Juhtimine

Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine
Juhtimine

Rektor ja rektoraat

Ülikooli igapäevase juhtimisega tegeleb rektor. Ta kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Rektor nimetab ametisse prorektorid ja määrab nende tegevusvaldkonnad.

Rektor

Akadeemik professor Mart Kalm

Teadusprorektor (0,5 kohaga)

Professor Urve Sinijärv

Õppeprorektor

Professor Anne Pikkov

Haldus- ja finantsdirektor

Andres Tammsaar

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Valitsus

Rektor on operatiivseks juhtimiseks moodustanud akadeemia valitsuse. Valitsuse seisukohad on soovitusliku iseloomuga rektorile ja ülikooli nõukogule. Valitsusse kuuluvad rektoraadi liikmed, dekaanid ja tugiüksuste juhatajad:

Rektor akadeemik professor Mart Kalm

Õppeprorektor professor Anne Pikkov

Teadusprorektor professor Urve Sinijärv

Haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar

Arhitektuuriteaduskonna dekaan professor Andres Ojari

Avatud Akadeemia juhataja Kristiina Krabi-Klanberg

Disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa

Kunstikultuuri teaduskonna dekaan filosoofiadoktor Lilian Hansar

Vabade kunstide teaduskonna dekaan professor Kirke Kangro

Kommunikatsiooniosakonna juhataja Solveig Jahnke

Kvaliteedijuht Kadri Tammik 

Personalijuht Dagmar Raide

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Maria Jäärats

Välissuhete osakonna juhataja kt Kaja Kruusamägi

Õppeosakonna juhataja Lia Toro

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Nõukogu

Kunstiakadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu, mis käib koos vähemalt neli korda aastas. Nõukogu kehtestab akadeemia arengukavad, uued õppekavad, õppetööd puudutavad üldised eeskirjad, üksuste põhimäärused, akadeemia eelarve jne.

Õppejõudude ja teadustöötajate esindajad valitakse nõukogusse iga kolme aasta järel maikuus. Üliõpilaste esindajad nimetab üliõpilasesindus üheks aastaks. Üliõpilaste esindajad moodustavad 1/5 nõukogu koosseisust.

Nõukogu istungitel osalevad sõnaõigusega kuratooriumi volitatud esindaja ja rektori poolt määratud isikud.

 

Nõukogu koosseis:

Mart Kalm – rektor, akadeemik professor, nõukogu juhataja

Anne Pikkov – õppeprorektor, külalisprofessor

Urve Sinijärv – teadusprorektor, professor

Andres Tammsaar – haldus- ja finantsdirektor

Andres Ojari – arhitektuuriteaduskonna dekaan, külalisprofessor

Kristjan Mändmaa – disainiteaduskonna dekaan

Lilian Hansar – kunstikultuuri teaduskonna dekaan, doktor

Kirke Kangro – vabade kunstide teaduskonna dekaan, professor

Kristiina Krabi-Klanberg – Avatud Akadeemia juhataja

Hilkka Hiiop – professuuri esindaja, muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, professor

Lennart Mänd – professuuri esindaja, nahakunsti osakonna juhataja, professor

Piret Puppart – professuuri esindaja, moedisaini osakonna juhataja, professor

Virve Sarapik – professuuri esindaja, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakond, professor

Liina Siib – professuuri esindaja, graafika osakonna juhataja, professor

Kadri Mälk – professuuri esindaja, ehte- ja sepakunsti osakonna juhataja, professor

Leonhard Lapin – emeriitprofessorite ja -dotsentide esindaja

Eve Kask – dotsentide esindaja, graafika osakonna dotsent

Renee Puusepp – teadurite esindaja, vanemteadur

Tiiu Lausmaa – üliõpilasesinduse esimees

Johan Hallimäe – üliõpilaste esindaja

Kaspar Kuldkepp – üliõpilaste esindaja

Laura Pint – üliõpilaste esindaja

Ruth-Helene Melioranski – doktorantide esindaja

 

Nõukogu kodukord

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink

Kuratoorium

Kuratoorium on nõuandev kogu, mis seob ülikooli ja ühiskonda. Kuratooriumi liikmed nimetab Vabariigi Valitsus. Kuratoorium teeb ettepanekuid haridusministrile ja ülikooli nõukogule ülikooli arengut puudutavates küsimustes ning esitab üldsusele vähemalt üks kord aastas oma hinnangu ülikooli kohta.

Kuratooriumi liikmete volituste kestus on kolm aastat ning nende tööd juhib kuratooriumi esimees, viimase äraolekul aseesimees.

Kuratooriumi koosseis:

Taavi Aas – Tallinna abilinnapea

Rainer Kattel – Tallinna Tehnikaülikooli professor

Armin Kõomägi – AS Smarten Logistics nõukogu esimees, kirjanik, kunstikoguja

Andrus Kõresaar – arhitektibüroo KOKO arhitektid OÜ partner ja loovjuht

Henri Laupmaa – Hooandja MTÜ, Fundwise OÜ, Community Tools OÜ ja Micronet OÜ juhatuse liige

Maire Milder – Baltika AS ja Baltman OÜ juhatuse liige

Janek Mäggi – Powerhouse OÜ juhataja ja konsultant. Kuratooriumi aseesimees.

Maria Mägi-Rohtmets – Maria Mägi advokaadibüroo juhatuse liige, partner ja vandeadvokaat. Kuratooriumi esimees.

Kaido Ole – kunstnik

Laine Randjärv – Riigikogu Kultuurikomisjoni esimees

Marek Tamm – ajaloolane, Tallinna Ülikooli professor

Kuratooriumi koosseis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2015 korraldusega nr 394. 

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink