VÕTA

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada

  • poolelijäänud õpingute jätkamiseks
  • õppekava vahetamiseks
  • õppekava täitmiseks

VÕTA võimaldab arvestada

  • varasemalt õppeasutustes sooritatud õpinguid
  • täienduskoolituses õpitut
  • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga!

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada.

Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

Mida hinnatakse?

  • Mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
  • teadmisi, oskusi;
  • pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile;
  • vastaval tasemel toimetulekut.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

EKA-s reguleerivad varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist EKA õppekorralduse eeskiri p. 4.4 ning VÕTA kord.

Varasemaid õpinguid või töökogemust arvestatakse tudengi taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada ÕIS-s, kus esmalt selle vaatab üle õppeosakonna VÕTA spetsialist ning vajadusel nõuab lisadokumente või täpsustusi.

Esitatud materjalile õppekava täitmiseks annab hinnangu: õppeainet õpetav õppejõud või õppekava juht. Töökogemusest õpitu arvestamist viib läbi õppekavajuht või hindamiskomisjon.

Hindamise käigus võidakse nõuda lisamaterjale. Vajadusel kaasatakse väliseksperte.

Varasemaid õpinguid ning töökogemust võib arvestada õppekava täitmisel piiramatus mahus, kuid seda ei arvestata lõputööde puhul.

Taotleja lisab varasemate õpingute tõestuseks taotluse juurde kogemust tõendavad dokumendid: koopia diplomist ja akadeemilisest õiendist või õpingukaardi väljavõtte, ainekirjeldused ning õppeainete mittetäielikul kattuvusel ka eneseanalüüsi jms.

Töökogemuse arvestamiseks peab taotleja lisaks avaldusele esitama koopia tööraamatust või tõendi töölt. Dokumentidel peab näha olema tööle asumise kuupäev, ettevõtte nimi, ametinimetus, töökoormus ning töö kirjeldus. Lisaks peab taotleja kirjeldama oma tööd ning analüüsima sellest õpitut ning sobivust õppekavaga. Loometöö arvestamiseks tuleb esitada portfoolio.

Esitatud dokumentide ja materjalide õigsuse eest vastutab esitaja!

VÕTA sammud taotlejale õppekava täitmisel EKA-s

1. VÕTA protsessi ning reeglitega tutvumine ja eneseanalüüs

EKA regulatsioonidega saab tutvuda akadeemia kodulehel:

2. Eneseanalüüs

Kogemuse ning sellest õpitu ja õppekava võrdlemine

3. VÕTA nõustaja poole pöördumine

Koos nõustajaga vajalike dokumentide ning kogemuse sobivuse õppekavaga väljaselgitamine

VÕTA-alase nõustamisega tegelevad kõikide teaduskondade või osakondade õppekoordinaatorid (kontaktid leiad SIIT).

Õppeosakonnas on VÕTA nõustajaks Riina Laaneveer (e-post: riina.laaneveer@artun.ee).

4. Taotluse esitamine

ÕIS – Minu andmed – VÕTA taotlused

Loe juhendit siit: VÕTA taotlemine

5. Taotluse hindamine

6. Otsuse teatamine ja tagasiside andmine

Komisjoni kommentaare ja otsust näeb ÕIS-is 30 päeva jooksul peale avalduste esitamise tähtaja lõppu.

7. Vaidlustamine

Negatiivse otsuse korral on taotlejal õigus esitada apellatsioon õppeprorektorile (EKA õppekorralduse eeskiri p. 7.5)

ABIKS TÖÖKOGEMUSEST ÕPITU ARVESTAMISEKS 

Kogu protsess peaks algama sellest, et õpitav eriala ja töökogemus (mis on olnud või kestab ka praegu) oleksid sarnased. Töökogemusega sarnane võib olla ka moodul või aine. Oluline oleks seejuures tutvuda ainekirjeldusega, veendumaks, et töökogemus ja sellest õpitu tõepoolest kataks aine.

Järgmiseks tuleks hakata kokku panema tõendusmaterjali selle kohta, mis tõestaks, et töökogemusega on vastav aine või moodul läbitud ja vastavad teadmised juba olemas. Kõige kompaktsem on töökogemuse arvestamiseks kokku panna kaust, mida nimetame portfoolioks.

Töökogemusest õpitu arvestamise portfoolio on erinev tavapärasest portfoolio mõistest Eesti kunstiakadeemias.

Portfoolio võiks alata avaldusega, milles üliõpilane palub oma töökogemusest õpitu arvestamist ja millel ta toob välja aine, mille arvestamist ta soovib, ning punktimahu. Taotluse täitmisel ÕIS-s tuleb valida VÕTA taotlused – Töökogemuse ülekanne. Lisa töökogemus täites ära kõik vormil nõutud väljad (sh tööülesannete loetelu ja töökoormus).

Järgmiseks tuleks lisada tõendusmaterjal töölt, mille arvestamist aineks või mooduliks soovitakse. See tähendab kas väljavõtet tööraamatust või koopiat töölepingu väljavõttest vms.

Edasi tuleks analüüsida oma tööd, selle käigus tehtut ning selle kaudu õpitut. Oluline on seejuures võrrelda oma kogemust ainega, mille arvestamist töökogemusega soovitakse. Analüüsil ei ole ette antud pikkust, ent selleks ei sobi ainuüksi kirjeldus tehtud tööst. Sellele peaks järgnema pildimaterjal töödest. Et tööd võivad olla erinevad, siis kirjalike tööde puhul tuleks ära tuua töö ise ning kas koopia või viide sellele, kus on töö ilmunud.

Näituste puhul pildid toimunud näitusest ning detailsemalt ka pildid seal väljas olnud töödest.

Projekteerimise ja disainimise käigus pildid projektidest ning valmis töödest.

Portfooliol ei ole ette antud ühtset kujundust või vormi. See võib ja peab olema iga üliõpilase enda nägemus ja arusaam portfooliost. Seejuures on oluline ainult eelpoolmainitud nelja sisupunkti järgimine (elektrooniline taotlus ja lisad: väljavõte tööraamatust/lepingust, analüüs, tõendusmaterjal).

VÕTA hindamiskomisjonide koosseisud

2018/2019 õppeaasta sügissemestri komisjonid

2018/2019 õppeaasta kevadsemestri komisjonid

Esimees: Anne Pikkov
Põhiliikmed: Elisabeth Kuusik, Maarin Ektermann
Komisjoni sekretär: Riina Laaneveer

Alamkomisjonid teaduskonniti:

Kunstikultuuri teaduskonna liikmed:
Lilian Hansar, Virve Sarapik, Anneli Porri, Anneli Randla ja Tiina Kuljus

Disainiteaduskonna liikmed: Kristjan Mändmaa, Maarja Mõtus, Piret Hirv, Raido-Riho Laasi, Kristi Kuusk, Ülle Marks, Kadri Kangilaski, Urmas Puhkan, Piret Puppart, Ivar Sakk, Kristiina Uslar, Grete Nagel, Lennart-Jaak Mänd ja Katrin Sütt

Vabade kunstide teaduskonna liikmed: Kirke Kangro, Margit Säde, Jaan Toomik, Taavi Talve, Erki Kasemets ja Kristina Madisson-Laht

Arhitektuuriteaduskonna liikmed:
Andres Ojari, Hannes Praks, Maros Krivy ja Kaili Kilp-Jegorov

Doktorikooli liikmed:
Krista Kodres, Liina Unt, Anneli Randla, Epp Lankots, Jüri Soolep, Kristi Kuusk ja Liisa-Helena Lumberg (doktorantide esindaja)

Kontaktid