕTA hindajale. Ülevaade kõigist peamistest VÕTA teemadest ning praktikatest VÕTA hindaja perspektiivist vaadatuna.
 • Korduma kippuvad küsimused. Siit leiad vastused enim levinud küsimustele VÕTA kohta. Küsimused on jagatud viide plokki:
  • üldised küsimused
  • tõendusmaterjal
  • eneseanalüüsi koostamine
  • VÕTA kooli astumisel, kooli vahetamisel, õpingute lõpetamisel
  • õpitu ja kogetu aegumine ja vananemine.

2022/2023. õppeaastaks kinnitatud VÕTA hindamiskomisjonid

Esimees: Elisabeth Kuusik
Põhiliige: Maarin Ektermann
Komisjoni sekretär: Riina Laaneveer

Arhitektuuriteaduskonna liikmed:
1. Sille Pihlak
2. Jüri Kermik
3. Gregor Taul
4. Kaija-Luisa Kurik (kuni 26. september 2022)
5. Keiti Kljavin (alates 26. september 2022)

Disainiteaduskonna liikmed:
1. Juss Heinsalu
2. Piret Hirv
3. Andra Jõgis
4. Ott Kagovere
5. Kadri Kangilaski
6. Tanel Kärp
7. Raido-Riho Laasi
8. Krista Leesi
9. Ülle Marks
10. Maarja Mõtus
11. Kärt Ojavee
12. Urmas Puhkan
13. Maria Pukk
14. Piret Puppart
15. Stella Runnel
16. Ivar Sakk
17. Sean Yendrys

Kunstikultuuri teaduskonna liikmed:
1. Anneli Randla
2. Liisa-Helena Lumberg-Paramonova
3. Linda Kaljundi

Vabade kunstide teaduskonna liikmed:
1. Kirke Kangro
2. Reimo Võsa-Tangsoo
3. Liina Siib
4. Kristi Kongi
5. Taavi Talve
6. Marge Monko
7. Ene-Liis Semper
8. Ülo Pikkov
9. Anu Vahtra

Doktorikooli liikmed:
1. Anu Allas
2. Andres Kurg
3. Anneli Randla
4. Jüri Soolep
5. Liina Unt
6. Britta Benno (doktorantide esindajana)

Kontaktid

_MG_4944

Riina Laaneveer

Peaspetsialist

6267 371
Põhja puiestee 7, D206

riina.laaneveer@artun.ee